1423/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 179 § 4 mom. i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) och 159 § 4 mom. i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006):

1 §

Med pensionsanstalt avses i denna förordning ett arbetspensionsförsäkringsbolag, en pensionskassa och en pensionsstiftelse i enlighet med 1 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare samt Sjömanspensionskassan i enlighet med 1 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner.

2 §

Det underskott eller överskott som föranleds av den särskilda mortalitetsgrunden och som avses i 5 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare beaktas när pensionsanstalternas kostnader för ålderspensioner enligt 179 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. 1 punkten i lagen om sjömanspensioner fastställs i enlighet med 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner, med undantag för de ålderspensioner som utbetalas som engångsbelopp i samband med invalidpensioner, samt för de underskott som avses i 179 § 1 mom. 8 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

Pensionsanstalterna svarar för kostnaderna enligt 179 § 1 mom. 1―5 punkten i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. 1―5 punkten i lagen om sjömanspensioner, med undantag för de kostnader som nämns i 1 mom., med ett sammanlagt belopp som räknas ut på grundval av de i 3 § 1 mom. avsedda utjämningsdelarna för försäkringspremierna enligt det APL-tilläggspensionsskydd som avses i 32 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare och av den ränteavkastningsdel som avses i 3 § 2 mom. samt av eventuella andra poster än sådana som hänför sig till pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare. Till den del kostnaderna inte kan täckas på ovan angivet sätt svarar pensionsanstalterna för dem på det sätt som avses i 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt.

3 §

Med den utjämningspremie som nämns i 2 § 2 mom. avses den del av försäkringsavgiften enligt APL-tilläggspensionsskyddet som i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat skall användas för täckande av sådana kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner.

Med den ränteintäktsdel som nämns i 2 § 2 mom. avses den del av de ränteintäkter som skall beräknas för fonderna för pensioner enligt det i 32 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare avsedda APL-tilläggspensionsskyddet och som i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat skall användas för täckande av sådana kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Förordningen tillämpas första gången på de kostnader som hänför sig till år 2007, i vilka även under nämnda år eller senare utbetalade pensionsposter för tidigare år inberäknas.

Helsingfors den 22 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.