1343/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 4 § 5 och 6 mom. och 6 § 2 mom., av dem 4 § 5 mom. och 6 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1078/2002, som följer:

4 §
Vårdpenning

Vårdpenning enligt stödet för hemvård betalas för den tid för vilken familjen enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) har rätt till särskild moderskaps-, moderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning för faderskapspenningsperioden omedelbart efter föräldrapenningsperioden eller till föräldrapenning eller faderskapspenning med stöd av 9 kap. 10 a § i sjukförsäkringslagen, likväl endast skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de vårdpenningar som skall betalas för de barn i familjen som berättigar till vårdpenning och ovan nämnda förmån enligt 11 kap. i sjukförsäkringslagen. Om familjen inte har rätt till särskild moderskaps-, moderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning, betalas i vårdpenning enligt stödet för hemvård fram till utgången av ovan nämnda tid enligt sjukförsäkringslagen skillnaden mellan vårdpenningarna enligt stödet för hemvård för de barn i familjen som berättigar till vårdpenning och minimibeloppet enligt 11 kap. 7 eller 11 § i sjukförsäkringslagen.

Från ingången av tiden för en särskild moderskaps- eller moderskapspenningsperiod enligt sjukförsäkringslagen anses vid bestämmandet av vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn för ett barn i familjen som inte berättigar till föräldradagpenning enligt sjukförsäkringslagen att familjen har ett barn under tre år som berättigar till stöd för hemvård av barn fram till utgången av föräldradagpenningsperioden.

6 §
Bestämmande on vårdtillägg

Om vårdtillägget till stödet för hemvård av barn betalas under tiden för särskild moderskaps-, moderskaps- eller föräldrapenningsperiod eller partiell föräldrapenningsperiod eller faderskapspenningsperiod omedelbart efter föräldrapenningsperioden eller den föräldradagpenningsperiod som avses i 9 kap. 10 a § i sjukförsäkringslagen, beaktas av ovan nämnda förmån såsom inkomst endast den del som överstiger det sammanlagda beloppet av de vårdpenningar som familjen vid ifrågavarande tidpunkt har rätt till.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 112/2006
ShUB 45/2006
RSv 217/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.