1317/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om häradsåklagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 mars 1996 om häradsåklagare (195/1996) 2, 5―7 och 10 § samt

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 468/2001, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Åklagarämbete

Häradsåklagaren arbetar vid ett åklagarämbete. Ämbetet hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Chef för ett åklagarämbete är ledande häradsåklagaren.

5 §
Ordnande av åklagarväsendet

Det lokala åklagarväsendet ordnas häradsvis så att åklagarämbetets verksamhetsområde kan omfatta ett eller flera härad. Ett åklagarämbete kan ha servicebyråer.

För en ändamålsenlig organisering av det lokala åklagarväsendet kan justitieministeriet bestämma att åklagarämbetena skall sköta åklagaruppgifter i samarbete eller, efter att ha hört länsstyrelsen, bestämma att ett åklagarämbete skall sköta åklagaruppgifter också inom ett annat åklagarämbetes verksamhetsområde.

Bestämmelser om åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om inrättande och indragning av åklagarämbetenas servicebyråer samt om åklagarämbetets deltagande i verksamheten vid häradsämbetets servicebyrå utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

6 §
Häradsåklagarens behörighet

Häradsåklagarna är behöriga att sköta åklagaruppgifter i mål där tingsrätterna inom åklagarämbetets verksamhetsområde är behöriga.

7 §
Biträdande åklagare

Vid ett åklagarämbete kan finnas för viss tid utnämnda biträdande åklagare som avlagt juris kandidatexamen.

Biträdande åklagare vid åklagarämbetet utnämns av ledande häradsåklagaren.

8 §
Biträdande åklagares behörighet

En biträdande åklagare är behörig att inom gränserna för den behörighet som anges i 1 och 2 mom. sköta åklagaruppgifter i mål där tingsrätterna inom åklagarämbetets verksamhetsområde är behöriga.

10 §
Arbetsordning

Chefen för ett åklagarämbete fastställer arbetsordningen för åklagarämbetet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

Tjänsterna som ledande häradsåklagare och förvaltningssekreterare vid de åklagarämbeten som inrättas genom förordning av statsrådet kan första gången besättas utan att tjänsterna lediganslås, om en tjänsteman som är anställd inom åklagarväsendet utnämns till tjänsten.

Tjänsterna som ledande häradsåklagare vid häradets åklagarämbete eller vid häradsämbetets åklagaravdelning dras in när denna lag träder i kraft och tjänsteförhållandena upphör utan uppsägning. Detta gäller dock inte tjänsten som ledande häradsåklagare vid åklagarämbetet i Helsingfors härad. Ledande häradsåklagaren förflyttas till tjänsten som häradsåklagare vid det genom förordning av statsrådet inrättade åklagarämbete inom vars verksamhetsområde hans eller hennes tjänsteställe finns vid lagens ikraftträdande. Den övriga personalen förflyttas och de övriga tjänsterna överförs likaså till åklagarämbeten som motsvarar verksamhetsställena vid tidpunkten för lagen ikraftträdande.

Överföringen av en tjänst kräver inte samtycke av tjänstemannen, om överföringen sker inom tjänstemannens pendlingsregion enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 84/2006
LaUB 19/2006
FvUU 38/2006
RSv 199/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.