1419/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002) 3―5 §, av dem 3 § sådan den lyder i förordning 1404/2004, som följer:

3 §
Ersättningsgrunder för resekostnader och kostnader för uppehälle

Ersättningsgrunden för resekostnader som skall ersättas särskilt med stöd av denna förordning är resan i kilometer multiplicerat med 0,21 euro, dock minst 2,10 euro per ersatt resa. Beträffande dagtraktamente, måltidsersättning och ersättning för inkvartering som beviljas som ersättning för övriga kostnader för uppehälle för resetiden i fråga om en resa som en enskild kund erhåller särskild ersättning för gäller föreskrifterna i resereglementet i statens tjänstekollektivavtal.

4 §
Förutsättningar för beviljande av rörlighetsunderstöd

För att rörlighetsunderstöd skall beviljas som ersättning för resekostnader förutsätts att

1) arbetskraftsbyrån har anvisat arbetssökanden arbetsplatsen i fråga eller att arbetsgivaren har kallat arbetssökanden till arbetsintervju,

2) arbetsplatsen är belägen eller underhandlingarna om ett anställningsförhållande äger rum i Finland,

3) arbetstiden i medeltal är minst 18 timmar per vecka och att arbetet pågår i minst två veckor, samt

4) rörlighetsunderstöd har sökts före den resa som avses i 5 §.

För att rörlighetsunderstöd skall beviljas som ersättning för flyttkostnader förutsätts att

1) arbetsplatsen är belägen i Finland,

2) arbetstiden i medeltal är minst 18 timmar per vecka och att arbetet pågår i minst sex månader,

3) arbetssökanden inte får resebidrag enligt 7 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) som ersättning för de kostnader som mottagandet av arbetet medför, samt

4) rörlighetsunderstöd har sökts innan arbetsförhållandet börjar.

5 §
Resor och andra kostnader som ersätts

Som rörlighetsunderstöd kan beviljas ersättning för resekostnader som förorsakas av en resa inom Finland som en person företar för att bekanta sig med en arbetsplats, ingå ett anställningsförhållande eller flytta till en ny arbetsplats.

Ersättning kan beviljas för en resa tur och retur som en arbetssökande företar från boningsorten för att bekanta sig med ett arbete eller underhandla om ett anställningsförhållande samt för resan till en ny arbetsplats.

För tiden för de resor som avses ovan kan ersättning för inkvartering beviljas.

Som rörlighetsunderstöd kan ersättning för flyttkostnader beviljas för kostnader för flyttning av bostadslösöre inom Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På beslut om förmåner som fattats före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2006

Minister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.