1387/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 december 2006

Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms on de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp är de prestationer som räknas upp i bilagan till detta beslut.

3 §
Andra prestationer

Sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller på basis av annan uppdragsgivning:

1) undersöknings- och laboratorietjänster;

2) utbildningstjänster;

3) hydrometriska mätningar;

4) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av sådana;

5) tillverkning av apparatur och varor;

6) reparations- och transporttjänster;

7) planerings- och byggnadstjänster;

8) sakkunnigutlåtanden om dimensioneringen av öppningar till broar och trummor;

9) grundvattensundersökningar;

10) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer;

11) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem;

12) informationssökning och fjärrlånetjänster;

13) försäljning och överlåtelse av nyttjanderätten till metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer;

14) användning av lokaliteter som disponeras av de regionala miljöcentralerna;

15) andra än i 3 mom. avsedda kopior av handlingar;

16) användning av utrustning;

17) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för undersökning och utbildning uppbärs ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som den regionala miljöcentralen satt upp.

Den regionala miljöcentralen beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För an annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uppbärs av den sökande en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift, om inte annat bestäms i tabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som burits upp för den regionala miljöcentralens tidigare beslut i ärendet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och är i kraft till den 31 december 2009.

För beslut i ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som då var i kraft.

Helsingfors den 27 december 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsrådet
Jukka Nurmio

Bilaga

AVGIFTSTABELL

De regionala miljöcentralernas offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift bärs upp

I Beslut

Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) (den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

