1427/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 5 § i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006):

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §

Tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som räknas upp i bifogade avgiftstabell är följande:

1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering, överlåtelse till fri omsättning, härförande till exportförfarande och avslutande av tullagerförfarande, samt övriga tullåtgärder som nämns i avgiftstabellen,

2) Tullstyrelsens och tulldistriktens beslut;

3) undersökningar utförda av Tullaboratoriet på tullmyndighetens initiativ,

4) utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar, och tull- och andra intyg som ges till parterna samt sändning,

5) övriga prestationer som nämns i avgiftstabellen.

2 §

För användning av tullverkets fordon på grund av en avgiftsbelagd övervakningsprestation uppbärs en särskild ersättning enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgift för fordonsklarering uppbärs för inkommande eller avgående fartyg och luftfartyg endast en gång, även om klareringen skulle omfatta flera olika åtgärder. Avgiften uppbärs endast en gång även om fartyget eller luftfartyget anländer till och avgår från landet inom en och samma timme.

Förhandsbeslut
3 §

Tullstyrelsens avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) är förhandsavgörande som gäller accisbeskattning och annan beskattning, samt beslut om att förhandsavgörande inte meddelas. För de prestationer som avses i denna paragraf tas beslutsavgift eller behandlingsavgift ut enligt de grunder för prissättningen som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Övriga prestationer
4 §

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som tullverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) laboratorieundersökningar som utförs på beställning av en kund eller en annan myndighet,

2) utbildning som tullverket arrangerar för utomstående,

3) lämnande av uppgifter ur ADB-register och databaser, arkivundersökningar och statistiska undersökningar samt övriga informationstjänster på beställning av utomstående, om inte prestationen enligt andra bestämmelser är avgiftsfri,

4) statistik och publikationer,

5) annan än sedvanlig handledning som ges till en kontantkund för ifyllande av tulldeklaration samt sakkunnighjälp som gäller planering av tullklareringen samt övrig företagsservice,

6) användning av tullverkets lokaler, materiel och utrustning,

7) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som ges till andra än parterna samt sändning, samt

8) blanketter.

Tullstyrelsen beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. med iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

5 §

För visum uppbärs en behandlingsavgift enligt den bifogade avgiftstabellen. Behandlingsavgiften baserar sig på rådets beslut 2006/440/EG om ändring av bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 14 a till den gemensamma handboken om avgifter motsvarande de administrativa kostnaderna för att behandla viseringsansökningar. Avgift uppbärs även för beslut om att visum inte medges.

Avgift uppbärs dock inte av:

1) barn under 6 år i de fall som överensstämmer med det beslut av rådet som nämns i 1 mom.,

2) skolelever, studerande, postgraduala studerande och medföljande lärare som reser med anledning av studium eller yrkesutbildning,

3) forskare från tredjeländer som reser inom Europeiska unionens medlemsländers område i syfte att bedriva vetenskaplig forskning, för att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse,

4) personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,

5) innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland eller via Finland eller medlemmar av på orten anställd personal vid finska beskickningar som kommer till Finland i tjänsteuppdrag,

6) medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller medlemmar av deras familjer,

7) personer som mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl,

8) personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan avgift,

9) sådan familjemedlem till finsk medborgare eller till annan EU/EES-medborgare som är medborgare i ett tredjeland och behöver visering till Schengenområdet,

10) personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta Nationerna och dess underorgan, av Europarådet, av Europeiska unionen eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,

11) Finlands honorärkonsuler,

12) barn som antecknats i en förälders resedokument, samt

13) personer som deltar i samarbetet mellan räddnings-, polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheter.

Visum kan utan avgift beviljas:

1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det,

2) till skolungdoms- och ungdomsgrupper som deltar i undervisnings-, kultur- eller idrottsevenemang och som inbjudits av arrangörerna och vilkas medlemmar är under 18 år,

3) till samarbetspartners av ambassaden eller Finska myndigheten, vid kultur- och studerandeutbyte samt i samband med medborgerliga organisationers samarbete,

4) då saken eller besöket har ett betydande värde för förhållanden mellan Finland och den främmande staten, samt

5) när ett nytt visum medges till personen därför att det har hänt ett tekniskt eller något annat fel i givandet av ett tidigare medgett visum.

För medborgare i ett tredje land, som behöver visering, kan avgiften sänkas eller inte alls uppbäras, om detta föreskrivs i en överenskommelse som underlättar viseringsförfarande mellan den Europeiska gemenskapen och det ifrågavarande tredje landet, eller i en överenskommelse om att avgiftens storlek kan förhandlas.

