1355/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av försvarsministern, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. i lagen av den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974), sådant det lyder i lag 228/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syftet med militära grader och tjänstgöringsgrader

Militär förmansställning samt krigsmans utbildning, tjänsteställning och uppgift visas genom militär grad eller tjänstgöringsgrad.

En tjänstgöringsgrad kan i det syfte som avses i 1 mom. användas i stället för en militär grad vid tjänstgöring i militära uppgifter.

2 §
Militära grader

Militära grader är

1) soldat,

2) korpral, övermatros,

3) undersergeant,

4) sergeant,

5) översergeant,

6) fältväbel, båtsman,

7) överfältväbel, överbåtsman,

8) militärmästare,

9) fänrik, underlöjtnant,

10) löjtnant,

11) överlöjtnant,

12) kapten, kaptenlöjtnant,

13) major, kommendörkapten,

14) överstelöjtnant, kommendör,

15) överste, kommodor,

16) brigadgeneral, flottiljamiral,

17) generalmajor, konteramiral,

18) generallöjtnant, viceamiral,

19) general, till vilken grad kan fogas ett prefix som anger vapenslag, och amiral.

I stället för den militära graden för soldat kan försvarsgrenens och vapenslagets grader eller de enskilda truppernas grader användas på det sätt som kommendören för försvarsmakten särskilt bestämmer om dem som militärt kommandomål.

3 §
Tjänstgöringsgrader

Till beteckningarna motsvarar tjänstgöringsgraderna de militära graderna i 2 §, om inget annat föreskrivs nedan.

Kommendören för försvarsmakten bestämmer som militärt kommandomål hur andra än de tjänstgöringsgrader som avses i 1 mom. jämställs med militära grader samt vid behov om tjänstgöringsgraden vid övergång från en försvarsgren till en annan.

4 §
De allmänna förutsättningarna för förlänande av en tjänstgöringsgrad

En allmän förutsättning för att någon skall förlänas en tjänstgöringsgrad är ett förordnande till en militär uppgift som motsvarar tjänstgöringsgraden.

En förutsättning för att någon som tjänstgör som underofficer skall förlänas en högre tjänstgöringsgrad är att den som förlänas tjänstgöringsgraden har tjänstgjort i den lägre tjänstgöringsgraden för underofficer under minst två år.

Av särskilda skäl kan undantag göras från den minimitid som anges i 2 mom.

5 §
Inbördes rangordning

Den inbördes rangordningen mellan personer som har samma eller jämbördig militär grad eller tjänstgöringsgrad fastställs enligt tidpunkten för befordran eller förlänandet av tjänstgöringsgraden på det sätt som kommendören för försvarsmakten närmare bestämmer som militärt kommandomål.

2 kap.

De militära graderna och tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör vid försvarsmakten

6 §
De militära graderna för dem som tjänstgör som officerare och som reservofficerare i visstidstjänst

De militära graderna för dem som tjänstgör som officerare är

1) löjtnant,

2) premiärlöjtnant,

3) kapten, kaptenlöjtnant,

4) major, kommendörkapten,

5) överstelöjtnant, kommendör,

6) överste, kommodor,

7) brigadgeneral, flottiljamiral,

8) generalmajor, konteramiral,

9) generallöjtnant, viceamiral,

10) general och amiral.

De militära graderna för personer som tjänstgör som reservofficerare i visstidstjänst är fänrik och underlöjtnant, löjtnant samt premiärlöjtnant.

7 §
De militära graderna för dem som tjänstgör som institutofficerare

De militära graderna för dem som tjänstgör som institutofficerare är

1) militärmästare, fänrik, underlöjtnant,

2) löjtnant

3) premiärlöjtnant,

4) kapten och kaptenlöjtnant.

8 §
De militära graderna för dem som tjänstgör i specialofficerstjänster

De militära graderna för dem som tjänstgör i sådana specialofficerstjänster som förutsätter högskoleexamen är de militära graderna enligt 6 §, till vilka har fogats ett prefix som har fastställts av kommendören för försvarsmakten och som visar verksamhetsområdet i fråga.

De militära graderna för dem som tjänstgör i sådana specialofficerstjänster som förutsätter examen på institutsnivå är de militära graderna enligt 7 § 2, 3 och 4 punkten, till vilka har fogats ett prefix som har fastställts av kommendören för försvarsmakten och som visar verksamhetsområdet i fråga.

