1439/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) 29 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1411/1993, samt

fogas till förordningen en ny 19 a § som följer:

19 a §

I ett elektroniskt anmälningsförfarande skall i stället för de originalhandlingar som enligt denna förordning skall bifogas en anmälan, en skannad bild av handlingen eller handling med en elektronisk underskrift bifogas anmälan.

29 §

Registermyndigheten och de lokala myndigheterna utfärdar mot stadgad avgift intyg och utdrag ur handelsregistret samt avskrifter av de till registret anslutna handlingar som är i deras besittning. Avskrifter av ett aktiebolags handlingar som är i registermyndighetens besittning skall på begäran lämnas ut i elektronisk form. Om tio år eller mer har förflutit sedan handlingen ingavs till registermyndigheten eller de lokala myndigheterna den dag då en begäran om avskrift framställs hos myndigheten, behöver inte avskriften lämnas ut i elektronisk form.Denna förordning träder i kraft den 31 december 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EGT nr 221, 4.9.2003, s. 13

Helsingfors den 28 december 2006

Minister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.