1353/2006

Given i Helsingfors den 20 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionskassor

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 a § 6 mom., 65 § och 83 a § 1 mom. i lagen om försäkringskassor (1164/1992), av dem 8 a § 6 mom. sådant det lyder i lag 250/2002, 65 § i lag 945/1994 och 83 a § 1 mom. i lag 250/2002:

1 §
Åtskiljande av pensionskassans tillgångar

Om en pensionskassa anlitar ett utomstående värdepappersföretag för förvaltningen av sina tillgångar skall tillgångarna i pensionskassans lagstadgade verksamhet och annan verksamhet förvaltas separat. De konton som behövs vid förvaltningen och förvaringen av tillgångarna skall åtskiljas avdelningsvis.

Den lagstadgade verksamheten och annan verksamhet skall ha separata värdeandelskonton.

Den lagstadgade verksamheten och annan verksamhet skall ha separata placeringskonton för behandling av placeringsverksamhetens intäkter och kostnader.

Den lagstadgade verksamheten och annan verksamhet kan ha ett gemensamt brukskonto för utbetalning av pensionsutgifter och avdelningarnas gemensamma utgifter och för inbetalning av arbetsgivarnas understödsavgifter. Brukskontot skall clearas avdelningsvis minst var tredje månad.

2 §
Revisionsberättelse

Utöver vad som bestäms i lagen om försäkringskassor (1164/2006) skall pensionskassans revisorer i revisionsberättelsen avge utlåtande om huruvida de värdeförändringar som gjorts i pensionskassans bokslut är motiverade på behörigt sätt.

3 §
Återbetalning till delägarna av pensionskassans tillgångar i fråga om annan än lagstadgad verksamhet

Vid beräkningen av pensionskassans övertäckning enligt 83 a § 1 mom. i lagen om försäkringskassor värderas tillgångarna till ett lägre värde som beräknas utgående från det gängse värdet enligt följande:

1) tillgångar enligt 83 k § 1 mom. 1―3 punkten i lagen om försäkringskassor, till högst 85 procent av det gängse värdet,

2) tillgångar enligt 83 j § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten i lagen om försäkringskassor, till högst 70 procent av det gängse värdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets föreskrift till pensionskassorna av den 29 februari 2000 (Dnr 11/02/2000) och social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 12 december 2000 om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1052/2000) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.