euro
Skogsindustri
- fabriker som tillverkar spånplattor eller plywood eller andra träplattor (40-70 dagsverk) 17 220
- fabriker som tillverkar limmade eller laminerade träprodukter 8 610
- upplag av obarkat virke i vatten (7,5-12,5 dagsverk) 3 130
- träimpregneringsinrättningar (15-25 dagsverk) 6 260
Metallindustri
- gjuterier eller andra smältverk eller varmdoppningsanläggningar (30-50 dagsverk) 12 530
- kumulatorfabriker (15-25 dagsverk) 6 260
- valsverk för järnmetall (40-70 dagsverk ) 17 220
- smideriverkstäder för järnmetall samt valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller (20-35 dagsverk) 8 610
- varv (20-35 dagsverk) 8 610
- anläggningar för ytbehandling, anläggningar för tillverkning av mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller anläggningar för anodisering av aluminium (15-25 dagsverk) 6 260
Energiproduktion
- kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar, vars största bränsleeffekt är
- över 150 megawatt (25-43 dagsverk) 10 650
- 50-150 megawatt (15-25 dagsverk) 6 260
- under 50 megawatt (10-18 dagsverk) 4 380
Kemisk industri
- fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier (50-85 dagsverk) 21 140
- luftgasfabriker och anläggningar för tillvaratagande av koldioxid (7,5-12,5 dagsverk) 3 130
- fabriker som tillverkar organiska baskemikalier eller metallorganiska föreningar eller fabriker som tillverkar enzymer (45-78 dagsverk) 19 260
- fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller målarfärgs-, tryckfärgs- eller lackfabriker (25-43 dagsverk) 10 650
- fabriker som tillverkar plastråvaror (40-70 dagsverk) 17 220
- fabriker som tillverkar plastlaminat eller latexer, gummifabriker eller limfabriker (25-43 dagsverk) 10 650
- fabriker som tillverkar konstfibrer (60-100 dagsverk) 25 050
- fabriker som tillverkar sprängämnen, andra gödsemedel än sammansätta gödsemedel eller mellanprodukter för dem, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem (50-85 dagsverk) 21 140
- läkemedelsfabriker eller fabriker som tillverkar råvaror för läkemedel (25-43 dagsverk) 10 650
Upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen
- upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form
- isternernas volym är minst 10 000 m3 (25-43 dagsverk) 10 650
- isternernas volym är under 10 000 m3 (12-21 dagsverk) 5 170
- förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av flytande eller gasformigt bränsle (50-85 dagsverk) 21 140
- andra anläggningar för tillverkning av fast bränsle eller anläggningar för tillverkning av elektroniskt kol eller grafit (20-35 dagsverk) 8 610
Verksamhet där flyktiga organiska föreningar används (20-35 dagsverk) 8 610
Tillverkning av mineralprodukter
- cementfabriker (30-50 dagsverk) 12 530
- kalkverk (25-43 dagsverk) 10 650
- mineralullsfabriker (30-50 dagsverk) 12 530
- fabriker som tillverkar glas eller glasfiber (25-43 dagsverk) 10 650
- tegelbruk (15-25 dagsverk) 6 260
- gipsskivefabriker (25-43 dagsverk) 10 650
Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning
- läderfabriker (20-35 dagsverk) 8 610
- anläggningar för pälsberedning (15-25 dagsverk) 6 260
- fiberduksfabriker, anläggningar fär fibrer eller textilier förbehandlas eller färgas (12-21 dagsverk) 5 170
Tillverkning av livsmedel eller foder
- mejerier eller andra anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk (15-25 dagsverk) 6 260
- sockerbruk eller sötningsmedelsfabriker (25-43 dagsverk) 10 650
- stärkelsefabriker eller fabriker som tillverkar stärkelsederivat (25-43 dagsverk) 10 650
- fabriker som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller margarinfabriker 825-43 dagsverk) 10 650
- grönsaks-, rotfrukts-, frukt- eller bärproduktfabriker eller färdigmatsfabriker (15-25 dagsverk) 6 260
- slakterier (15-25 dagsverk) 6 260
- bryggerier, jästfabriker, alkoholfabriker eller alkoholdrycksfabriker (15-25 dagsverk) 6 260
- benmjölsfabriker eller fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein (15-25 dagsverk) 6 260
- andra än ovan avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror 6 260
Djurstallar och pälsdjursfarmer
- djurstallar som är avsedda för minst 150 mjölkkor, 400 köttnöt, 500 fullvuxna suggor, 2 000 slaktsvin, 60 000 värphönor eller 100 000 broilrar eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar ett djurstall för 2 000 slaktsvin (7,5-12,5 dagsverk) 3 130
- andra djurstallar (4-6 dagsverk) 1 570
- pälsdjurfarmer för minst 4 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 1 200 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 1 600 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjurfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkiningar motsvarar en pälsdjurfarm för 4 000 avelshonor av mink (7,5-12,5 dagsverk) 31 30
- andra pälsdjurfarmer (4-6 dagsverk) 1 570
Trafik
- kemikaliebandgårdar och terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel (12-21 dagsverk) 5 170
Avfallshantering samt vatten och avlopp
- avstjälpningsplatser
-avstjälpningsplatser för problemavfall (25-43 dagsverk) 10 650
- avstjälpningsplatser för vanligt avfall (20-35 dagsverk) 8 610
- avstjälpningsplatser för marksubstanser (7,5-12,5 dagsverk) 3 130
- förbränningsanläggningar för problemavfall (80-140 dagsverk) 34 440
- anläggningar på vilka statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003)
tillämpas (25-43 dagsverk) 10 650
- anläggningar eller platser där sådant problemavfall som uppkommer annanstans återvinns eller behandlas (10-18 dagsverk) 4 380
- komposteringsanläggningar eller andra anläggningar och platser för återvinning eller behandling av avfall än de som avses ovan där minst 5 000 ton avfall återvinns eller behandlas årligen (10-18 dagsverk) 4 380
- reningsverk som är avsedda för behandling av avloppsvatten där personekvivalenten är minst 100 personer, eller avledning av kommunalt avloppsvatten som omfattar minst 100 personer annanstans än till allmänt avlopp (8-12 dagsverk) 2 190
- sådana reningsverk för råvatten som använder ytvatten (8-12 dagsverk) 2 190

1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.