En militäringenjör och en militärkapellmästare kan befordras till en specialofficersgrad som motsvarar major, kommendörkapten, överstelöjtnant eller kommendör.

9 §
Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som militärpräster och militärtjänstemän

Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som militärpräster är militärpastor, fältprost och fältbiskop.

Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som militärtjänstemän är militärtjänsteman av klass 1, militärtjänsteman av klass 2 och militärtjänsteman av klass 3.

10 §
Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som underofficerare och som underofficerare i visstidstjänst

Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som underofficerare och som underofficerare i visstidstjänst är

1) innehavare av militär specialtjänst,

2) sergeant,

3) översergeant,

4) fältväbel och båtsman,

5) överfältväbel och överbåtsman,

6) militärmästare.

3 kap.

Övriga militära grader och tjänstgöringsgrader

11 §
De militära graderna för dem som hör till reserven eller lantvärnet

För dem som hör till reserven eller lantvärnet är

1) de militära graderna för manskapet soldat, korpral och övermatros,

2) de militära graderna för underofficerare undersergeant, sergeant, översergeant, fältväbel och båtsman, överfältväbel och överbåtsman samt militärmästare,

3) de militära graderna för officerare fänrik och underlöjtnant, löjtnant, premiärlöjtnant, kapten och kaptenlöjtnant, major och kommendörkapten, överstelöjtnant och kommendör, överste och kommodor, brigadgeneral och flottiljamiral, generalmajor och konteramiral, generallöjtnant och viceamiral samt general och amiral,

4) de militära graderna för specialofficerare de militära graderna enligt 8 §.

12 §
De militära graderna för dem som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst

De militära graderna för värnpliktiga som fullgör beväringstjänst eller för kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst är soldat, korpral, övermatros, undersergeant och sergeant.

13 §
Tjänstgöringsgraden för studerande vid Försvarshögskolan

Tjänstgöringsgraderna för studerande vid avdelningen för grundexamen vid Försvarshögskolan är kadett, kadettundersergeant, kadettsergeant, kadettöversergeant och kadettfältväbel eller kadettbåtsman.

4 kap.

Befordran och förlänande av tjänstgöringsgrad

14 §
De allmänna förutsättningarna för befordran av dem som tjänstgör som officerare, institutofficerare eller som reservofficerare i visstidstjänst

Den allmänna förutsättningen för befordran av personer som tjänstgör som officerare, institutofficerare eller som reservofficerare i visstidstjänst är att den som befordras har tjänstgjort i närmast lägre grad under minst två år. När det gäller befordran till generalmajor eller konteramiral skall tjänstgöringen likväl ha utförts i brigadgenerals eller överstes eller flottiljamirals eller kommodors grad eller i ovan nämnda grader under sammanlagt minst två år.

Av särskilda skäl kan undantag göras från den minimitid som anges i 1 mom.

15 §
Övriga förutsättningar för befordran av en person som tjänstgör som officer

Förutsättning för befordran är för personer som tjänstgör som officerare

1) för befordran till löjtnant, premiärlöjtnant eller kapten eller kaptenlöjtnant sådan utbildning som krävs för officerstjänst,

2) för befordran till major eller kommendörkapten och överstelöjtnant eller kommendör sådan utbildning som krävs för tjänsten som major eller kommendörkapten,

3) för befordran till överste eller kommodor och högre militära grader sådan utbildning som krävs för tjänsten som överste och kommodor.

Av särskilda skäl kan officerare befordras till den militära grad för officerare som är närmast högre än den högsta graden enligt deras utbildning.

16 §
Övriga förutsättningar för befordran av en person som tjänstgör som institutofficer

Förutsättning för befordran är för personer som tjänstgör som institutofficerare

1) för befordran till militärmästare, fänrik eller underlöjtnant och löjtnant sådan utbildning som krävs för grundtjänst för institutofficer,

2) för befordran till premiärlöjtnant och kapten eller kaptenlöjtnant sådan utbildning som krävs för högre tjänst för institutofficer.

Av särskilda skäl kan institutofficerare befordras till den militära grad för institutofficerare som är närmast högre än den militära graden enligt deras utbildning.

17 §
Övriga förutsättningar för befordran till specialofficers militära grad

För befordran till specialofficers militära grad förutsätts att den som befordras har sådan utbildning som krävs för tjänsten som specialofficer.

