1321/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om temporär ändring av 87 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 87 § i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådan paragrafen lyder i lagarna 989/1992 och 1091/2002, temporärt ett nytt 8 mom. som följer:

87 §
Fordons mått och massa samt lastning av fordon

Lastbilar, släpvagnar till lastbilar samt växelflak som är över 2,55 meter breda och som används i fordonskombinationer som är över 22,00 meter långa får användas på väg, om lastutrymmets bredd har minskats på insidan så att den inre bredden på lastutrymmet är högst 2,51 meter. Ett lastutrymme vars bredd har minskats på insidan skall förses med märkning som är lätt att observera. Bestämmelser om hur minskning av ett lastutrymmes bredd på insidan skall utföras tekniskt och om godkännande av en minskning samt om märkning av ett fordon vars bredd har minskats utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till och med den 31 december 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2006
KoUB 18/2006
RSv 142/2006
Rådets direktiv 96/53/EG (31996L0053); EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 59

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.