2. För behandling av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig omställning av verksamheten (28 § 3 mom. i miljöskyddslagen), justering av tillståndsvillkoren (55 § 2 mom. i miljöskyddslagen) eller fortsatt tillståndsenlig verksamhet tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. För behandling av en ansökan som gäller ändring av tillståndet (58 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 30 procent av avgiften enligt tabellen. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

3 För behandling av ett ärende som en kommunal miljövårdsmyndighet överfört med stöd av 33 § miljöskyddslagen tas en avgift ut som motsvarar den som kommunen tar ut för behandlingen av tillståndansökan för verksamheten.

4. För behandlingen av i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller flera verksamheter och som skall avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel adderar 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, är avgiften 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i ifrågavarande kommun. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet.

5. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende eller om en avgift enligt tabellen skulle vara oskäligt hög i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 43 euro/h.

Andra beslut enligt miljöskyddslagen

Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller vibrationer 440
Behandling av en anmälan om verksamhet av försöksnatur 1 080
Behandling av en anmälan om en exceptionell situation 440
Behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark 43 euro/h
Beslut om godkännande av en övervakningsplan 440

Beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996)

Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram 220
Undantag från förbudet att ändra en naturtyp 220
Undantag från förbudet att förstöra eller försvaga förekomstplatsen för en särskilt skyddad art 220
Undantag från förbudet mot utomhusreklam 320
Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter 90
Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter 90
Andra tillstånd enligt naturvårdslagen 90

De undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria.

Andra beslut

Behandling av en anmälan till avfallsregistret 120
Behandling av anmälningar till producentregistret
- anteckning av producent i producentregistret 440
- beslut om godkännande av producentsammanslutning i producentregistret 5 400
- beslut om godkännande av retursystem för dryckesförpackningar i producentregistret
- enskild producent 540
- producentsammanslutning eller ett i 18 g § 5 mom. i avfallslagen avsett samarbetsarrangemang för flera producenter 5 400
Beslut om godkännande av en övervakningsplan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen, där innehavaren av det vattenrättsliga tillståndet inte är staten 220
Godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare är inte staten 90
Beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
- beviljande av undantag 390
- avslag på ansökan 190
Fortsättning av ett byggnads- eller åtgärdsförbud som bestäms för uppgörande eller ändring av en generalplan 120
Undantagslov enligt 41 § 4 mom. lagen om allmänna vägar (243/1954) 120
Förbud eller begränsning enligt 8 § terrängtrafiklagen (1710/1995)
- positivt beslut 440
- negativt beslut 220
Förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § vattentrafiklagen (463/1996)
- positivt beslut 440
- negativt beslut 220

II Intyg och utdrag

Diarie- och registerintyg eller utdrag 22
Lagakraftsintyg 45
Expeditionsavgift 4,30 euro/försändelse
Styrkning av en handling 4,30 euro/handling
Utdrag ur producentregistret 50

III Andra prestationer

Utlåtande om bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömningar (468/1994; MKB-lagen) , om projektet eller dess verkningar sträcker sig till
- en kommuns område 4 370
- 2―5 kommuners områden, varvid utöver föregående uppbärs en tilläggsavgift för var kommun på 1 080
- sex eller flera kommuners områden, varvid utöver föregående uppbärs en tilläggsavgift för var kommun 440
- avgiften kan dock högst uppgå till 17 330
I MKB-lagen avsett utlåtande om bedömningsrapporten, om projektet eller dess verkningar sträcker sig till
- en kommuns område 6 420
- 2―5 kommuners områden, varvid utöver föregående uppbärs en tilläggsavgift för var kommun på 1 080
- sex eller flera kommuners områden, varvid utöver föregående uppbärs en tilläggsavgift för var kommun på 440
- avgiften kan dock högst uppgå till 19 390
Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar (Birkalands miljöcentral)
- enskilda producenter 130
- producentsammanslutningar 1 080
- upprätthållare av retursystem för dryckesförpackningar
- enskild producent 220
- producentsammanslutning eller ett i 18 g § 5 mom. i avfallslagen avsett samarbetsarrangemang för flera producenter 1 080
Behandling av i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) avsedda uppföljningsuppgifter 130
Införande i datasystemet för miljövårdsinformation 120

För behandling av uppföljningsavgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar och förpackningar tas ut till ett 50 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 50 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.