1288/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 januari 1991 om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 2 § och den finska språkdräkten i 5 § 1 mom.,

av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 903/1996 som följer:

2 §

Med lantbruksföretagare avses den som då arbetsoförmågan inträder har en giltig försäkring som gäller minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), eller har ansökt om en sådan försäkring.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 196/2006
ShUB 42/2006
RSv 201/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.