1440/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att reglera stöd som skall ersätta de olägenheter som nordliga mindre gynnade naturbetingade förhållanden medför för jordbruket, utveckla och främja hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser på landsbygden och förbättra miljöns tillstånd samt främja animalieproduktionsdjurens välbefinnande.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de åtgärder som avses i artikel 36 punkt a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) inom tillämpningsområdet för programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet.

I fråga om stöd enligt artiklarna 42―49 i EG:s landsbygdsförordning, vilka gäller åtgärder för hållbart utnyttjande av skogsmark, gäller vad som någon annanstans i lag eller med stöd av någon annan lag föreskrivs om hållbart skogsbruk.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) jordbrukare en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer, oberoende av vilken rättslig ställning gruppen och dess medlemmar har, som idkar jordbruk eller trädgårdsodling på en gårdsbruksenhet i Finland som är i personens eller gruppens besittning,

2) gårdsbruksenhet en sådan produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för bedrivande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller hyra,

3) make sökandens make eller maka eller en i 7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd person som lever med sökanden under äktenskapsliknande förhållanden,

4) lokal aktionsgrupp en i 21 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006) avsedd lokal aktionsgrupp som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet,

5) lokal plan en i 6 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden avsedd lokal plan för utveckling av landsbygden som genomförs inom en lokal aktionsgrupps område,

6) tvärvillkor villkoren enligt artiklarna 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

7) EG:s landsbygdsförordning rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

8) genomförandeförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

9) kontrollförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling, och

10) förordningen om ekologisk produktion rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel,

11) stöduppgiftslagen lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om kännetecknen för funktionell och ekonomisk självständighet för en gårdsbruksenhet enligt 1 mom. 2 punkten.

4 §
Kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Jordbrukare kan beviljas följande stöd enligt EG:s landsbygdsförordning:

1) stöd för naturbetingade svårigheter i bergsområden och stöd i områden där det finns andra svårigheter enligt artikel 37 (kompensationsbidrag),

2) stöd för miljövänligt jordbruk enligt artikel 39 (miljöstöd för jordbruket),

3) stöd för djurens välbefinnande enligt artikel 40 (stöd för djurens välbefinnande), samt

4) stöd för icke-produktiva investeringar enligt artikel 41.

Miljöspecialstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas en registrerad förening som är verksam inom en lokal aktionsgrupps område, om den lokala aktionsgruppen ger sitt bifall till att stödet beviljas.

Genom förordning av statsrådet bestäms om införandet av bidrag och stöd som avses i 1 mom. samt om stödformerna, stödområdena, stödbeloppet och det maximala stödbeloppet för varje enhet, de kostnader som ersätts samt om det årliga beviljandet av stöd inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten och i form av stöd i enlighet med det program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet som Europeiska gemenskapernas kommission godkänt med stöd av EG:s landsbygdsförordning. Genom förordning av statsrådet bestäms dessutom närmare om åtgärder inom ramen för miljöspecialstödet för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar som en aktör som avses i 2 mom. kan beviljas stöd för.

5 §
Allmänna förutsättningar och villkor för beviljande av stöd

För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 1―3 punkten förutsätts att jordbrukaren för en viss tid förbinder sig att på sin gårdsbruksenhet iaktta de villkor som uppställts för stödet. För beviljande av stöd förutsätts dessutom att jordbrukaren iakttar tvärvillkoren. Bestämmelser om det nationella genomförandet av tvärvillkoren finns i miljöskyddslagen (86/2000), vattenlagen (264/1961), avfallslagen (1072/1993), naturvårdslagen (1096/1996), jaktlagen (615/1993), lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), lagen om bekämpningsmedel (327/1969), foderlagen (396/1998), livsmedelslagen (23/2006), lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997), djurskyddslagen (247/1996) och lagen om djursjukdomar (55/1980).

Miljöstöd för jordbruket kan beviljas jordbrukare som förbinder sig att genomföra basåtgärder som främjar hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser på landsbygden inom jordbruket. Stöd kan dessutom beviljas för tilläggsåtgärder som främjar det nämnda syftet. Miljöspecialstöd för jordbruket kan beviljas jordbrukare som har en gällande förbindelse om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och som genom avtal förbinder sig att iaktta stödvillkoren på sin gårdsbruksenhet. Miljöspecialstöd kan dessutom beviljas en aktör som avses i 4 § 2 mom. och som genom avtal förbinder sig att iaktta stödvillkoren samt tvärvillkoren på det område som avtalet gäller.