6 §

För utlämnande av tariff- och ursprungsbesked samt andra upplysningar som gäller tillämpning av tullagstiftningen uppbärs de särskilda kostnader som avses i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Särskilda stadganden
7 §

För godkännande av en utländsk valutaenhet som betalningsmedel och för växling av valuta till euro uppbärs de kostnader som föranletts.

Ikraftträdande
8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till utgången av 2008.

Helsingfors den 28 december 2006

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finansråd
Sakari Alasalmi

Bilaga

AVGIFTSTABELL

för tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I TULLÅTGÄRDER
1. Fordonsklarering
Flygtrafik
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:
1.1 På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flygstationer kl. 23.00-07.00 38 euro
1.2 På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi och Vasa flygstationer samt Ärtholmens (Helsingfors) helikopterplan kl. 17.00-07.00 75 euro
1.3 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet 87 euro
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:
1.4 På ovan nämnda flygstationer kl. 17.00-7.00 45 euro
1.5 Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet 75 euro
Fartygstrafik
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla veckodagar:
1.6 kl. 16.00-07.00 30 euro
Klarering på platsen av ovan nämnda fartyg vid andra hamnar:
1.7 Från måndag till fredag kl. 07.00-16.00 73 euro/h
1.8 Andra tider 94 euro/h
2. Sådan överlåtelse till fri omsättning som inte sker i samband med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder som givits elektroniskt
2.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 16 euro
2.2 Lördagar och helgdagar 20 euro
3. Hänförande till exportförfarande, med undantag av hänförandet till exportförfarande av godkänd exportör eller elektroniskt hänförande till exportförfarande
3.1 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid samt på Helsingfors-Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborgs och Vasa flygstation utanför normal öppethållningstid 7 euro
3.2 Lördagar och helgdagar 9 euro
4. Avslutande av tullagerförfarande på annat sätt än elektroniskt
4.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan 7 euro
4.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan 9 euro
4.3 Lördagar och helgdagar, per anmälan 11 euro
5. EUGFJ-export
5.1 Under allmän tjänstetid, per anmälan 15 euro
5.2 Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid, per anmälan 21 euro
5.3 Lördagar och helgdagar, per anmälan 25 euro
6. Övriga tullåtgärder
6.1 Av orsak som har samband med varuhavaren och lagerhållaren nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager godkänt av tullverket eller i tillfälligt lager 73 euro/h
6.2 Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid 9 euro
6.3 Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har samband med kunden 73 euro/h
6.4 Användning av tullverkets fordon för utförande av en övervakningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning har varit över 10 km 34 cent/km
6.5 Om den beställda åtgärden av orsak som inte beror på tullmyndigheten inte har kunnat inledas på överenskommen tid, uppbärs för väntetiden 73 euro/h
7. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sundhetskontroll av växter (frukter, bär och grönsaker)
7.1 Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter som importerats till gemenskapen:
7.1.1 för det första varupartiet 66 euro/varuparti
7.1.2 för de följande varupartierna 16 euro/varuparti
7.2 Sundhetskontroll av växter som importerats till gemenskapen:
7.2.1 för det första varupartiet 57 euro/varuparti
7.2.2 för de följande varupartierna 16 euro/varuparti
7.3 Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer samt sundhetskontroll av växter som importerats till gemenskapen:
7.3.1 för det första varupartiet 58 euro/varuparti
7.3.2 för de följande varupartierna 29 euro/varuparti
7.4 Noggrannare kontroll av växter som importerats till gemenskapen, då brister upptäckts vid införselkontrollen 183 euro/varuparti
7.5 Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder samt för växter som importerats från gemenskapen eller från andra länder 90 euro/varuparti
7.6 Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som importeras från Ryska federationen 1,60 euro/intyg
7.7 Förädlingsintyg 20 euro/varuparti
II TULLSTYRELSENS BESLUT
1. Förhandsavgöranden
1.1 Förhandsavgörande om accisbeskattningen:
1.1.1 Vilket har krävt tullaboratorieundersökning 450 euro/vara
1.1.2 Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning 350 euro/vara
1.2 Annat förhandsavgörande som gäller beskattning:
1.2.1 När det är fråga om kommersiell verksamhet 350 euro
1.2.2 När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet 110 euro
1.3 Beslut om att inte ge förhandsavgörande 30 euro
2. Beslut som gäller registrering och beskattning
2.1 Beslut om godkännande som registrerad kund hos tullverket:
