1365/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om posttjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 6 april 2001 om posttjänster (313/2001) 26 § 3 mom. samt

fogas till lagen en ny 35 a § som följer:

26 §
Prissättning

Priserna skall anpassas till kostnaderna. Bestämmelserna i denna lag om prissättning tillämpas inte till den del något annat följer av en internationell konvention som är förpliktande för Finland.


35 a §
Frankeringsförseelse

Den som för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning

1) förfalskar en frankering, imiterar en sådan eller bidrar till framställningen av en förfalskad eller imiterad frankering,

2) återanvänder, marknadsför, distribuerar, sprider, transporterar, ställer ut, uppvisar eller publicerar en förfalskad eller imiterad frankering, eller

3) använder eller återanvänder en redan använd frankering som porto,

skall för frankeringsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Försök är straffbart.

I denna lag avses med frankering betalningssätt för postförsändelser såsom frimärken som befinner sig i omlopp eller har dragits tillbaka, frankostämpel, märkningar med frankeringsmaskin eller tryckpress eller internationella svarskuponger.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 110/2006
KoUB 16/2006
RSv 111/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.