1407/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §
Regionala gränser när växtlig skogsmark räknas med i arealen för en gårdsbruksenhet

De områden i södra, mellersta och norra Finland som avses i 6 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) bestäms enligt 2―4 mom.

Till södra Finlands område hör

1) landskapen Åland, Nyland, Egentliga Finland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Savolax,

2) av landskapet Satakunta alla kommuner utom, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Sastmola, Norrmark, Påmark, Björneborg och Siikainen,

3) av landskapet Birkaland alla kommuner utom Ikalis, Kihniö, Kuru, Mänttä, Parkano, Ruovesi, Vilppula och Virdois, samt

4) av landskapet Mellersta Finland alla kommuner utom Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Viitasaari och Äänekoski.

Till mellersta Finlands område hör

1) landskapen Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Österbotten,

2) av landskapen Satakunta, Birkaland, Södra Karelen och Mellersta Finland alla kommuner utom de som hör till södra Finlands område, samt

3) av landskapet Österbotten alla kommuner utom Kronoby, Larsmo, Pedersöre och Jakobstad.

Till norra Finlands område hör

1) landskapen Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, samt

2) av landskapet Österbotten alla kommuner utom de som hör till mellersta Finlands område.

2 §
Förfallodagarna för arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien

Om sådana i 22 § 1 och 2 mom. och 23 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt i 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) avsedda försäkringspremier, som kalenderårsvis skall betalas av lantbruksföretagare, sammanlagt är

1) större än 826,33 euro, är förfallodagarna för arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien den 25 dagen i februari, maj och oktober,

2) minst 275,48 euro och högst 826,33 euro, är förfallodagarna för arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien den 25 dagen i februari och oktober, eller

3) mindre än 275,48 euro, är förfallodagen för arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien den 25 maj.

När en försäkring tecknas bestämmer Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förfallodagarna för den försäkringspremie som skall betalas för det innevarande året och tiden före det. Samma förfarande skall iakttas, om en lantbruksföretagare försäkras med stöd av 12 § 2 och 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. När en försäkring upphör förfaller försäkringspremien omedelbart till betalning.

Justeringen av en försäkringspremie till följd av en förändring i arbetsinkomsten görs på förfallodagen för den första försäkringspremien för följande kalenderår eller om det finns grundad anledning till det, på någon annan av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt angiven dag.

De belopp som nämns i 1 mom. motsvarar värdet 1 (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 84 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

3 §
Ansökan om pension

Pensionsskyddscentralen fastställer en blankett för pensionsansökan och ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension.

4 §
Meddelande och undertecknande av beslut

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts eller Pensionsskyddscentralens beslut kan meddelas i form av datorutskrifter eller annars åtminstone delvis färdigtryckta handlingar. I så fall kan beslutet undertecknas maskinellt.

5 §
Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av förskottet på statens i 135 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda andel för följande kalenderår. Senast den 25 juni varje år justerar ministeriet beloppet av förskottsrater som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. Dessutom justerar ministeriet beloppet av den förskottsrat som skall betalas för december senast den 25 november samma år. För de åtgärder som avses ovan skall Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt senast den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet en sådan utredning som ministeriet föreskrivit.

Förskottet på statsandelen betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i tolv månatliga rater enligt följande: för

1) januari 13 procent,

2) februari 10 procent,

3) mars 4 procent,

4) april 8 procent,

5) maj 10 procent,

6) juni 5 procent,

7) juli 10 procent,

8) augusti 10 procent,

9) september 12 procent,

10) oktober 10 procent,

11) november 2 procent,

12) december 6 procent.

Då beloppen av förskotten justeras enligt 1 mom., fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsraterna. Förskottet skall stå till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande den första bankdagen i varje kalendermånad. Om det när förskottsraten för december justeras enligt 1 mom. dock framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den första bankdagen i december som följer närmast efter justeringen.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 juni varje år det slutliga beloppet av statsandelen för föregående kalenderår. Skillnaden mellan betalt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp för statsandelen beaktas vid den första förskottsbetalningen efter det att andelen fastställdes. För detta skall Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt tillställa ministeriet en utredning om det slutliga beloppet av statsandelen senast den 20 dagen den månad som närmast föregår fastställandet.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl på framställning av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från 2―4 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om pension för lantbruksföretagare annars skulle äventyras.

6 §
Beräkning av tidsperioderna

Vid beräknandet av tidsperiodernas längd anses en kalendermånad bestå av 30 dagar. Kalendermånadernas längd jämnas ut så att månadens sista dag och under skottår även den näst sista dagen i februari betraktas som den trettionde dagen i månaden. Tidsperiodens längd i månader beräknas så att antalet dagar i tidsperioden divideras med trettio.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Bestämmelserna i 5 § i förordningen tillämpas första gången på statsandelen som hänför sig till år 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.