För befordran till den militära grad som följer på specialofficers militära grad förutsätts att den som befordras har tjänstgjort i närmast lägre specialofficersgrad eller motsvarande officersgrad eller institutofficersgrad under minst två år.

Av särskilda skäl kan undantag göras från den minimitid som anges i 2 mom.

Sådana legitimerade läkare, veterinärer och tandläkare samt diplomingenjörer som tjänstgör i specialofficerstjänst kan av särskilda skäl befordras direkt till en specialofficersgrad som motsvarar kapten eller kaptenlöjtnant.

18 §
Förutsättningar för befordran av personer som hör till reserven eller lantvärnet och personer som fullgör beväringstjänst eller frivillig värnplikt

För att någon skall kunna befordras till de militära grader som avses i 11 och 12 § förutsätts det att han eller hon på det sätt som kommendören för försvarsmakten närmare bestämmer har fått utbildning som motsvarar uppgifter enligt en högre militär grad och till sina egenskaper även i övrigt är lämplig att bli befordrad.

5 kap.

Bestämmelser om behörighet

19 §
Behörighet att befordra till militär grad och att förläna tjänstgöringsgrad

I fråga om behörigheten att befordra till officers och specialofficers militära grad samt vissa militära grader för institutofficerare samt att förläna en tjänstgöringsgrad som motsvarar generals militära grad föreskrivs i 9 § 1 mom. i lagen om försvarsmakten. Tjänstgöringsgrader som motsvarar andra militära grader enligt nämnda lagrum än generals grad förlänas av kommendören för försvarsmakten.

Civila personer som tjänstgör inom försvarsmakten befordras till militärmästare av chefen för huvudstaben och till överfältväbel och överbåtsman av kommendören för marinen, luftvapnet eller försvarsområdet eller av försvarsmaktens personalchef. Till fältväbel och båtsman samt militära grader som är lägre än dessa befordrar kommendören för truppförbandet.

Personer som tjänstgör som underofficerare och som underofficerare i visstidstjänst befordras till militärmästare och förlänas motsvarande tjänstgöringsgrad av chefen för huvudstaben, befordras till överfältväbel och överbåtsman och förlänas motsvarande tjänstgöringsgrad av kommendören för luftvapnet, marinen eller försvarsområdet eller av försvarsmaktens personalchef. Till fältväbel och båtsman samt lägre militära grader än dessa befordrar samt motsvarande tjänstgöringsgrad förlänar kommendören för truppförbandet eller någon motsvarande person.

De som hör till reserven och lantvärnet befordras till militära grader för manskapet och underofficerare samt förlänas motsvarande tjänstgöringsgrad av kommendören för militärlänet. Till de militära grader som avses i 11 § 1 punkten och 12 § befordrar kommendören för truppförbandet eller någon motsvarande person.

20 §
Befordran av tjänstemän vid försvarsministeriet och utrikesministeriet

Det som i denna förordning bestäms om befordran av dem som tjänstgör som krigsmän tillämpas även på sådana tjänstemän vid försvarsministeriet och utrikesministeriet vars enda behörighetsvillkor för tjänsten är behörighet för militära tjänster.

I fråga om befordran av den civila personal och de underofficerare som är anställda vid försvarsministeriet eller försvarsmakten iakttas 18 och 19 § i tillämpliga delar.

21 §
Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör vid en krishanteringsorganisation eller i militära uppgifter i annan utrikestjänst

Huvudstaben fastställer tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör vid den krishanteringsorganisation som avses i 5 § i lagen om militär krishantering (211/2006). Tjänstgöringsgraden förlänas av den myndighet som avses i 9 § 1 mom. i den nämnda lagen och som förordnar till uppgiften.

Kommendören för en krishanteringsstyrka kan dessutom för den tid ett anställningsförhållande enligt lagen om militär krishantering varar förläna en person som hör till reserven högre manskaps eller underofficers tjänstgöringsgrad än den egentliga tjänstgöringsgrad som är fastställd för personen i fråga enligt 1 mom.

Den som tjänstgör i militära uppgifter i annan utrikestjänst och på vars anställningsförhållande den lag som nämns i 1 mom. inte tillämpas kan för den tid tjänstgöringen varar förlänas en militär grad som är högre än hans eller hennes egentliga militära grad.

6 kap.

Ikraftträdande

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning av den 17 mars 2000 om militära grader och tjänstgöringsgrader (283/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.