1378/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till lastbilar och växelflak som är över 2,55 meter breda och som används i fordonskombinationer som är över 22,00 meter långa

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 87 § 8 mom. i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådant det lyder i lag 1321/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller i 87 § 8 mom. i vägtrafiklagen (267/1981) avsedd minskning av lastutrymmets bredd på insidan på lastbilar, släpvagnar till lastbilar och växelflak som är över 2,55 meter breda och som används i fordonskombinationer vars fasta konstruktion är över 22,00 meter lång. Även containrar och växelflak anses utgöra fasta konstruktioner. Förordningen gäller dock inte sådana temperaturkontrollerade fordon som avses 2 § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992).

2 §
Tekniskt utförande av en minskning av ett lastutrymmes bredd

Minskningen skall utföras så att man vid lastutrymmets sidoväggar, sidolämmar, sidostolpar, golv eller andra motsvarande konstruktionsdelar tillräckligt stadigt fäster formbeständiga profiler, skivor, lister eller andra liknande element som minskar bredden.

Ett godtagbart sätt att minska bredden är att förse slutna lastutrymmen, öppna lastutrymmen som försetts med sidolämmar samt lastutrymmen som försetts med sidolämmar och med annat än av styvt material framställd beklädnad med minst 0,30 meter höga element som minskar bredden och som monteras på insidan av lastutrymmets sidoväggar eller sidolämmar på hela den invändiga längden av lastutrymmet så att lastutrymmets invändiga bredd vid varje element är högst 2,51 meter. Avståndet från elementens nedre kant till lastutrymmets golv får vara högst 0,10 meter om lastutrymmets konstruktion inte kräver annat. Om bredden minskas i lastutrymmets längdriktning med hjälp av fler än ett element för minskning av bredden skall varje element vara minst 1,00 meter långt och avståndet mellan elementen i längdriktning högst 0,50 meter. Elementens sammanlagda längd på vardera sidan av lastutrymmet skall vara minst 2/3 av lastutrymmets längd på insidan.

Ett godtagbart sätt att minska bredden är också att förse lastutrymmen som saknar sidolämmar och som försetts med annat än av styvt material framställd beklädnad med minst 0,30 meter höga sidolämmar på hela den invändiga längden av lastutrymmet så att lastutrymmets invändiga bredd vid sidolämmarna är högst 2,51 meter. Om sidolämmen består av fler än en del skall längden av varje del vara minst 1,00 meter och avståndet mellan delarna i lastutrymmets längdriktning högst 0,50 meter. Delarnas sammanlagda längd på vardera sidan av lastutrymmet skall vara minst 2/3 av lastutrymmets längd på insidan.

3 §
Tekniskt utförande av en minskning av ett lastutrymmes bredd i vissa fall

Ett alternativ till 2 § 3 mom. är att förse ett lastutrymme med sido- eller mittstolpar så att lastbredden vid stolparna är högst 2,51 meter. Sido- eller mittstolparna skall i så fall vara minst 1,00 meter höga eller nå upp minst till nivå med lastutrymmets framvägg om väggens höjd är mindre än 1,00 meter. Stolparna skall dock alltid vara minst 0,30 meter höga. Sido- eller mittstolparnas avstånd från fram- och bakväggen i lastutrymmets längdriktning får vara högst 0,60 meter och avståndet mellan stolparna högst 1,80 meter.

Lastutrymmen som är försedda med lastbankar och sidostolpar kan förses med element för minskning av bredden så att lastbredden vid elementen i lasthöjden av alla sidostolpar är högst 2,51 meter. Bredden på lastutrymmen som är försedda endast med sidostolpar kan minskas i enlighet med 1 mom. Bredden på andra typer av lastutrymmen än de som nämns i 2 § 2 och 3 mom. samt i detta moment kan i tillämpliga delar minskas med beaktande av kraven enligt 2 och 3 § så att lastutrymmets invändiga bredd eller lastbredd vid elementen för minskning av bredden är högst 2,51 meter.

4 §
Ensidig minskning av lastutrymmets bredd

Om fordonets stabilitet inte äventyras är det också godtagbart att minska lastutrymmets bredd endast på den ena sidan av lastutrymmet om minskningen i övrigt fyller kraven enligt 2 och 3 §.

5 §
Märkning av ett fordon vars bredd på insidan har minskats

Ett lastutrymme vars bredd på insidan har minskats eller vars invändiga bredd är högst 2,51 meter skall märkas med en gul kvadrat med 200 millimeter långa sidor och minst 15 millimeter breda svarta kanter. I mitten på kvadraten avbildas med en linjetjocklek på minst 15 millimeter två svarta, minst 100 millimeter höga, öppna horisontella pilspetsar som pekar mot varandra på minst 20 millimeters avstånd från varandra. Märkningen skall vara placerad på den vänstra yttersidan av lastutrymmet nära framväggen eller till vänster på framväggen. På ett växelflak skall märkningen dock alltid placeras på sidan, om växelflakets konstruktionen tillåter det.

6 §
Godkännande av ett lastutrymme vars bredd har minskats

Vid den periodiska besiktningen av fordonet skall kontrolleras att bredden av ett sådant lastutrymme som avses i denna förordning har minskats och att lastutrymmet har märkts i enlighet med förordningen. Om så önskas kan fordonet tas till ändringsbesiktning vid vilken det i fordonets registeruppgifter införs en anteckning om att lastutrymmets invändiga bredd har minskats och om det sätt på vilket minskningen har utförts.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till och med den 31 december 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets direktiv 96/53/EG (31996L0053); EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 59

Helsingfors den 22 december 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.