Stöd för djurens välbefinnande kan beviljas jordbrukare som förbinder sig att iaktta grundvillkoren för djurens välbefinnande. Stöd kan dessutom beviljas utifrån tilläggsvillkor som främjar det nämnda syftet.

För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten förutsätts att det efter genomförandet av investeringen ingås ett avtal enligt 2 mom. om skötseln av objektet. Dessutom krävs det att stödvillkoren iakttas inom det område som stödet gäller. Vid användning av stöd för köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad gäller vad som bestäms i lagstiftningen om offentlig upphandling.

Genom förordning av statsrådet bestäms om förbindelse- eller avtalsperiodens längd inom de gränser som anges i EG:s landsbygdsförordning. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de allmänna villkoren för kompensationsbidraget, de bas- och tilläggsåtgärder som ingår i miljöstödet för jordbruket och de allmänna villkoren för dem, miljöspecialstöden och stöden för icke-produktiva investeringar och de allmänna förutsättningarna för beviljande av dem samt om grund- och tilläggsvillkoren för stödet för djurens välbefinnande och de allmänna förutsättningarna för beviljande av stödet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om det tekniska genomförandet på jordbrukarens gårdsbruksenhet av de åtgärder som ingår i bas- och tilläggsåtgärderna inom miljöstödet samt om det tekniska genomförandet på gårdsbruksenheten eller avtalsområdet av de praktiska åtgärder som ingår i miljöspecialstödet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms dessutom om det tekniska uppfyllandet inom jordbrukarens husdjursproduktion när det gäller grund- och tilläggsvillkoren för stöd för djurens välbefinnande och om det tekniska genomförandet av icke-produktiva investeringar.

6 §
Förutsättningar som gäller stödberättigande areal och antal djur

För beviljande av kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket förutsätts att jordbrukaren under hela förbindelse- eller avtalsperioden i sin besittning har minst tre hektar åkerareal som berättigar till stöd och om det är fråga om miljöstöd för jordbruket i anslutning till odling av trädgårdsväxter, minst ett halvt hektar åkerareal som berättigar till stöd och som används för odling av trädgårdsväxter.

Ett avtal om miljöstöd för jordbruket för skötsel av vårdbiotoper kan gälla endast andra arealer än åkrar. För ingående av avtal krävs att den areal som omfattas av avtalet är minst 0,30 hektar. Om avtalet gäller värdefulla objekt med liten areal, krävs att den areal som omfattas av avtalet är minst 0,05 hektar. I andra avtal som baserar sig på en plan och när avtalet kan gälla både åkerarealer och andra arealer skall den areal som omfattas av avtalet vara minst 0,30 hektar.

Miljöspecialstöd för jordbruket på grundval av ekologisk husdjursproduktion kan beviljas en jordbrukare som på sin gårdsbruksenhet och i sin besittning under hela avtalsperioden har husdjur till ett antal som motsvarar minst en djurenhet och som omfattas av ekologisk djuruppfödning enligt förordningen om ekologisk produktion.

Stöd för djurens välbefinnande kan beviljas jordbrukare som under hela förbindelseperioden i sin besittning har minst tio djurenheter som berättigar till stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om stödberättigande djurenheter och åkerarealer och andra stödberättigande arealer.

7 §
Förutsättningar som gäller stödtagarens ålder

För godkännande av förbindelse eller ingående av avtal förutsätts att den fysiska person som är sökande eller att hans eller hennes make är minst 18 år och högst 65 år den 31 december året innan förbindelse- och avtalsperioden börjar. För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten förutsätts att sökanden eller att hans eller hennes make är minst 18 år och högst 65 år den 31 december året innan stödet söks.

En förbindelse av en person under 18 år kan dock godkännas, med denne kan ingås ett avtal eller denne kan beviljas stöd i det fall att personen har ingått äktenskap, idkar jordbruk som samägare tillsammans med förälder eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet.

