1420/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) 4 kap. och

ändras 3 kap., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 1355/2003, som följer:

3 kap.

Sysselsättningspolitiskt understöd

12 §
Avsikten med det sysselsättningspolitiska understödet

Sysselsättningspolitiskt understöd (understöd) kan beviljas för verksamhet vars syfte är att

1) utreda arbetslösa arbetssökandes arbets- och funktionsförmåga samt förutsättningar att få arbete,

2) förbättra arbetslösa arbetssökandes arbetsmarknadsfärdigheter genom arbetsmarknadsåtgärder och arbetsmöjligheter samt andra sysselsättningsfrämjande åtgärder,

3) utveckla nya tjänster för arbetslösa arbetssökande, samt

4) på annat motsvarande sätt främja sysselsättningen och utvecklandet av arbetskraften.

Dessutom kan understöd beviljas i det syfte som nämns i 3 § 1 mom. i lagen om sociala företag (1351/2003) samt som stöd för bildande av nyandelslag. Med nyandelslag avses i detta kapitel andelslag som bildats av arbetslösa och där minst tre fjärdedelar av medlemmarna är arbetslösa arbetssökande när andelslaget bildas.

Den myndighet som beviljar understödet kan vid beviljandet ställa villkor som är nödvändiga med tanke på uppnåendet av syftet med understödet.

13 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar, stiftelser och sociala företag.

14 §
Begränsningar för beviljande av understöd

Understöd beviljas inte för

1) stödjande av företagsverksamhet, eller

2) investeringar med undantag av sådana anskaffning av lösa anläggningstillgångar i omedelbar anslutning till en verksamhet för vilken understöd beviljas vilkas sammanlagda värde inte överstiger tio procent av de godkända kostnaderna per år.

15 §
Understödets belopp

I understöd kan beviljas högst 75 procent av de av den beviljande myndigheten godkända totalkostnaderna.

Med avvikelse från 1 och 3 mom. kan understöd beviljas kommuner och samkommuner till högst 50 procent av de av den beviljande myndigheten godkända totalkostnaderna.

Med avvikelse från 1 mom. kan till annat än ett socialt företag i sin helhet ersättas

1) kostnader som avses i 12 § 1 mom. 1 punkten om verksamheten huvudsakligen hänför sig till långtidsarbetslösa och svårsysselsatta personer,

2) i fråga om verksamhet som avses i 12 § 1 mom. 2 punkten, lönekostnaderna för den som ansvarar för genomförandet av verksamheten, om målgruppen är huvudsakligen långtidsarbetslösa och svårsysselsatta personer,

3) lönekostnaderna för verksamhetsledaren eller en motsvarande person vid en förening som grundats av arbetslösa.

Vid bestämmande av understödets belopp beaktas omfattningen av och innehållet i den verksamhet som understöds samt antalet personer som hör till verksamhetens målgrupp.

16 §
Understödets förhållande till övrig statlig finansiering

Understödet får inte tillsammans med övrigt statligt finansieringsstöd som har betalts för samma ändamål överstiga det maximibelopp som anges i 15 § 1―3 mom. Som statligt finansieringsstöd vid beräkningen av understödets maximibelopp betraktas statsandel och statsunderstöd som har betalts av ett anslag i statsbudgeten eller ur en fond utanför statsbudgeten som förvaltas av staten, ränteförmån som hänför sig till ett lån som beviljats med lägre ränta än den ränta som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) samt räntestöd som hänför sig till räntor på andra lån.

Med avvikelse från 1 mom. räknas understöd som betalas av Penningautomatföreningens avkastning eller tippningsvinstmedel inte som statligt finansieringsstöd, och de räknas inte heller in i maximibeloppet då det maximibelopp för understöd som anges i 15 § 1―3 mom. räknas ut. Det sammanräknade beloppet av beviljade understöd får dock inte överstiga de totalkostnader som avses i 15 § 1 mom.

17 §
Understödets varaktighet

Understöd kan beviljas för högst fem år i sänder.

För kostnaderna för att inleda och stabilisera företagsverksamheten i ett socialt företag kan understöd beviljas endast för den tid som det beräknas ta att inleda och stabilisera företagsverksamheten. Nyandelslag kan beviljas understöd för högst sex månader från det att andelslaget bildats.

18 §
Förskott på understöd

Understöd kan betalas i förskott. Förskottet utgör högst 50 procent av det understöd som hänför sig till respektive betalningsperiod. Till en registrerad förening som bildats av arbetslösa kan hela det understöd som hänför sig till en understödsperiod betalas i förskott.

19 §
Bokföring

En mottagare av understöd är, med undantag för ett socialt företag eller nyandelslag, skyldig att föra separat bok enligt bokföringslagen (1336/1997) över verksamhet som understöds, om inte finansieringen av den understödda verksamheten bokförs på separata konton i en sammanslutnings eller stiftelses bokföring och om övervakning inte kan ske utan svårigheter.

Om en mottagare av understöd är skyldig att föra separat bok i enlighet med 1 mom. skall hela den bokföring som gäller den verksamhet som understöds och de verifikationer som hänför sig till den förvaras så att de lätt kan granskas. Bokföringsmaterialet skall förvaras under den tid och på det sätt som bestäms i 2 kap. 10 § i bokföringslagen.

20 §
Övervakning och kontroll

Användningen av understödet övervakas av den arbetskrafts- och näringscentral som beviljat understödet eller av den arbetskrafts- och näringscentral som arbetsministeriet bestämmer.

En mottagare av understöd skall årligen inom den tid som bestäms i beslutet om beviljande av understödet ge den arbetskrafts- och näringscentral som avses i 1 mom. en utredning om den understödda verksamheten och användningen av understödet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På understödsbeslut som fattats före förordningens ikraftträdande och genom vilka beviljats sysselsättningspolitiskt projektstöd eller företagsamhetsunderstöd tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2006

Minister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.