1388/2006

Given i Helsingfors den 27 december 2006

Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp är de prestationer som räknas upp i bilagan till detta beslut.

3 §
Andra prestationer

Sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller på basis av annan uppdragsgivning:

1) utbildningstjänster;

2) överlåtelse av data, direktanvändning av datasystem och informationssökning;

3) användning av lokaliteter som disponeras av miljötillståndsverket;

4) andra än i 3 mom. avsedda kopior av handlingar;

5) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för undersökning och utbildning uppbärs ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som miljötillståndsverket satt upp.

Miljötillståndsverket beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uppbärs an den sökande en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift, om inte annat bestäms.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som burits upp för miljötillståndsverkets tidigare beslut i ärendet.

5 §
Ikaftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och är i kraft till den 31 december 2009.

För beslut i ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som då var i kraft.

Helsingfors den 27 december 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsrådet
Jukka Nurmio

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Miljötillståndsverkens offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift bärs upp

I Beslut

Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) (den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

euro
Skogsindustri
- massafabriker (80-140 dagsverk) 34 440
- pappers- och kartongfabriker, fabriker som tillverkar träfiberskivor samt andra massafabriker än cellulosafabriker (40-70 dagsverk) 17 220
Metallindustri
- rostverk, sintverk eller koksverk (70-120 dagsverk) 29 750
- järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar (60-100 dagsverk) 25 050
- fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller (70-120 dagsverk) 29 750
Energiproduktion
- kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar, vars största bränsleeffekt överstiger 300 megawatt (30-50 dagsverk) 12 530
- kärnkraftverk (30-50 dagsverk) 12 530
Kemisk industri
- olje- eller gasraffinaderier (70-120 dagsverk) 29 750
- tillverkning av titandioxid (60-100 dagsverk) 25 050
- fabriker som tillverkar sammansätta gödselmedel eller mellanprodukter för dem (70-120 dagsverk) 29 750
Malm- eller mineralbrytning, tagande av marksubstanser och torv eller tillverkning av mineralprodukter
- gruvdrift
- täktvolym över 500 000 ton per år (75-125 dagsverk) 31 310
- täktvolym 100 000 - 500 000 ton per år (40-70 dagsverk) 17 220
- täktvolym under 100 000 ton per år (20-34 dagsverk) 8 460
- maskinell guldgrävning
- årlig täktvolym över 1 000 m3 (5-9 dagsverk) 2 190
- årlig täktvolym högst 1 000 m3 (2,5-4,5 dagsverk) 1 100
- anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler (40-70 dagsverk) 17 220
- torvutvinning
- produktionsområdet överstiger 300 hektar (31-52 dagsverk) 9 100
- produktionsområdet 30-300 hektar (16-26 dagsverk) 4 600
- produktionsområdet under 30 hektar (8-13 dagsverk) 2 300
- anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter (40-70 dagsverk) 17 220
Fiskodling
- fiskodlingar där
- fiskbeståndet ökar med över 100 000 kilogram per år (23-37 dagsverk) 6 580
- fiskbeståndet ökar med 20 000 - 100 000 kilogram per år (11-19 dagsverk) 3 290
- fiskbeståndet ökar med under 20 000 kilogram per år (5,5-9,5 dagsverk) 1 640
- fiskodling som omfattar en damm eller grupp av dammar med naturligt foder (5-9 dagsverk) 1 530
Trafik
- hamnar eller lastnings- eller lossningskajer (20-34 dagsverk) 8 460
- flygplatser (50-85 dagsverk) 21 140
Avfallshantering samt vatten och avlopp
- reningsverk för avloppsvatten
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket överstiger 50 000 (15-25 dagsverk) 4 380
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är 4 000-50 000 (10-18 dagsverk) 3 070

1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.

2. För behandlingen av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig omställning av verksamheten (28 § 3 mom. i miljöskyddslagen) ), justering av tillståndsvillkoren (55 § 2 mom. i miljöskyddslagen) eller fortsatt tillståndsenlig verksamhet tas en avgift ut vars vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. För behandling av en ansökan som gäller ändring av tillståndsvillkoren (58 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 30 procent av avgiften enligt tabellen. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

3. För behandling av ett ärende som en regional miljöcentral överfört med stöd av 31 § 1 mom. 3 punkten eller 33 § i miljöskyddslagen tas en avgift ut enligt miljöministeriets förordning (1387/2006) om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer.

4. För behandlingen av i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller flera verksamheter och som skall avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel adderar 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, är avgiften 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i ifrågavarande kommun. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet.

5. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende eller om en avgift enligt tabellen skulle vara oskäligt hög i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 43 euro/h.

