1380/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 augusti 2000 om granskning av bildprogram (775/2000) 8 § 1 mom. och 12 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 14 a, 14 b och 22 a § samt till 24 § ett nytt 2 mom. som följer:

8 §
Godkännande av granskade bildprogram

Granskningsmyndigheten skall godkänna ett bildprogram för visning för och spridning bland personer i alla åldrar, om det bedömt utifrån 7 § inte är skadligt för barns utveckling, eller föreskriva en åldersgräns för visningen och spridningen. Enligt grunder som bestäms i 7 § kan förbud mot visning för och spridning bland personer under 18 år utfärdas eller en åldersgräns på 15, 13, 11 respektive 7 år fastställas utifrån programmets innehåll.


12 §
Anteckningar

På ett bildprogram som skall visas och spridas eller i samband med det skall göras en tydlig anteckning av vilken framgår

1) programmets namn och längd samt det identifieringsnummer som granskningsmyndigheten har gett programmet,

2) programframställarens eller importörens namn,

3) uppgift om huruvida programmet har godkänts enligt denna lag för visning för och spridning bland personer under 18 år,

4) uppgift om den åldersgränsklassificering som granskningsmyndigheten har godkänt för programmet, ifall ett beslut om klassificering har fattats,

5) att sådana avsnitt som avses i 8 § 2 mom. har avlägsnats,

6) att anmälan om ett ogranskat bildprogram har gjorts till granskningsmyndigheten,

7) den rekommenderade åldersgränsen för ett ogranskat interaktivt program.


14 a §
Inspektioner

Granskningsmyndigheten har rätt att utföra inspektioner i distributörens lokaliteter för att kontrollera att bildprogrammen har lagenliga anteckningar.

Granskningsmyndigheten kan genom sitt beslut befullmäktiga en annan myndighet att utföra inspektioner som avses i 1 mom.

En utomstående sakkunnig kan på begäran av granskningsmyndigheten bistå vid inspektionen.

14 b §
Utförande av inspektion

Den som utför inspektionen och en sådan sakkunnig som avses i 14 a § 3 mom. har rätt att få tillträde till distributörens lokaliteter där bildprogram som är avsedda för spridning eller hålls tillgängliga för allmänheten förvaras samt att utan ersättning få alla uppgifter och utredningar, handlingar och annat material som behövs för inspektionen. Distributören skall även i övrigt bistå vid inspektionen. Inspektion får inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta sådana bildprogram som inte har anteckningar enligt 12 §, om åtgärden är nödvändig för att förhindra spridning av bildprogram som saknar anteckningar samt annat material som är föremål för inspektionen, om det är nödvändigt för att slutföra inspektionen. Om anteckningarna på bildprogrammen endast har obetydliga brister, skall den som utför inspektionen sätta ut en skälig tid för att avhjälpa bristen utan att bildprogrammen omhändertas.

Om omhändertagande av material skall i samband med inspektionen upprättas ett protokoll som skall nämna syftet med omhändertagandet och materialet som tagits omhand. Bildprogram som inte har anteckningar enligt 12 § skall returneras när det inte längre finns någon laglig grund för omhändertagandet. Annat material skall returneras utan dröjsmål när det inte längre behövs.

22 a §
Handräckning

Granskningsmyndigheten har rätt att få behövlig handräckning av polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna vid en inspektion enligt 14 a och 14 b §.

24 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om identifiering av den som utför inspektioner enligt 14 a och 14 b §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 176/2006
KuUB 18/2006
RSv 245/2006

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.