1376/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) 7 § 1―3 punkter, sådana de lyder i förordning 1383/2003, samt

ändras 2 §, 10 § 1 mom., 10 c § samt bilaga 1 och 2, sådana de lyder i nämnda förordning 1383/2003, som följer:

2 §

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är

ehec-infektion

hepatit A

influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 tills Världshälsoorganisationen meddelar att en influensapandemi har börjat

smittkoppor

gula febern

kolera

syfilis

difteri

tyfoid, paratyfoid och andra salmonnelloser

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock

mjältbrand

polio

pest

sars

shigellarödsot

tuberkulos och

blodfeber förorsakad av virus, dock inte sorkfeber.

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar är

echinokockos

Creutzfeldt-Jakobs sjukdoms ny variant

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av hemofilus

hepatit B

hepatit C

kikhosta

hivinfektion

klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge

legionellos

listerios

malaria

mykobakteriesjukdomar, andra än tuberkulos

fästingburen hjärninflammation

rabies

schanker

påssjuka

gonorré

mässling och

röda hund.

10 §

En läkare eller tandläkare skall göra en anmälan om smittsam sjukdom, nedan läkares anmälan om smittsam sjukdom, i fråga om allmänfarliga och anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar, med undantag av kikhosta, annan salmonellos än tyfoid eller paratyfoid, fästingburen hjärninflammation, septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av hemofilus, klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge, andra mykobakteriesjukdomar än tuberkulos samt Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, ny variant. En tandläkare kan dock hänvisa patienter som lider av smittsamma sjukdomar till en läkarmottagning för att säkerställa en diagnos, varvid anmälan om smittsam sjukdom görs av läkaren. Utöver patientens identifieringsuppgifter innehåller läkares anmälan om smittsam sjukdom såsom uppgifter som avses i 23 § i lagen om smittsamma sjukdomar uppgifter om patientens kön, boningskommun och nationalitet, vårdplats, smittans förlopp, tidpunkten då symtomen börjat och grunderna för diagnosen. Dessutom skall den som gör anmälan förse anmälan med sin underskrift och sin kontaktinformation.


10 c §

Alla uppgifter i anmälningarna om smittsam sjukdom bevaras till utgången av det år som följer efter att sammanförandet av separata anmälningar som gäller samma fall av smittsam sjukdom har upphört, nedan sammanföringstid. Härefter avlägsnas patientens namn ur registeruppgifterna och personbeteckningen ändras så, att den inte kan identifieras.

Sammanföringstiden är 50 år om det är fråga om tyfoid, paratyfoid, syfilis, tuberkulos, hepatit B, hepatit C, hivinfektion, andra sjukdomar som förorsakas av mykobakterier än tuberkulos, sjukdom förorsakad av hepatis D-virus, sjukdom förorsakad av HTL-virus och ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, infektioner förorsakade av meticillinresistenta eller oxacillinresistenta Staphylococcus aureus-stammar (MRSA), infektioner förorsakade av vankomycinresistenta stafylokockstammar (VRSA), infektioner förorsakade av vankomycinresistenta enterokocker (VRE), med undantag för septiska infektioner och hjärnhinneinflammationer.

Sammanföringstiden är tre år i fråga om echinokockos, malaria, Borrelia burgdorferi, brucella, svamp- och parasitfynd i blod och ryggmärgsvätska, filaria och skistosoma.

Sammanföringstiden är tre månader i fråga om septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock, gonorré, septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av hemofilus, septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av MRSA, VRSA, VRE, klamydiainfektion som sprids vid könsumgänge, mjuk schanker, andra bakterie- och virusfynd i blod och ryggmärgsvätska, astrovirus, influensavirus, parainfluensavirus, calicivirus (omfattar norovirus), respiratorisk syncytievirus och rotavirus.

Vid alla andra smittsamma sjukdomar är sammanföringstiden 12 månader.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 21 december 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Bilaga 1

Andra mikrobfynd som skall registreras och som avses i 10 § i förordningen om smittsamma sjukdomar är alla mikrober som har konstaterats i blod eller ryggmärgsvätska samt dessutom

Bakterier:

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Borrelia recurrentis

Brucella

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia psittacii

Coxiella burnetii

Enterokocker (vankomycinresistenta stammar, VRE)

Francisella tularensis

Kampylobakterier

Leptospira

Mycoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus (meticillinresistenta/oxacillinresistenta stammar, MRSA)

Stafylokocker (vankomycinresistenta stammar, VRSA)

Vibrio parahemolyticus och

Yersinia.

Virus:

Adenovirus

Astrovirus

Coxsackievirus

Denguevirus

Echovirus

Enterovirus

Hepatit D och E-virus

HTL-virus

Influensavirus

Japansk B-encefalitvirus

Calicivirus (omfattar norovirus)

Parainfluensavirus

Parvovirus

Puumalavirus (sorkfebervirus)

Fästingburet encefalitvirus

Respiratorisk syncytievirus

Rotavirus och

Sindbisvirus.

Protozoer:

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Filaria

Giardia lamblia

Leishmania

Skistosoma

Toxoplasma gondii och

Trichinella spiralis.

Svampar:

Pneumocystis carinii.

Bilaga 2

I enlighet med 23 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar skall mikrobstammar eller prover fogas till anmälan om smittsam sjukdom som följer.

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar förorsakas av:
Escherichia coli ehec stam eller prov
Hepatit A prov
Vibrio cholerae stam eller prov
Corynebacterium diphtheriae stam eller prov
Salmonella stam eller prov
Neisseria meningitidis stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Poliovirus stam eller prov
Shigella stam eller prov
Mycobacterium tuberculosis stam eller prov
Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar förorsakas av:
Hiv stam eller prov
Legionella stam eller prov
Listeria monocytogenes stam eller prov
Plasmodium prov
Haemophilus influenzae stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Parotitvirus prov
Mässlingvirus prov
Rubivirus (rubella) prov
Andra mikrobfynd som skall registreras:
Bakterier
Bordetella pertussis stam eller prov
Enterokocker (VRE) stam eller prov
Staphylococcus aureus (MRSA) stam eller prov
Stafylokocker (vankomycinresistentastammar) stam eller prov
Streptococcus agalactiae stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Streptococcus pneumoniae stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Streptococcus pyogenes stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Virus
Enterovirus (omfattar coxsackie- och echovirus) stam eller prov: fynd i avföring

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.