1342/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 9 kap. 7 § 2 mom.,

ändras 9 kap. 10 § 1 mom., 11 § 2 mom., 12 § 1 mom., 11 kap. 1 § 2 och 3 mom., rubriken för 9 § och 9 § 1 mom., 14 kap. 3 § 2 och 3 mom., 15 kap. 4 § samt 18 kap. 13 § 1 mom., av dem 18 kap. 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1113/2005, och

fogas till 9 kap. en ny 10 a §, till kapitlets 15 § ett nytt 2 mom. och till kapitlet en ny 16 § samt till 11 kap. 1 § ett nytt 2 mom., varvid de ändrade 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. samt till 15 kap. en ny 4 a §, som följer:

9 kap.

Föräldradagpenningar

10 §
Föräldrapenningsperiod

Föräldrapenning betalas för högst 158 vardagar omedelbart efter moderskapspenningsperioden, om inte något annat följer av 2 eller 3 mom. eller 10 a §. De föräldrapenningsdagar som följer omedelbart efter moderskapspenningsperioden och de föräldrapenningsdagar som framflyttas med stöd av 10 a § utgör en föräldrapenningsperiod.


10 a §
Pappamånad

Utan hinder av vad som i 8 § 1 mom. bestäms om en sammanhängande föräldrapenningsperiod kan fadern enligt överenskommelse mellan modern och fadern flytta fram 12 föräldrapenningsdagar som hör till den föräldrapenningsperiod som avses i 10 § för att tas ut senare. För att föräldrapenning skall kunna flyttas fram krävs dessutom att minst en av de dagar med faderskapspenning som avses i 2 mom. tas ut.

Om föräldrapenning eller partiell föräldrapenning på grundval av deltagande i vården av barnet betalas till fadern utan avbrott för åtminstone de 12 sista vardagarna av den föräldrapenningsperiod som följer omedelbart efter moderskapspenningsperioden eller för de 12 föräldrapenningsdagar som framflyttats med stöd av 1 mom., har fadern rätt till faderskapspenning för en sammanhängande period om högst 12 vardagar omedelbart efter sin föräldrapenningsperiod (pappamånad).

De föräldradagpenningsdagar som betalas med stöd av 1 eller 2 mom. skall utnyttjas innan 180 kalenderdagar har förflutit från utgången av den föräldrapenningsperiod som börjat omedelbart efter moderskapspenningsperioden.

Framflyttandet av föräldrapenningsdagarna förutsätter att endera föräldern vårdar barnet hemma från utgången av den period för vilken föräldrapenning har betalats till modern eller fadern omedelbart efter moderskapspenningsperioden fram till faderns föräldrapenningsperiod som grundar sig på denna paragraf och att föräldern i fråga

1) därför har varit berättigad till stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996), eller

2) de facto har vårdat barnet hemma, men inte enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn har varit berättigad till sådant stöd för hemvård av barn som avses i lagen.

11 §
Föräldra- och faderskapspenning för adoptivföräldrar

En adoptivfader som är berättigad till föräldrapenning för adoptivförälder har också rätt till faderskapspenning i enlighet med 6, 7 och 10 a §.

12 §
Föräldrapenningsperiod för adoptivföräldrar

Med anledning av vården av ett adoptivbarn betalas till adoptivföräldern eller dennes make föräldrapenning eller partiell föräldrapenning för den tid vården av barnet fortgår tills 234 vardagar har förflutit från barnets födelse. Om ett barn tas i vård senare än 54 vardagar efter födelsen, betalas föräldrapenning dock för 200 vardagar. Föräldrapenningsperioden förlängs i enlighet med 10 § 3 mom., om flera adoptivbarn tagits samtidigt.


15 §
Begränsningar i fråga om betalning av föräldradagpenning

Om rätt till ny föräldradagpenning uppkommer under moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperioden, upphör betalningen av den föregående moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningen vid ingången av den nya föräldradagpenningsperioden. Om rätt till ny föräldradagpenning uppkommer innan den framflyttade pappamånaden tagits ut, upphör rätten till föräldradagpenning för det föregående barnet.

16 §
Föräldrapenning inom registrerat partnerskap

Vad som bestäms om föräldrapenning i 1 § 3 mom., 8―10 och 13 § tillämpas också på försäkrade vars partnerskap har registrerats på det sätt som föreskrivs i lagen om registrerat partnerskap (950/2001). En försäkrad som inte är förälder till barnet har rätt till föräldrapenning förutsatt att

1) den ena parten får ett barn eller tar ett barn som är yngre än sju år i sin vård efter att partnerskapet registrerats och

2) den försäkrade bor i samma hushåll som barnet och barnets förälder.

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

1 §
Beloppet av dagpenningsförmånerna enligt arbetsinkomst

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. är

1) moderskapspenningens belopp för de 56 första vardagarna 90 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 41 110 euro; på den överstigande delen är moderskapspenningens belopp 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten,

2) beloppet av den föräldrapenning som betalas till modern för de 30 första vardagarna 75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 41 110 euro; på den överstigande delen är beloppet av den föräldrapenning som betalas till modern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten, och

3) beloppet av den föräldrapenning som betalas till fadern och faderskapspenningen för pappamånaden för de 30 första vardagarna som betalas till fadern 75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 41 110 euro; på den överstigande delen är beloppet av den föräldradagpenning som betalas till fadern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.