Om jordbruk och trädgårdsodling bedrivs av flera jordbrukare eller i form av en sammanslutning, förutsätts för beviljande av stöd att minst en jordbrukare, en medlem i sammanslutningen, en delägare eller en bolagsman uppfyller ålderskravet. Det förutsätts dock inte att ålderskravet uppfylls när stöd beviljas ett offentligrättsligt samfund, en förening, en stiftelse, en fängelselägenhet eller en skollägenhet.

8 §
Förutsättningar för utbetalning av stöd

För utbetalning av stöd enligt 4 § 1 mom. 1―3 punkten förutsätts att stödtagaren årligen lämnar in en skriftlig ansökan om utbetalning med en anmälan om jordbruksmark, annat område eller antalet djur som uppgetts och godkänts som stödberättigande.

För utbetalning av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten förutsätts att sökanden lämnar in en ansökan om utbetalning med uppgifter om de faktiska kostnaderna för investeringen. Stöd betalas högst för den andel av de godtagbara kostnaderna enligt ansökan om utbetalning som motsvarar det beviljade stödbeloppet.

För utbetalning av stöd förutsätts att det stödbelopp som utbetalas för förbindelse-, avtals- eller stödåret är minst 100 euro per stödtagare och per varje enskilt stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för utbetalning av stöd. Närmare bestämmelser om de grunder som används vid beräkningen av den nedre stödgränsen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

9 §
Krav i fråga om ändring och giltighet för en förbindelse eller ett avtal

En förbindelse eller ett avtal kan överföras, om ägande- eller besittningsrätten till gårdbruksenheten, ett annat område eller djuren överlåts till någon som uppfyller villkoren för att få stödet i fråga. Dessutom kan ett avtal överföras på de ovan nämnda villkoren vid överlåtelse av en del av gårdsbruksenheten eller ett annat område, om inte något annat följer av målen med stödet. En förbindelse kan överföras bara om den som har ingått förbindelsen slutar bedriva jordbruk i näringssyfte. En förbindelse kan överföras på ägarna till delar av en gårdbruksenhet som omfattas av förbindelsen, om gårdsbruksenheten delas i samband med arvskifte, avvittring eller upplösning av en sammanslutning. Ansökan om överföring av en förbindelse eller ett avtal skall göras enligt förfarandet i 13 § inom tio arbetsdagar efter att ägande- eller besittningsrätten överfördes.

En jordbrukare kan frånträda en förbindelse eller ett avtal under pågående period, om

1) jordbrukaren konstaterats ha en allvarlig sjukdom,

2) jordbrukaren går i pension,

3) jordbrukaren får en jordbruksrelaterad yrkessjukdom,

4) den stödberättigande åkerarealen går förlorad i samband med nyskifte enligt 88 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) eller av någon annan orsak som jordbrukaren inte kan påverka och som inte kunde förutses när förbindelsen eller avtalet ingicks,

5) det gäller en situation som avses i artikel 44.2 a i genomförandeförordningen, eller

6) frånträdet beror på en orsak som anges i artikel 47.1 i genomförandeförordningen.

En förbindelse eller ett avtal kan ändras genom att den stödberättigande arealen eller det stödberättigande antalet djur minskas eller ökas. Det betraktas inte som ändring om arealen eller antalet djur minskas av de orsaker som anges i 1 och 2 mom. Dessutom kan det inom ramen för de tillgängliga medlen godkännas att någon annan areal än den som är stödberättigande läggs till i förbindelsen eller avtalet. Ett avtal eller en del av det kan ändras till ett annat avtal eller preciseras under pågående avtalsperiod, om det finns särskilda skäl till det med avseende på målen med avtalet. Ansökan om ändring eller om precisering av avtalet skall göras i enlighet med förfarandet i 13 §.

En förbindelse eller ett avtal förfaller om jordbrukaren har fått stöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) och förbindelsen eller avtalet inte har överförts enligt vad som föreskrivs i 1 mom.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om överföring eller ändring av en förbindelse eller ett avtal och om villkoren för frånträde från ett åtagande eller ett avtal.

