1425/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 123 § 1 mom. och 123 a §,

sådana de lyder, 123 § 1 mom. i lag 1143/2005 samt 123 a § i lag 927/1996, och

fogas till lagen en ny 123 b § som följer:

123 §
Fusioners och fissioners inverkan på rätten att dra av förluster

Vid fission av samfund överförs det överlåtande samfundets förluster till det övertagande samfundet till den del det är uppenbart att förlusterna har uppstått i den verksamhet som överförts till det övertagande samfundet. Till övriga delar överförs förlusterna i samma proportion som det överlåtande samfundets nettoförmögenhet enligt 2 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen överförs till de övertagande samfunden. Om det i det överlåtande samfundets beskattning finns flera inkomstkällor, överförs de förluster som har fastställts för en viss inkomstkälla till de övertagande bolag som har motsvarande inkomstkälla.


123 a §
Företagsomstruktureringars inverkan på avdrag för ett utländskt samfunds fasta driftställes förluster

Ett samfund som i samband med fission eller en verksamhetsöverlåtelse som avses i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet har bildats för att fortsätta den verksamhet som ett samfund med hemort i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater har bedrivit vid ett fast driftställe i Finland, har rätt att från sin inkomst så som bestäms i 119 och 122 § dra av en förlust som fastställts vid beskattningen av det fasta driftstället.

Om det fasta driftstället i Finland för ett samfund med hemort i en annan medlemsstat i Europeiska unionen i samband med fusion, fission eller verksamhetsöverlåtelse blir fast driftställe för ett annat samfund med hemort i denna andra eller i en tredje medlemsstat i Europeiska unionen, har detta samfund vid beskattningen av det fasta driftstället rätt att från sin inkomst avdra den förlust som fastställts i beskattningen för det fasta driftstället på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

123 b §
Företagsomstruktureringars inverkan på behandlingen av ett finskt samfunds fasta driftställes förluster

Om i samband med fusion, fission, verksamhetsöverlåtelse som avses i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller i samband med flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings stadgeenliga hemort i enlighet med 52 g § i samma lag till tillgångar som överförs till en annan medlemsstat hör det överlåtande samfundets fasta driftställe i den andra medlemsstaten eller i en tredje medlemsstat i Europeiska unionen, läggs till den beskattningsbara inkomsten för det samfund som överfört tillgångarna sådana till det fasta driftstället hörande förluster som har avdragits vid beskattningen av det i Finland belägna samfundet och som inte har täckts med det fasta driftställets vinster under senare skatteår. Förlusterna läggs till det i Finland belägna samfundets inkomster under de 10 föregående skatteåren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2007. Lagen tillämpas på de fissioner som genomförs den 1 januari 2007 eller därefter. Det 123 § 1 mom. som gällde när denna lag trädde i kraft tillämpas, om delningsplanen vid en fission har antecknats i handelsregistret före den 1 januari 2007.

RP 247/2006
FiUB 42/2006
RSv 250/2006
Rådets direktiv 2005/19/EG, (32005L0019); EUT nr L 58, 4.3.2005, s. 19

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.