1348/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta priser

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka inrikesministeriet uppbär en fast avgift, är följande prestationer:

1) beslut om dispens för en tjänst inom det lokala räddningsväsendet, samt

2) intyg som utfärdas på begäran.

2 §
Avgiftens belopp

Avgiftens belopp för ett beslut om dispens för en tjänst inom det lokala räddningsväsendet är 151 euro och för ett intyg som utfärdas på begäran 8 euro.

Avgift uppbärs också, när ett negativt beslut ges med anledning av ansökan som avses i 1 mom.

3 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Inrikesministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, som inrikesministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder, är följande prestationer:

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ministeriet med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikationer och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ministeriets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter,

7) användning av lokaler och anläggningar som är i ministeriets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter, samt

9) expediering och postning av handlingar och annat material på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som uppbärs för materialet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till den 31 december 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman
Pasi Bröijer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.