10 §
Sänkning och förvägran av stöd

En förbindelse eller ett avtal behöver inte godkännas och stöd behöver inte beviljas, om förhållanden eller åtgärder, i syfte att få stöd, har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte. En förbindelse eller ett avtal behöver inte godkännas, om sökanden mitt under förbindelse- eller avtalsperioden har frånträtt en motsvarande förbindelse eller ett motsvarande avtal och det inte har gått två år sedan förbindelsen eller avtalet upphörde att gälla.

Stödet kunna sänkas eller stödet behöver inte betalas ut, om detta krävs i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller om stödtagaren inte har iakttagit de stödvillkor som grundar sig på förbindelsen eller avtalet. Det belopp med vilket stödet minskas påverkas av hur allvarlig, omfattande och varaktig försummelsen av stödvillkoren är.

I den omfattning som krävs i EG:s landsbygdsförordning och kontrollförordningen utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om grunderna för sänkning och förvägran av stöd samt det belopp med vilket stödet minskas.

11 §
Stödtagarens anmälningsskyldighet

Stödtagaren skall lämna den myndighet som beviljar stöd korrekta och tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för beviljande och utbetalning av stöd.

En jordbrukare, dennes rättsinnehavare eller en aktör som avses i 4 § 2 mom. skall utan dröjsmål och senast inom tio arbetsdagar underrätta den myndighet som har beviljat stödet om sådana förändringar i förhållandena som gäller stödtagaren, förbindelsen eller avtalet, gårdsbruksenheten, husdjursproduktionen, produktionsdjuren eller den understödda verksamheten vilka kan påverka stödbeloppet eller medföra att stödet skall återkrävas eller dras in.

12 §
Förvaring av handlingar

En stödtagare skall förvara handlingar, anteckningar och intyg som gäller villkoren för stöd enligt denna lag i minst tre år efter det att förbindelse- och avtalsperioden upphörde. Om det är fråga om stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten, skall stödtagaren förvara motsvarande handlingar i tre år efter den sista utbetalningsdagen.

13 §
Ansökningsförfarande

Ansökan skall skriftligen lämnas in till den myndighet enligt 14 § 1 mom. inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten har sitt driftscentrum eller sin produktionsbyggnad. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum eller någon produktionsbyggnad, skall ansökan lämnas in till den myndighet enligt 14 § 1 mom. inom vars område jordbrukaren har sin hemort. Ansökan som gäller stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten skall dock lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde den icke-produktiva investeringen genomförs. Om sökanden är en aktör som avses i 4 § 2 mom., skall ansökan om miljöspecialstöd för jordbruket lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde det område som avtalet gäller kommer att finnas.

En ansökan eller någon annan handling i anslutning till ansökan om stöd som har lämnats in per post anses ha lämnats in i tid, om den har poststämplats som riktad till den behöriga myndigheten senast den sista dagen av den utsatta tiden.

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om de blanketter som skall användas vid ansökan om stöd, om ansökningstiden, om de handlingar och utredningar som skall fogas till ansökan, förbindelsen eller avtalet, om anmälan om areal och antal djur i ansökan, om hur ansökningarna tekniskt skall tillställas myndigheterna samt om hur ansökningarna skall tas emot hos myndigheten.

14 §
Beviljande av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om godkännande av förbindelser. Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om ingående av avtal om miljöspecialstöd för jordbruket och om beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall begära utlåtande av den regionala miljöcentralen innan stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten beviljas och i de fall som anges särskilt genom förordning av statsrådet innan ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket ingås eller avtalet ändras på väsentliga punkter. Utlåtande begärs om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd eller ingå avtal med tanke på hållbart utnyttjande av naturresurserna och miljöns tillstånd. Arbetskrafts- och näringscentralen kan avvika från den regionala miljöcentralens utlåtande endast av synnerligen vägande skäl.

I de fall som anges särskilt genom förordning av statsrådet skall arbetskrafts- och näringscentralen begära utlåtande av den lokala aktionsgruppen innan ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket ingås och innan stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten beviljas. Utlåtande begärs om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd med tanke på målen enligt den lokala planen. Arbetskrafts- och näringscentralen kan avvika från den lokala aktionsgruppens utlåtande endast av synnerligen motiverade skäl.

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om de blanketter och beslutsformulär som skall användas när förbindelser eller avtal ingås och stöd beviljas.

