1325/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 14 § i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 909/2006, ett nytt 4 mom. som följer:

14 §
Ansvaret för att anmälningarna görs

Utöver vad som i 3 mom. bestäms om undertecknandet av anmälan, har en person som förfogar över ett godkänt identifieringssätt som getts företaget med tanke på den elektroniska kommunikationen, rätt att underteckna en elektronisk anmälan om ändring av adress- och kontaktuppgifterna. De myndigheter som med stöd av 1 § upprätthåller företags- och organisationsdatasystemet har rätt att gemensamt besluta om godtagbara identifieringssätt.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2006.

RP 193/2006
EkUB 20/2006
RSv 222/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.