1368/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 60 b § i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådan denna paragraf lyder i lag 1367/2006:

1 §
Beaktande av fördelningssaldot för de föregående åren

När relationstalet enligt 60 b § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) räknas ut beaktas det fördelningssaldo som influtit för de år som föregår fördelningsåret så, att det fördelningssaldo som inflyter visar ett så litet över- eller underskott som möjligt och så att den årliga variationen i fördelningsavgiften samtidigt är så liten som möjligt.

2 §
Kalkyl

Den kalkyl som avses i 60 b § 4 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring baserar sig på en prognos om de bolagsspecifika premieinkomsterna under fördelningsåret samt om de ersättningar som försäkringsbolagen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund skall betala ur fördelningssystemet. Förbundet skall göra prognosen i maj under fördelningsåret utgående från den information som det har till sitt förfogande.

3 §
Förhandsutjämning enligt fördelningssystemet i förskott

Det belopp som försäkringsbolaget skall betala eller som skall redovisas till försäkringsbolaget enligt de kalkyler som avses i 60 b § 6 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring utgörs av de kalkylerade bolagsspecifika fördelningsavgifterna minskade med de kalkylerade bolagsspecifika ersättningarna enligt fördelningssystemet och det kalkylerade bolagsspecifika fördelningssaldot samt ökade med det fastställda bolagsspecifika fördelningssaldot för det år som föregår fördelningsåret.

4 §
Slutlig utjämning enligt fördelningssystemet

Det belopp som försäkringsbolaget skall betala eller som skall redovisas till försäkringsbolaget enligt de slutligt fastställda poster som avses i 60 b § 6 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring utgörs av skillnaden mellan de fastställda och de kalkylerade bolagsspecifika fördelningsavgifterna minskad med skillnaden mellan de fastställda och de kalkylerade bolagsspecifika ersättningarna enligt fördelningssystemet samt skillnaden mellan de fastställda och de kalkylerade bolagsspecifika fördelningssaldona.

5 §
Betalning av utjämning

Försäkringsbolaget skall senast den 15 juni under fördelningsåret till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund betala ett belopp som utgörs av summan av det belopp för fördelningsåret som följer av 3 § samt det belopp för året före fördelningsåret som följer av 4 § och den ränta på detta belopp som avses i 60 b § 7 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring, om det belopp som fås på detta sätt är positivt. Förbundet skall senast den 30 juni under fördelningsåret redovisa detta belopp till de försäkringsbolag för vars del beloppet är negativt.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 22 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Carita Wuorenjuuri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.