15 §
Utbetalning av stöd

Beslut om utbetalning av stöd fattas av den myndighet som har beviljat stödet. Myndigheten sammanställer uppgifterna om betalningarna och tillställer Landsbygdsverket dem. Landsbygdsverket svarar för kontrollen och godkännandet av utgifterna samt utbetalningarna.

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om de blanketter och beslutsformulär som skall användas när stöd betalas ut, om behandlingen av betalningsmaterialet, om betalningssätten och om bokföringen av betalningarna.

16 §
Tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att utföra sådana inspektioner som gäller dem som beviljar stöd och stödtagarna och som behövs för tillsynen över iakttagandet av förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd.

Om det förutsätts för att inspektion skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, kan de myndigheter som avses i 1 mom. anlita länsstyrelsen och den regionala miljöcentralen. Dessutom kan myndigheterna anlita en utomstående revisor. Revisorn skall vara en revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagstiftningen. Revisionssammanslutningen skall utse en ansvarig revisor för inspektionen. På de revisorer eller revisionssammanslutningar som utför inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På de revisorer som utför inspektionsuppdrag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skador som orsakats i samband med utförande av inspektionsuppdrag tillämpas skadeståndslagen (412/1974).

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning för den som utför inspektion lägga fram alla behövliga räkenskapshandlingar och andra handlingar, också motsvarande material som framställts eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt, samt att även i övrigt bistå vid inspektionen. I den omfattning som tillsynsuppgiften kräver har den som utför inspektion rätt att inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, djur, odlingar och övriga områden som stödet gäller, produktions- och förädlingsanläggningar, lager samt övriga förutsättningar för att stöd skall beviljas och betalas ut. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

Genom förordning av statsrådet bestäms om anlitandet av länsstyrelsen och den regionala miljöcentralen vid tillsynen över olika stöd. Genom förordning av statsrådet bestäms dessutom om tillsynen över stödvillkoren i den omfattning som förutsätts i kontrollförordningen samt om förfarandet vid tillsynen, bestämmandet av de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften samt om mätmetoderna, mätsätten, mätnoggrannheten och toleransen.

17 §
Återkrav av stöd

Stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund skall återkrävas om

1) villkoren för beviljande eller utbetalning av stöd inte har uppfyllts,

2) stödvillkoren inte har följts,

3) stödtagaren har lämnat en felaktig eller bristfällig information som i väsentlig grad har påverkar beviljandet eller utbetalningen av stödet,

4) stödtagaren vägrar bistå vid inspektion, eller

5) Europeiska gemenskapens lagstiftning om stöd för landsbygdsutveckling som medfinansieras av Europeiska gemenskapen kräver det.

Bestämmelser om den ränta som beräknas på det belopp som återkrävs och höjning av det belopp som återkrävs finns i 7 § i stöduppgiftslagen.

Återkrav av ett stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund eller av ränta på stödet får efterges helt eller delvis, om ett återkrav till fullt belopp vore oskäligt av den orsak som anges i artikel 47 i genomförandeförordningen.

Beslut om återkrav fattas av den myndighet som har beviljat stödet. Beslut om eftergift av återkrav eller räntor fattas dock av Landsbygdsverket. Beslutet om återkrav skall fattas utan obefogat dröjsmål efter det att den myndighet som har beviljat stödet fått kännedom om grunden för återkravet och senast inom tio år efter utbetalningen av den sista stödposten. Landsbygdsverket svarar för verkställandet av återkrav.

18 §
Avbrytande av utbetalningen av stöd och återkrav i vissa situationer

Utbetalningen av stöd för djurens välbefinnande skall avbrytas, om det på stödtagarens gårdsbruksenhet har utförts tillsyn som gäller produktionsdjur eller någon annan tillsyn och det som ett resultat av detta på initiativ av djurskyddsmyndigheten har inletts åtalsprövning som gäller ett brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen.

Om stödtagaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för ett brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen och varken stödtagaren eller familjemedlemmen samtidigt har meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, skall stödet för djurens välbefinnande återkrävas eller stödet inte betalas för det kalenderår under vilket gärningen har uppdagats i samband med tillsyn och till följd av vilket åtalsprövning enligt 1 mom. har inletts.

