1413/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om omvandling av pension så att den motsvarar en lägre pensionsålder än 62 år

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 2 mom. i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) och 30 § 1 mom. i lagen av samma dag om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), 12 § i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) och 31 § i lagen av samma dag om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006), 8 § 2 mom. i lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare (1272/2006) och 29 § 4 mom. i lagen av samma dag om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) samt 31 § 2 mom. i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas

1) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av ett arbetsförhållande enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961),

2) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av ett arbetsförhållande som omfattats av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962),

3) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av ett arbetsförhållande som omfattats av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985),

4) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av ett arbetsförhållande enligt lagen om sjömanspensioner (72/1956),

5) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av företagarverksamhet som försäkrats enligt den gamla lagen om pension för företagare (468/1969),

6) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av lantbruksföretagarverksamhet som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969),

7) på pension som intjänats efter den 31 december 2004 enligt de lagar som nämns i 1―6 punkten,

8) på pension som intjänats efter den 31 december 2006 enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

9) på pension som intjänats efter den 31 december 2006 enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006),

10) på pension som intjänats efter den 31 december 2006 enligt den nya lagen om pension för företagare (1272/2006),

11) på pension som intjänats efter den 31 december 2006 enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

Med fribrev avses en på bestämmelser som var i kraft före den 1 januari 2005 baserad rätt till framtida pension.

2 §
Omvandling av pension så att den motsvarar en lägre pensionsålder än 62 år

Om ålderspensionen börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då 62 års ålder uppnåddes,

1) med stöd av 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003), sådana de lydde den 31 december 2006,

2) med stöd av 20 mom. i lag 886/2006 om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i den lag som nämns i 1 punkten, sådant detta moment lydde den 31 december 2006,

3) med stöd av 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003), sådant detta moment lydde den 31 december 2006 eller

4) med stöd av 29 § 2 och 3 mom. i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006),

omvandlas den pension som avses i 1 § så att den försäkringsmatematiskt motsvarar pensionsåldern enligt vad som bestäms i 5 och 6 mom.

Om ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner med stöd av 8 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då 62 års ålder uppnåddes, omvandlas den pension som avses i 1 §, med undantag av pension enligt lagen om sjömanspensioner, så att den försäkringsmatematiskt motsvarar den pensionsålder som avses i 8 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner enligt vad som bestäms i 5 och 6 mom.

Om ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner, för vilken den pensionsålder som föreskrivs i 8 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner är lägre än 62 år, börjar i förtid, beviljas den pension som avses i 1 mom., med undantag av pension enligt lagen om sjömanspensioner, såsom ålderspension från den pensionsålder som avses i 8 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner och omvandlas så att den försäkringsmatematiskt motsvarar nämnda pensionsålder enligt vad som bestäms i 5 och 6 mom.

Om ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner med stöd av 12 § i lagen om sjömanspensioner börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då 62 års ålder uppnåddes, omvandlas den pension enligt lagen om sjömanspensioner som avses i 1 § så att den försäkringsmatematiskt motsvarar pensionsåldern enligt vad som bestäms i 5 och 6 mom.

Om pensionen börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då 62 års ålder uppnåddes, uträknas pensionsbeloppet så att det först motsvarar 62 års ålder genom att pensionsbeloppet minskas med 7,2 procent. Beloppet av den pension som räknats ut på detta sätt omvandlas att motsvara pensionsåldern genom att det multipliceras med den koefficient i tabellen i 6 mom. som motsvarar pensionsåldern 62, varefter produkten divideras med den koefficient som motsvarar pensionsåldern. Pensionsåldern bestäms med en månads noggrannhet och den koefficient som motsvarar denna ålder räknas ut på basis av förutnämnda tabellen med en tusendels noggrannhet med användning av lineär interpolation.

