1405/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 111 § 3 mom. i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §
Behörig pensionsanstalt inom den privata sektorn

Om en arbetstagares pensionsskydd vid tidpunkten för pensionsfallet eller senast därförinnan samtidigt hade ordnats i två eller flera sådana pensionsanstalter inom den privata sektorn som avses i 106 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), bestäms den pensionsanstalt som avses i nämnda paragraf bland de pensionsanstalter som sköter pensionsskydd enligt förteckningen nedan i den ordning som förteckningen anger:

1) lagen om pension för arbetstagare,

2) lagen om sjömanspensioner (1290/ 2006),

3) lagen om pension för företagare (1272/2006),

4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

Om arbetstagarens pensionsskydd vid tidpunkten för pensionsfallet eller senast därförinnan hade ordnats i två eller flera pensionsanstalter på basis av sådana parallella anställningsförhållanden som lagen om pension för arbetstagare skall tillämpas på sköts de i 106 § i nämnda lag avsedda uppgifterna av den pensionsanstalt där pensionsskyddet hade ordnats på basis av det huvudsakliga förvärvsarbetet.

Den pensionsanstalt som sköter de uppgifter som avses i 106 § i lagen om pension för arbetstagare bestäms i enlighet med 1 eller 2 mom. också i de fall då återstående tid beaktas när pensionen fastställs och arbetstagarens pensionsskydd vid utgången av året före pensionsfallsåret eller senast därförinnan hade ordnats i två eller flera pensionsanstalter inom den privata sektorn.

Om arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet fick generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/1974), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), sköts de i 106 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda uppgifterna av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Efter att den behöriga pensionsanstalten inom den privata sektorn avgjort pensionsansökan kan den hänskjuta de senare uppgifter som hänför sig till pensionen till någon annan pensionsanstalt inom den privata sektorn, som på basis av ett särskilt beslut redan betalar pension till pensionstagaren enligt en lag som nämns i 1 mom. eller en avträdelseförmån enligt en lag som nämns i 4 mom.

2 §
Behörig sista pensionsanstalt

Om en arbetstagares pensionsskydd vid tidpunkten för pensionsfallet eller senast därförinnan på basis av arbetstagarens arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet hade ordnats samtidigt i en pensionsanstalt för den privata sektorn och i en sådan pensionsanstalt för den offentliga sektorn som avses i 107 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare, är den i 1 och 2 mom. i nämnda paragraf avsedda sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har ordnat arbetstagarens pensionsskydd för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet som har inletts först. Om arbetstagaren likväl blir arbetsoförmögen under en pågående anställning som omfattas av en sådan pensionslag för den offentliga sektorn som nämns i 3 § 2 mom. 1―3 eller 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare och återstående tid inte beaktas när pensionen fastställs, är pensionsanstalten inom den offentliga sektorn sista pensionsanstalt. Sista pensionsanstalt är en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn också då arbetstagarens pensionsskydd vid tidpunkten för pensionsfallet eller senast därförinnan hade ordnats samtidigt både i en pensionsanstalt för den privata sektorn och i en pensionsanstalt för den offentliga sektorn och arbetsavtalsförhållandet eller företagarverksamheten och tjänsteförhållandet har inletts samtidigt.

Om återstående tid beaktas när pensionen fastställs och arbetstagarens pensionsskydd vid utgången av året före pensionsfallsåret eller senast därförinnan på basis av arbetstagarens arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet hade ordnats samtidigt i en pensionsanstalt för den privata sektorn och i en pensionsanstalt för den offentliga sektorn, är arbetstagarens i 107 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare avsedda sista pensionsanstalt den pensionsanstalt som har ordnat arbetstagarens pensionsskydd för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet som har inletts först. Om arbetstagaren likväl blir arbetsoförmögen medan ett tjänsteförhållande inom den offentliga sektorn pågår och den sista pensionsanstalten enligt den först inledda arbets- eller företagarverksamheten skulle vara pensionsanstalten inom den privata sektorn, avgör pensionsanstalten inom den privata sektorn och pensionsanstalten inom den offentliga sektorn pensionsärendet separat. En pensionsanstalt inom den privata sektorn och en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn avgör pensionsärendet separat också då en arbetstagare som sökt invalidpension i stället för att beviljas invalidpension beviljas ålderspension med stöd av 52 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och arbetstagarens pensionsskydd vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller senast därförinnan hade ordnats enligt pensionslagarna för den privata sektorn.

3 §
Behörig sista pensionsanstalt i deltidspensionsärenden

Vid ansökan om deltidspension är den pensionsanstalt inom den privata sektorn som avses i 106 § i lagen om pension för arbetstagare eller den sista pensionsanstalt som avses i 107 § 1 eller 2 mom. i nämnda lag den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet från vilken arbetstagaren går i deltidspension. Om arbetstagaren går i deltidspension från arbets- eller företagarverksamhet som försäkrats i två eller flera pensionsanstalter inom den privata sektorn, bestäms den pensionsanstalt inom den privata sektorn som skall behandla deltidspensionsärendet i enlighet med 1 §.

Om deltidspension har betalats samtidigt i enlighet med en arbetspensionslag för den privata sektorn och en arbetspensionslag för den offentliga sektorn som avses i 2 § 1 mom., är vid beviljandet av ålderspension sista pensionsanstalt den pensionsanstalt som har betalat deltidspension och i fråga om vilken den ålderspension som skall beviljas börjar tidigare. Om ålderspensionen börjar samtidigt med stöd av en pensionslag för den privata sektorn och en ovan avsedd pensionslag för den offentliga sektorn, är pensionsanstalten för den offentliga sektorn sista pensionsanstalt.

4 §
Behörig sista pensionsanstalt i familjepensionsärenden

Vid ansökan om familjepension är den pensionsanstalt inom den privata sektorn som avses i 106 § i lagen om pension för arbetstagare eller den sista pensionsanstalt som avses i 1 eller 2 mom. i nämnda lag den pensionsanstalt där förmånslåtarens eget pensionsärende i enlighet med 106 § eller 107 § 1―3 mom. i nämnda lag eller 1 § 1―3 mom. och 2 § i denna förordning hade behandlats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen på sin dödsdag.

Om en pensionsanstalt inom den privata sektorn eller en sådan sista pensionsanstalt som avses i 107 § 1 eller 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare till förmånslåtaren före hans eller hennes död betalade ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension eller generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd, behandlar och avgör denna pensionsanstalt också ansökan om den familjepension som beviljas efter förmånslåtaren samt sköter de övriga uppgifter som ankommer på pensionsanstalten.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.