Om stödtagaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för något av brotten enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen samt samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, skall stödet för djurens välbefinnande återkrävas eller stödet inte betalas med början det kalenderår under vilket gärningen har uppdagats i samband med tillsyn och till följd av vilket åtalsprövning enligt 1 mom. har inletts tills djurhållningsförbudet upphör att gälla.

19 §
Rätt att få upplysningar och utlämnande av information

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna av andra myndigheter få sådana uppgifter om sökanden eller stödtagaren, dennes ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet eller uppgifter om andra förhållanden som är av betydelse för stödet vilka är nödvändiga för behandlingen av ärenden som gäller stöd. I fråga om rätt att få handlingar och uppgifter i anslutning till stöd gäller för dem som är anställda hos en myndighet som utför övervakning samt för auktoriserade inspektörer vad som bestäms i 4 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får information om enskildas eller sammanslutningars ekonomiska ställning, affärshemligheter eller yrkeshemligheter eller om enskildas privata förhållanden som erhålls när uppgifter enligt denna lag utförs utlämnas till statliga och kommunala myndigheter för uppgifter som skall utföras enligt denna lag samt till åklagar-, polis- och tullmyndigheter för utredning av brott.

Myndigheter som deltar i verkställigheten av denna lag har utan hinder av sekretessen rätt att till jord- och skogsbruksministeriet för vidare utlämnande till Europeiska gemenskapens behöriga institutioner lämna ut sådana uppgifter som i övrigt är sekretessbelagda men som behövs vid tillsynen över att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits.

20 §
Delgivning av beslut

Beslut av arbetskrafts- och näringscentralen samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan delges enligt det förfarande som anges i 59 § i förvaltningslagen.

21 §
Avgiftsfria beslut

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets eller arbetskrafts- och näringscentralens beslut om godkännande av förbindelse, ingående av avtal, beviljande av stöd, utbetalning av stöd och återkrav är avgiftsfritt för sökanden och stödtagaren. För arbetskrafts- och näringscentralens beslut med anledning av rättelseyrkande skall det tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) i enlighet med vad som bestäms särskilt.

22 §
Tekniskt bistånd

I fråga om användning av tekniskt bistånd för att verkställa stöd enligt denna lag gäller vad som någon annanstans i lag eller med stöd av någon annan lag föreskrivs om verkställighet av stöd som beviljas för utveckling av landsbygden.

23 §
Samarbete mellan myndigheter

När det gäller verkställighet av miljöstöd för jordbruket och stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten samarbetar jord- och skogsbruksministeriet med miljöministeriet.

Om det är fråga om uppgifter som gäller enskilda fall och hänför sig till tillsyn över och återkrav av stöd, är de statliga myndigheterna skyldiga att utan ersättning bistå jord- och skogsbruksministeriet och de myndigheter som lyder under ministeriet.

24 §
Ändringssökande

I ett beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. Ändring i kommunens landsbygdsnäringsmyndighets beslut får sökas genom ett skriftligt rättelseyrkande hos arbetskrafts- och näringscentralen inom 30 dagar från det att ändringssökanden fått del av beslutet. Behörig arbetskrafts- och näringscentral är den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område gårdsbruksenheten eller huvuddelen av den är belägen. Ändring i ett rättelsebeslut eller något annat beslut som arbetskrafts- och näringscentralen har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften eller rättelseyrkande kan även tillställas den myndighet i vars beslut ändring söks. Myndigheten skall tillställa besvärsmyndigheten besvärsskriften eller rättelseyrkandet samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande.

I ett beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd i ett ärende som gäller avbrytande av utbetalningen eller återkrav av stöd som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Annars får ändring i ett beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

26 §
Övergångsbestämmelse om Landsbygdsverket

De befogenheter som föreskrivs för Landsbygdsverket i denna lag skall utövas av jord- och skogsbruksministeriet tills Landsbygdsverket har inrättats. Innan Landsbygdsverket inrättas kan i fråga om ärenden i vilka Landsbygdsverket skall meddela föreskrifter enligt denna lag utfärdas bestämmelser genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

RP 217/2006
JsUB 16/2006
RSv 230/2006

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.