2.1.1 Beslut som gäller en sedvanlig registrerad kund 670 euro
2.1.2 Beslut i vilket säkerhetsklassen är F och tulldistriktet fastställt säkerheten 310 euro
2.1.3 Beslut i vilket säkerhetsklassen är F utan fastställd säkerhet 96 euro
2.1.4 Ändring av beslutstypen mellan grupperna 2.1.1 - 2.1.3:
Ändringsbeslut från ett billigare beslut till ett dyrare beslut: avgiften är skillnaden mellan beslutens priser
Ändringsbeslut från ett dyrare beslut till ett billigare beslut; ingen avgift.
2.1.5 En mindre ändring av ovan nämnda beslut 150 euro, dock högst avgiften för beslutet
2.1.6 Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsansökningar 150 euro, dock högst avgiften för beslutet
2.2 Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig:
2.2.1 Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig 1 300 euro
2.2.2 Förlängning av giltighetstiden för eller mindre ändring av ovan nämnt beslut 150 euro
2.2.3 Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsansökningar 150 euro
2.3 Tillstånd som gäller auktoriserad lagerhållare enligt lagen om påförande av accis:
2.3.1 Tillstånd som gäller harmoniserade acciser 600 euro
2.3.1.1 Därtill för varje fristående lager 160 euro
dock sammanlagt högst 920 euro
2.3.2 Tillstånd som gäller endast nationella acciser 470 euro
2.3.2.1 Därtill för varje fristående lager 160 euro
dock sammanlagt högst 790 euro
2.3.3 Tillstånd som gäller tillverkare som har leveranser bara i hemlandet 50 euro
2.4 Tillstånd som gäller registrerade näringsidkare och skatterepresentanter enligt lagen om påförande av accis:
2.4.1 Tillstånd som gäller harmoniserade acciser 440 euro
2.4.2 Tillstånd som gäller endast nationella acciser 330 euro
2.5 Tillstånd som gäller centralisering av accisbeskattningen, givande av accisdeklaration, betalning av accis, förordnande av uppdragsgivare till accisskyldig och tillstånd att lämna ledsagardokument utan underskrift 250 euro
2.6 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan nämnda beslut gällande påförande av accis 130 euro, dock högst avgiften för tillståndet
2.7 Avslagsbeslut som gäller ansökan om beslut gällande punkterna 2.3.1 - 2.6 150 euro, dock högst avgiften för tillståndet
3. Beslut om tullupplagring och tullförfarande
3.1 Beslut om friområde och frilager 450 euro
3.2 Beslut som gäller tullförfarande med ekonomisk verkan 73 euro
3.3 Tillstånd som gäller centraliserad förtullning 280 euro
3.4 Förlängning giltighetstiden för eller mindre ändring av ovan nämnt beslut eller tillstånd 130 euro, dock högst avgiften för tillståndet
III TULLDISTRIKTS BESLUT
1. Tillstånd som gäller tullupplagring och tullförfaranden
1.1 Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager 300 euro
1.2 Tillstånd till periodfakturering 42 euro
1.3 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan nämnda beslut, eller avslagsbeslut 110 euro, dock högst avgiften för tillståndet
1.4 Beslut som gäller ändring av friområdets gränser 100 euro
2. Övriga tillstånd och visum
2.1 Tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid tillverkningen 150 euro
2.2 Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafikplatser, vilket beviljats andra än privatpersoner 100 euro
2.3 Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenklat förfarande 36 euro
2.4 Tillstånd till behandling av tullagervaror 130 euro
2.5 Tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen 115 euro
2.6 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan nämnda beslut 55 euro, dock högst avgiften för tillståndet
2.7 Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet 39 euro
2.8 Befrielse från skatt på motorfordon 30 euro
2.9 Intyg över befrielse från farledsavgift 20 euro
2.10 Förtullningsbok 15 euro
2.11 Visum
2.11.1 Engångsvisum högst 15 dagar 60 euro
2.11.2 Genomresevisum 60 euro
2.11.3 Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar 60 + 1 euro/person
2.11.4 Genomresevisum som gemensamt visum 60 + 1 euro/person
IV TULLABORATORIETS PRESTATIONER
1. Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ; livsmedelslagen (23/2006) och lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004)
1.1 Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde 420 euro/varuparti
1.2 Kontroll av vattenhalten av fjäderfäkött 420 euro/varuparti
1.3 Andra varor 300 euro/varuparti
V ÖVRIGA TJÄNSTER
1. Till parterna:
1.1 Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar:
1.1.1 för den första sidan 7,60 euro/sida
1.1.2 för de därpå följande sidorna 70 cent/sida
1.2 Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior:
1.2.1 för den första sidan 8,40 euro/sida
1.2.2 för de därpå följande sidorna 1 euro/sida
1.3 Tull- och andra intyg 22 euro/intyg
1.4 Sändning:
1.4.1 Brevförsändelse 3,30 euro + porto
1.4.2 Paketförsändelse 5,20 euro + porto
1.4.3 Expeditionsavgiften uppbärs genom postförskott/ mottagningsbevis för sändning 5,80 euro + porto
1.5 Telefaxförsändelser:
1.5.1 för den första sidan i handlingen 9,80 euro/sida
1.5.2 för de därpå följande sidorna 1,20 euro/sida

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.