Pensionsålderskoefficienterna är följande:

Pensionsålder Kofficient Pensionsålder Kofficient
50 eller lägre 1,891 58 1,391
51 1,823 59 1,333
52 1,757 60 1,276
53 1,693 61 1,168
54 1,630 62 1,078
55 1,568 63 1,000
56 1,508 64 1,000
57 1,449 65 1,000

Om ålderspension med stöd av 1 mom. 3 eller 4 punkten börjar före 62 års ålder, beviljas sådan i anslutning till samma företagarverksamhet enligt den gamla lagen om pension för företagare och den nya lagen om pension för företagare intjänad pension som omfattas av grundskyddet dock tidigast vid 60 års ålder. Sådan i anslutning till samma företagarverksamhet intjänad pension som omfattas av grundskyddet beviljas också tidigast vid 60 års ålder i fråga om fribrev som bildats till följd av tillämpningen av tekniskt avbrytande.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller även arbetstagare vars arbetsförhållande som avses i den i 1 mom. 1 och 2 punkten nämnda ikraftträdandebestämmelsen upphör tidigast 4 månader innan arbetstagaren uppnår en lägre ålder än 62 år samt företagare vars företagarverksamhet som avses i den i 1 mom. 3 och 4 punkten nämnda ikraftträdandebestämmelsen upphör tidigast fyra månader innan företagaren uppnår en lägre ålder än 62 år.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Förordningen tillämpas på pensioner som börjar den 1 januari 2007 eller därefter.

Om den pensionssökande har uppnått pensionsåldern enligt någon annan lag än lagen om sjömanspensioner före den 1 januari 2005 eller om pensionsfallet i ett arbetsförhållande som avslutats före den 1 januari 2005 och som omfattats av någon annan lag än lagen om sjömanspensioner när det gäller en heleffektiv invalid- eller arbetslöshetspension har inträffat före den 1 januari 2006, omvandlas den pension som avses i 1 §, med undantag av pension enligt lagen om sjömanspensioner, så att den motsvarar pensionsåldern enligt 6 § i villkoren och grunderna för fribrev som motsvarar minimiskyddet enligt de arbetspensionslagar som var i kraft den 31 december 2004, och den pension enligt lagen om sjömanspensioner som avses i 1 § så att den motsvarar pensionsåldern enligt 1 § i de villkor och grunder för fribrev enligt lagen om sjömanspensioner som var i kraft den 31 december 2004.

Om den pensionssökande har uppnått pensionsålder enligt lagen om sjömanspensioner före den 1 januari 2005 eller om pensionsfallet när det gäller en heleffektiv invalid- eller arbetslöshetspension enligt lagen om sjömanspensioner inträffat före den 1 januari 2006, omvandlas den pension som avses i 1 §, med undantag av pension enligt lagen om sjömanspensioner, så att den motsvarar pensionsåldern eller den ålder fram till vilken återstående tid räknats i enlighet med 6 § i villkoren och grunderna för fribrev som motsvarar minimiskyddet enligt de arbetspensionslagar som var i kraft den 31 december 2004.

Om en deltidspensionerad pensionssökande som är född före 1947 övergår till förtida ålderspension före 63 års ålder, omvandlas den pension som avses i 1 §, med undantag av pension enligt lagen om sjömanspensioner, så att den motsvarar pensionsåldern i enlighet med 6 § i villkoren och grunderna för fribrev som motsvarar minimiskyddet enligt de arbetspensionslagar som var i kraft den 31 december 2004. Den pension enligt lagen om sjömanspensioner som avses i 1 § omvandlas på motsvarande sätt med tillämpning av 1 § i de villkor och grunder för fribrev som gällde den 31 december 2004. Då den pensionssökande övergår till förtida ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner görs emellertid en förtidsminskning i den pension enligt lagen om sjömanspensioner som avses i 1 § räknat från 65 år eller den lägre pensionsålder som avses i 8 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner fram till pensioneringens början i enlighet med den koefficient i 22 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner som gällde den 31 december 2004.

Om den pensionssökande har uppnått ålderspensionsåldern före den 1 januari 2005 och ålderspensionen börjar den 1 januari 2007 eller därefter, uträknas förhöjningen på pensionen på grundval av uppskovet enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2004, till den del pensionen har beräknats enligt de bestämmelser som gällde före den 1 januari 2005. Om den pensionssökande emellertid har uppnått pensionsåldern före den 1 januari 2000, uträknas förhöjningen för tiden innan nämnda datum enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 1999.

Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.