1382/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om Meiko naturskyddsområde

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § i naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996), sådan denna paragraf lyder i lag 1069/2004:

1 §
Naturskyddsområdets syfte

För att skydda skogsnatur med därtillhörande sjöar, tjärnar, lundar, berg och kärr, för att bevara arterna på området samt för allmänhetens rekreation och friluftsliv och för främjande av allmänt naturintresse inrättas Meiko naturskyddsområde, som är ett sådant naturskyddsområde som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

Meiko naturskyddsområde bildar tillsammans med de angränsande naturskyddsområden som inrättats på områden ägda av Kyrkslätts kommun en skyddsområdeshelhet vid namn Meiko vildmark.

2 §
Läge och gränser

Meiko naturskyddsområde omfattar ca 964 hektar statsägda områden i Kyrkslätts kommun. Gränserna för naturskyddsområdet har märkts ut med en röd linje på den karta som utgör bilaga till förordningen.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

På Meiko naturskyddsområde tillämpas vad som föreskrivs i 13―15 § i naturvårdslagen, med undantag av 14 § 1 mom. 6 och 8 punkten samt 15 § 5 punkten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Genom denna förordning upphävs 2 § 1 mom. 9 punkten i förordningen om skydd av gamla skogar av den 3 december 1993 (1115/1993).

Jaktarrendeavtal, som berör området som skall skyddas, förblir i stöd av 71 § i naturvårdslagen gällande när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringssekreterare
Heikki Korpelainen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.