Andra beslut enligt miljöskyddslagen

Behandling av en ansökan som gäller verksamhet av försöksnatur 1 080

Vattenhushållsärenden enligt vattenlagen (264/1961) (den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Ärenden enligt 2 kap. vattenlagen
- bro eller transportanordning (3,5-6,5 dagsverk) 1 100
- ledning (1,5-2,5 dagsverk) 440
- artificiell bassäng jämte reglering
- över 50 km2 (100-130 dagsverk) 29 020
- 10-50 km2(40-70 dagsverk) 20 820
- 1- 10 km2(20-35 dagsverk) 10 410
- mindre än 1 km2(10-18 dagsverk) 4 930
- muddring eller utflytning av vattenområden
- över 200 000 m3ftr* (20-35 dagsverk) 6 030
fotnot* fast teoretisk kubikmeter
- över 20 000-200 000 m3ftr (10-18 dagsverken) 3 070
- 4 000-20 000 m3ftr (6-10 dagsverken) 1 750
- mindre än 4 000 m3ftr (2,5-4,5 dagsverk) 770
- bottendamm eller annan fast damm för uppdämning
- över 4 km2(15-25 dagsverken) 4 380
- över 0,1 km2- 4 km2(8-13 dagsverk) 2 300
- högst 0,1 km2(4-7 dagsverken) 1 210
- båtbrygga med fler än 50 båtplatser (6-10 dagsverken) 1 750
- inrättande av fiskväg (8-13 dagsverken) 2 300
- annat projekt enligt 2 kap. vattenlagen (2,5-4,5 dagsverken) 770
Kraftverksärenden
- kraftverkstillstånd utan reglering av ovanför liggande sjöbassäng (40-70 dagsverken) 12 060
- kraftverk och reglering av ett vattenområde större än 50 km2(100-170 dagsverken) 29 590
- kraftverk och reglering av ett vattenområde på 10-50 km2(70-120 dagsverken) 20 820
- kraftverk och reglering av ett vattenområde mindre än 10 km2(50-85 dagsverken) 14 800
- kvarn eller mindre än en megawatts småkraftverk eller annat ärende i samband med vattenkraft eller kraftverk (10-18 dagsverken) 3 070
Farleder och andra sjötrafikärenden
- bestämmande av allmän farled (15-25 dagsverken) 4 380
- bestämmande av allmän lokal farled (7-13 dagsverken) 2 190
- ändring eller indragning av farled, installering av säkerhetsanordningar deponering av muddermassa (3,5-6,5 dagsverken) 1 100
Flottningsärenden
- fastställande av flottningsreglemente, ett verksamhetsställe (15-25 dagsverken) 3 070
- tilläggsavgift för andra verksamhetsställen, 970 euro/verksamhetsställe
- upphävande av flottningsreglemente och åtgärdsförpliktelse (10-18 dagsverken) 3 070
- upphävande av flottningsreglemente utan åtgärder (5-9 dagsverken) 1 530
- indragning av flottningsförening, försäljning av egendom, val av syssloman eller annat ärende som gäller en flottningsförening (1,5-2,5 dagsverken) 440
- andra ärenden som gäller flottning (2,5-4,5 dagsverken) 770
Diktningsärenden (2,5-4,5 dagsverken) 770
Ärenden som gäller vattenståndsreglering
- arrangemang som nyttar mer än 1 000 hektar (40-70 dagsverken) 12 060
- arrangemang som nyttar 400- 1 000 hektar (20-35 dagsverken) 6 040
- arrangemang som nyttar mindre än 400 hektar (10-18 dagsverken) 3 070
- ärenden som gäller bolaget (1,5-2,5 dagsverken) 440
Ärenden som gäller reglering av vattendrag
- reglering av vattenområden över 50 km2(75-130 dagsverken) 22 470
- reglering av vattenområden på 10-50 km2(40-70 dagsverken) 12 060
- reglering av vattenområden mindre än 10 km2(15-25 dagsverken) 3 070
- regleringsbolagsärenden (2,5-4,5 dagsverken) 770
Vattenlednings- och grundvattensärenden
- täkt av ytvatten eller grundvatten till hushållsvatten som överstiger 500 m3/d (8-13 dagsverken) 2 300
- annan vattentäkt (3,5-6,5 dagsverken) 1 100
- tillstånd till vattentäkt och bestämning av skyddsområdet (10-18 dagsverken) 3 070
- bestämning av skyddsområde (8-13 dagsverken) 2 300
- täkt av marksubstanser
- täktvolym över 50 000 m3 (8-13 dagsverk) 2 300
- täktvolym högst 50 000 m3 (4-7 dagsverk) 1 210
- byggande av tunnel på grundvattenområde (10-18 htp) 3 070
- andra grundvattensärenden (2,5-4,5 dagsverken) 770
Andra beslut enligt vattenlagen (2,5-4,5 dagsverken) 770
Slutsyn enligt 18 kap. vattenlagen 50 % av avgiften för behandling av tillståndsärenden

1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.

2. För behandling av en ansökan som gäller ändring eller justering av ett tillstånd tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk art i en enskild bestämmelse, är avgiften 10 procent av avgiften enligt tabellen.

3. Om beslutshandlingen omfattar flera sådana beslut som är avgiftsbelagda enligt tabellen, och om de hänför sig till en helhet som tjänar samma ändamål eller om det är fråga om en sådan sak som avses i 39 § i miljöskyddslagen, tas för behandlingen av ärendet ut en avgift som motsvarar avgiften för behandling av ett ärende i den högsta avgiftsklassen.

4. För behandling av ett smärre ärende som anhängiggjorts enbart för privata behov uttas 220 euro.

5. Ingen avgift tas ut av statliga och kommunala myndigheter då de bevakar laglighet eller allmänt intresse så som vattenlagen föreskriver (2 kap. 14 § 3 mom., 22 § 4 mom. och 27-30 §, 4 kap. 3a §, 5 kap. 30 § 3 mom., 7 kap. 6 a §, 8 kap. 10 a § 3 mom. och 10 b §, 12 kap. 19 § och 21 kap. 1 - 4 §.)

II Intyg och utdrag

Diarie- och registerintyg eller utdrag 22
Lagakraftsintyg 45
Expeditionsavgift 4,30
Styrkning av en handling 4,30

III Andra prestationer

Ersättningsärenden
- ersättningsärenden som omfattar syneförrättning 5 390
- ett annat ersättningsärende 30 euro/h, dock högst 5 390 euro

För behandlingen av ett ersättningsärende som en skadelidande part anhängiggjorts uppbärs ingen avgift.

Förvaltningstvångsärenden som anhängiggjorts av någon annan än en myndighet eller en skadelidande, om anhängiggörandet måste anses uppenbart onödigt (105 § i miljöskyddslagen och 21 kap. 9 § vattenlagen) 440
Beslut med anledning av rättelseyrkande 90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.