Den arbetsinkomst enligt 1 och 2 mom. som konstaterats vid beskattningen justeras i förhållande till hur den lönekoefficient enligt 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare som fastställts för begynnelsetidpunkten för arbetsoförmågan eller för rätten till föräldradagpenning eller specialvårdspenning avviker från den lönekoefficient som fastställts för det föregående kalenderåret.

De inkomstgränser som avses i 1 och 2 mom. justeras kalenderårsvis med lönekoefficienten enligt 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Om inkomstgränserna i samband med justeringen överstiger hela euro, lämnas den överskjutande delen obeaktad.

9 §
Beloppet av faderns föräldradagpenning

En faders föräldradagpenningsperiod börjar den dag då föräldradagpenning för första gången betalas till honom för samma barn. Beloppet av faderskaps- och föräldrapenningen för samma barn är lika stort under hela föräldradagpenningsperioden, om inte något annat följer av 1 § 2 mom. 3 punkten.


14 kap.

Ersättning för semesterkostnader

3 §
Ersättningens belopp

Ersättning betalas för 2,5 dagar per kalendermånad. Grunden för den ersättning som betalas per dag är en trehundradel av den årsarbetsinkomst som utgjort grund för arbetstagarens dagpenning under den tid för vilken semester intjänats. Om den försäkrades föräldradagpenning har fastställts med stöd av 11 kap. 6 §, är grunden för den ersättning som betalas per dag en trehundradel av den årsarbetsinkomst som annars skulle ha utgjort grund för den försäkrades dagpenning. Grunden för ersättningen höjs med en koefficient var storlek är 1,26.

I ersättning för semesterkostnader betalas likväl inte mer än det belopp som arbetsgivaren har varit skyldig att betala i semesterlön eller semesterersättning, förhöjt med en koefficient vars storlek är 1,26.

15 kap.

Verkställighet

4 §
Tidsfrister för ansökan om dagpenningsförmåner

Dagpenningsförmåner skall sökas som följer:

1) sjukdagpenning, specialvårdspenning och särskild moderskapspenning inom fyra månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen,

2) moderskapspenning senast två månader före den beräknade tidpunkten för nedkomsten,

3) föräldrapenning och partiell föräldrapenning en månad före den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen, om inte något annat följer av 5 punkten,

4) faderskapspenning inom två månader efter föräldradagpenningsperioden, om inte något annat följer av 5 punkten,

5) föräldradagpenning för pappamånaden två månader före den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen, samt

6) föräldrapenning för vård av adoptivbarn inom två månader från det barnet togs i vård.

Om arbetsoförmågan eller behovet av att delta i barnets vård fortgår efter utgången av den period för vilken sjukdagpenning eller specialvårdspenning beviljades, skall den försäkrade för att fortfarande få sjukdagpenning eller specialvårdspenning tillställa Folkpensionsanstalten ett intyg över fortsatt arbetsoförmåga eller över det fortsatta behovet av att delta i barnets vård inom fyra månader efter det att betalningen av sjukdagpenningen eller specialvårdspenningen upphört.

4 a §
Anmälningsskyldighet i fråga framflyttandet av föräldrapenningen

Om modern och fadern har kommit överens om att de 12 sista vardagarna av föräldrapenningsperioden flyttas fram i enlighet med 9 kap. 10 a § 2 mom., skall Folkpensionsanstalten underrättas om framflyttandet två månader innan den föräldrapenningsperiod som avses i 9 kap. 10 § upphör.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

13 §
Statens finansieringsandel och företagares tilläggsfinansieringsandel

Av statens medel finansieras

1) de utgifter som orsakas av betalningen av sådan dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt 11 § 1 mom. 1 punkten som uppgår högst till det minimibelopp som avses i 11 kap. 7 § eller, då det är fråga om sådan rehabiliteringspenning som avses i 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, högst till det minimibelopp som avses i den sistnämnda paragrafen; av statens medel finansieras dock inte sådan sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning som uppgår högst till minimibeloppet på grund av samordning enligt 12 kap. eller enligt 36 § 1 mom. eller 37 eller 39 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner,

2) de utgifter som orsakas av ersättning till företagare och andra som utför eget arbete för sjukvård och annan hälsovård som avses i 13 kap. 2 § 2 mom., och

3) 0,1 procent av de utgifter som orsakas av sådan föräldradagpenning enligt denna lag som betalas till något annat belopp än vad som avses i 1 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Den tillämpas på föräldradagpenningen då den första föräldradagpenningsdagen för barnet i fråga infaller den 1 januari 2007 eller därefter och på arbetsgivares ersättning för semesterkostnader då föräldradagpenning för barnet i fråga första gången betalas efter denna lags ikraftträdande.

Beloppen i 11 kap. 1 § 2 mom. motsvarar det indextal som fastställts för år 2004 och som avses i första meningen i 9 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/1961).

Sjukförsäkringens dagpenningspremie år 2007 utgör 0,75 procent av löneinkomsten, arbetsinkomsten och de övriga grunder för dagpenningspremien som avses i 18 kap. 15―18 §, och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift utgör 2,05 procent av den lön som avses i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963). Företagarnas tilläggsfinansieringsandel år 2007 utgör 0,16 procent av arbetsinkomsten enligt en sådan gällande försäkring som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006).

RP 112/2006
ShUB 45/2006
RSv 217/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.