1294/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning av den 24 juni 2003 om kommunala pensioner (665/2003) 4 och 5 § samt 6 § 1 mom., som följer:

4 §
Behörig sista pensionanstalt

Hade för en anställd före pensionsfallet senast ordnats pensionsskydd samtidigt både enligt lagen om kommunala pensioner och enligt någon annan lag som avses i 103 § 1 mom. lagen om kommunala pensioner, är sista pensionsanstalt enligt 103 § lagen om kommunala pensioner den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet som först har börjat. Har de arbetsavtals- och tjänsteförhållanden eller den företagarverksamhet som avses ovan börjat samtidigt, är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt. Den kommunala pensionsanstalten är sista pensionsanstalt också om återstående tid inte beaktas då invalidpension fastställs och arbetstagaren blivit arbetsoförmögen medan det kommunala anställningsförhållandet

Om återstående tid beaktas när pensionen fastställs och arbetstagarens pensionsskydd vid utgången av året före pensionsfallsåret eller senast därförinnan hade ordnats samtidigt i en pensionsanstalt för den privata sektorn och i en pensionsanstalt för den offentliga sektorn, är den i 104 § 1 mom. i lagen om kommunala pensioner avsedda sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har ordnat arbetstagarens pensionsskydd för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet som har inletts först. Om arbetstagaren likväl blir arbetsoförmögen medan ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande inom den offentliga sektorn pågår och den sista pensionsanstalten enligt det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet som inletts först skulle vara pensionsanstalten inom den privata sektorn eller någon annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn, avgör pensionsanstalten inom den privata sektorn och pensionsanstalten inom den offentliga sektorn pensionsärendet separat.

En pensionsanstalt inom den privata sektorn och en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn avgör pensionsärendet separat också i de fall då pensionen beräknas som invalidpension men beviljas som ålderspension med stöd av 32 § i lagen om kommunala pensioner och arbetstagarens pensionsskydd vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller senast därförinnan hade ordnats enligt pensionslagarna för den privata sektorn.

5 §
Behörig sista pensionsanstalt i deltidspensionsärenden

Vid ansökan om deltidspension är den sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har ordnat pensionsskyddet för det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet från vilken arbetstagaren går i deltidspension.

Om deltidspension har betalats samtidigt såväl enligt lagen om kommunala pensioner som enligt en annan pensionslag som avses i 103 § 1 mom. i lagen om kommunala pensioner, är vid beviljandet av ålderspension eller arbetslöshetspension den sista pensionsanstalten den pensionsanstalt som har betalat deltidspension och i fråga om vilken den nya pension som skall beviljas börjar tidigare. Börjar ny pension samtidigt, är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt.

6 §
Behörig sista pensionsanstalt i familjepensionsärenden

Vid ansökan om familjepension är den i 103 § i lagen om kommunala pensioner avsedda sista pensionsanstalten den pensionsanstalt där förmånslåtarens eget pensionsärende i enlighet med 103 § och 104 § 1 mom. i lagen om kommunala pensioner samt 4 § i denna förordning hade behandlats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen på sin dödsdag.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 22 december 2006

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Heli Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.