1421/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (1347/2002) 17 och 18 § samt

ändras rubriken för 5 kap. samt 15 och 16 §, av dem 15 § sådan den lyder i förordning 1356/2003 och 16 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, som följer:

5 kap.

Beviljande och utbetalning av sysselsättningspolitiskt understöd

15 §
Ansökan om och beviljande av sysselsättningspolitiskt understöd

Sysselsättningspolitiskt understöd (understöd) beviljas av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde verksamheten bedrivs. Om verksamheten bedrivs inom flera centralers verksamhetsområden, beviljas understödet av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas. Om understödet gäller inrättande och stabilisering av social företagsverksamhet samt bildande av nyandelslag beviljas det av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område den som ansöker om understöd har sin hemort. Understödet beviljas av arbetsministeriet, om det är fråga om riksomfattande verksamhet.

Av understödsansökan skall framgå verksamhetens innehåll och mål, kostnadsförslag, finansieringsplan och sådana redan fattade beslut som hänför sig till genomförandet av finansieringsplanen samt andra uppgifter som är nödvändiga för beviljandet av understöd och behandlingen av ansökan.

16 §
Utbetalning av understöd

Understödet eller, om understöd har betalts i förskott, den del av understödet som överskrider förskottet, betalas i efterskott för varje betalningsperiod på basis av en ansökan om utbetalning som lämnats in till arbetskrafts- och näringscentralen. Utbetalningsansökan skall grunda sig på faktiska kostnader eller motsvarande kostnader som hänför sig till social företagsverksamhet. I fråga om föreningar som har grundats av andra än arbetslösa är betalningsperioden tre kalendermånader, om inte något annat bestäms i beslutet om beviljande av understöd. I fråga om föreningar som har grundats av arbetslösa är betalningsperioden en kalendermånad.

Utbetalningsansökan skall lämnas in inom en månad från det att den betalningsperiod som ansökan gäller har gått ut. Arbetskrafts- och näringscentralen kan dock av särskilda skäl besluta att understöd betalas trots att utbetalningsansökan blivit försenad.

Ansökan om utbetalning av förskott skall lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralen i god tid före ingången av den betalningsperiod till vilken förskottet hänför sig. I utbetalningsansökan skall mottagaren av understödet redogöra för de kostnader som mottagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande betalningsperiod.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

Minister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.