1340/2006

Given i Helsingfors den 20 december 2006

Handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka Konsumentverket tar ut avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen är

1) behandling av ansökan om registrering av en idkare av paketreserörelse,

2) kontroll av säkerheter enligt 8 § i lagen om paketreserörelser (1080/1994),

3) behandling av anmälan om registrering av en i 12 § 1 mom. i lagen om kosmetiska produkter (22/2005) avsedd tillverkare av kosmetiska produkter, näringsidkare för vilken en kosmetisk produkt tillverkas eller importör av en kosmetisk produkt,

4) utdrag ur kosmetikregistret samt

5) utdrag ur registret över paketreserörelser.

2 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Konsumentverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) publikationer och andra trycksaker samt elektroniska dataprodukter,

2) forskningsmaterial och annat material,

3) mötes- och konsulteringstjänster,

4) användning av personalen för tjänsteuppdrag i utbildnings-, planerings- eller andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen,

5) överlåtelse av datasystem, program och motsvarande prestationer samt överlåtelse av nyttjanderätten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning,

6) utredningar och andra motsvarande prestationer som utförs på beställning,

7) fotokopior och avskrifter, samt

8) övriga på beställning utförda prestationer som definieras skilt.

Överlåtelse av en prestation sker avgiftsfritt då den stöder konsumentupplysningen eller verkets övriga avgiftsfria verksamhet.

Om de avgifter som skall tas ut för framtagande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för givande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, bestämmer Konsumentverket med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007 och är i kraft fram till utgången av år 2009.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning av den 28 februari 2001 om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer (197/2001) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 december 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Ulla Karhu

Bilaga

Avgiftstabell

Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer

Ett beslut med anledning av en ansökan nedan är avgiftsbelagt även då ansökan avslås. I avgifterna ingår inte de kostnader som hänför sig till faktureringen och som tas ut skilt.

Följande avgifter tas ut för nedanstående prestationer:

1) ansökan om registrering av en idkare av paketreserörelse 422,00 €
2) årlig kontroll av säkerheter för dem som antecknats i registret över paketreserörelser
- säkerhetsklass I (beloppet av säkerhet < 30 000 €) 194,00 €/år
- säkerhetsklass II (beloppet av säkerhet 30 000 € < 170 000 €) 313,00 €/år
- säkerhetsklass III (beloppet av säkerhet 170 000€ < 1 000 000 €) 603,00 €/år
- säkerhetsklass IV (beloppet av säkerhet 1 000 000 € >) 757,00 €/år
- säkerhetsklass V (de som undantagits från kravet på säkerheter) 152,00 €/år
- säkerhetsklass VI (förmedlare) 130,00 €/år
3) i fråga om tillverkare av kosmetiska produkter, näringsidkare för vilka kosmetiska produkter tillverkas eller importörer av kosmetiska produkter
- anmälan om registrering 92,00 €
- ändring av registreringsanmälan 41,00 €
4) utdrag ur kosmetikregistret 14,00 €
6) utdrag ur registret över paketreserörelser 14,00 €

Ingen avgift för den årliga kontrollen av säkerheter enligt 2 punkten tas ut för det första registreringsåret.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.