1412/2006>

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 114 § i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) samt 111 § i lagen av den 22 december om sjömanspensioner 2006 (1290/2006), 99 § i lagen av samma dag om pension för företagare (1272/2006) och 94 § i lagen av samma dag om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §

Engångsbeloppet av ålderspensionen beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i tabellen i 2 mom. angiven koefficient som motsvarar pensionstagarens ålder.

Koefficienter för engångsbelopp av ålderspension och efterlevandepension

Ålder Koefficient Ålder Koefficient
18 eller under 29,12 45 23,11
19 28,98 46 22,52
20 28,83 47 22,21
21 28,68 48 21,90
22 28,54 49 21,60
23 28,38 50 21,26
24 28,22 51 20,93
25 28,05 52 20,59
26 27,71 53 20,25
27 27,53 54 19,89
28 27,35 55 19,55
29 27,16 56 18,82
30 26,96 57 18,45
31 26,76 58 18,07
32 26,57 59 17,70
33 26,36 60 17,32
34 26,14 61 16,94
35 25,93 62 16,55
36 25,47 63 16,16
37 25,23 64 15,78
38 24,99 65 15,36
39 24,73 66 14,56
40 24,48 67 14,16
41 24,22 68 13,75
42 23,95 69 13,36
43 23,68 70 12,94
44 23,40 71 12,56
72 12,14 79 9,52
73 11,79 80 9,19
74 11,41 81 8,84
75 10,99 82 8,49
76 10,62 83 8,13
77 10,24 84 7,76
78 9,89 85 eller över 7,44
2 §

Engångsbeloppet av invalidpensionen och den framtida ålderspension som betalas i samband med den beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i tabellen i 2 mom. angiven koefficient för invalidpension och framtida ålderspension som motsvarar pensionstagarens ålder. Vid beräkningen av engångsbeloppet av rehabiliteringsstödet används de i nämnda tabell angivna koefficienterna för rehabiliteringsstöd så att man bland dessa väljer en koefficient som motsvarar den ålder som erhålls, då man från 63 år avdrar den tid för vilken pension skall utbetalas.

Koefficienter för engångsbelopp av invalidpension och framtida ålderspension samt rehabiliteringsstöd

Ålder Koefficient för invalidpension och framtida ålderspension Koefficient för rehabiliteringsstöd
18 20,17 15,75
19 20,33 15,77
20 20,47 15,78
21 20,61 15,78
22 20,75 15,77
23 20,88 15,75
24 21,00 15,71
25 21,10 15,66
26 21,06 15,60
27 21,15 15,53
28 21,23 15,44
29 21,32 15,35
30 21,37 15,23
31 21,44 15,11
32 21,50 14,97
33 21,54 14,82
34 21,58 14,65
35 21,60 14,46
36 21,41 14,26
37 21,41 14,04
38 21,41 13,81
39 21,39 13,56
40 21,36 13,29
41 21,31 13,00
42 21,27 12,70
43 21,21 12,37
44 21,13 12,02
45 21,05 11,65
46 20,68 11,26
47 20,55 10,84
48 20,42 10,40
49 20,29 9,94
50 20,11 9,44
51 19,93 8,92
52 19,74 8,37
53 19,53 7,79
54 19,31 7,18
55 19,08 6,54
56 18,46 5,86
57 18,19 5,15
58 17,88 4,40
59 17,58 3,61
60 17,24 2,77
61 16,91 1,90
62 16,53 0,97
3 §

Engångsbeloppet av familjepensionen fastställs genom att den pension som tas till grund för engångsbeloppet beräknas för varje pensionstagare särskilt och genom att dessa pensioner därefter omvandlas till engångsbelopp. Engångsbeloppet av familjepensionen utgörs av det sammanlagda beloppet av de sålunda erhållna engångsbeloppen.

Den pension som tas till grund för engångsbeloppet till förmånstagaren fås genom att personens årliga familjepension multipliceras med en koefficient som framgår av tabellen i detta moment och som beror på antalet barn som är förmånstagare

Antalet barn som får pension Koefficient för efterlevande make och tidigare make Koefficient för barn
0 1,00 -
1 1,00 1,00
2 1,16 1,04
3 1,80 1,10
4 eller flera 2,00 1,24

Den pension som tas till grund för engångsbeloppet omvandlas till ett engångsbelopp genom att den multipliceras med en koefficient, som motsvarar pensionstagarens ålder. Koefficienten för en efterlevande make eller förmånslåtarens tidigare make erhålls ur tabellen i 1 §. Den koefficient som motsvarar barnets ålder erhålls ur tabellen i detta moment

Barnetsålder Koefficient då pensionens slutålder är
18 år 21 år 24 år
0 13,96 15,65 17,19
1 13,36 15,10 16,69
2 12,75 14,54 16,17
3 12,12 13,96 15,65
4 11,46 13,36 15,10
5 10,79 12,75 14,54
6 10,10 12,12 13,96
7 9,39 11,46 13,36
8 8,66 10,79 12,75
9 7,90 10,10 12,12
10 7,12 9,39 11,46
11 6,32 8,66 10,79
12 5,50 7,90 10,10
13 4,65 7,12 9,39
14 3,77 6,32 8,66
15 2,87 5,50 7,90
16 1,94 4,65 7,12
17 0,99 3,77 6,32
18 0,00 2,87 5,50
19 - 1,94 4,65
20 - 0,99 3,77
21 - 0,00 2,87
22 - - 1,94
23 - - 0,99
24 - - 0,00
4 §

Som i denna förordning avsedd ålder för pensionstagare eller pensionstagares barn anses pensionstagarens eller barnets ålder vid den tidpunkt då engångsbeloppet bestäms. Med årlig pension avses den månadspension, som utbetalas vid samma tidpunkt, multiplicerad med talet 12.

Engångsbeloppet skall bestämmas för en tidpunkt som följer efter beslutet för sådan betalning.

5 §

Vid tillämpningen av denna förordning uträknas tidsperioderna samt ålder för pensionstagaren och pensionstagarens barn med en månads noggrannhet genom att de dagar som överstiger hela månader härvid lämnas utan beaktande. Koefficienterna fastställs i tabellerna i 1―3 § med en hundradedels noggrannhet genom lineär interpolation.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.