1313/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 januari 1991 om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 7 § 1 och 3 mom. och 8 §,

av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 137/2003 och 8 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

7 §

I beslut av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får ändring sökas genom skriftliga besvär hos den besvärsnämnd för olycksfallsärenden som avses i 53 § i lagen om olycksfallsförsäkring senast den trettionde dagen efter den då ändringssökanden fick del av beslutet.


I ett beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden får ändring sökas genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen inom den besvärstid som föreskrivs i 1 mom.

En besvärsskrift som avses i 1 och 3 mom. skall lämnas in till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. I fråga om behandlingen av besvär vid lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och inlämnande av besvär till besvärsinstansen gäller 53 c § i lagen om olycksfallsförsäkring.

8 §

Om ett beslut som gäller en förvägrad ersättning eller utökande av en redan beviljad ersättning rättas på grundval av ny utredning tillämpas 53 e § i lagen om olycksfallsförsäkring.

Om ett lagakraftvunnet beslut som meddelats på grundval av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, tillämpas 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring på undanröjande av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Lagen tillämpas på ansökningar som anhängiggörs den 1 januari 2007 eller därefter. De ansökningar om undanröjande som är anhängiga i försäkringsdomstolen när lagen träder i kraft avgörs i försäkringsdomstolen.

RP 167/2006
ShUB 34/2006
RSv 168/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.