1286/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) 23 och 24 §, 25 § 2 mom., den finska språkdräkten i 26 § 1 och 3 mom., 27 § 2 mom., 32 § 2 mom., 35 § 1 mom. och 37 § 1 mom.,

av dem 25 § 2 mom. sådant det lyder i lag 227/2002, 32 § 1 mom. och 37 § 1 mom. sådana de lyder i lag 616/2006 som följer:

23 §

För den tid för vilken avträdelseersättningens grundbelopp betalas har dess mottagare inte rätt till pension på grundval av företagarverksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

24 §

Avträdelseersättningen betraktas inte som pension vars erhållande hindrar att pensionsrätt uppkommer på grund av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än den som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

25 §

Om i 1 mom. avsedd verksamhet eller försummelse av en förbindelse skall anses vara ringa eller om det funnits andra särskilda skäl för verksamheten eller försummelsen, kan avträdelseersättningen indras för viss tid eller beslut fattas om att avträdelseersättningen betalas till samma belopp som tidigare. Ett avträdelsetillägg kan även indras delvis. Sådana särskilda skäl till försummelse som avses i detta moment föreligger, om mark som berörs av förbindelsen, genom ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år, för bedrivande av jordbruk har överlåtits eller arrenderats ut som tillskottsmark till en person som vid överlåtelsetidpunkten bedriver jordbruk på gårdsbruksenheten så att han eller hon i enlighet med 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare har tagit i nämnda lag bestämd försäkring för minimipensionsskydd. Dessutom förutsätts att förvärvaren förbundit sig att under minst fem år i sin besittning ha och odla det område som överlåts eller arrenderas ut. Som i detta moment avsedda särskilda skäl anses också överlåtelse av sådan mark som berörs av förbindelsen för att användas som sådant naturskyddsområde eller landskapsvårdsområde som avses i naturvårdslagen (1096/1996).


27 §

Avträdelseersättning som utbetalats utan grund får även återkrävas genom att den kvittas mot sådana ersättningsposter som skall utbetalas i framtiden. Av den post som skall utbetalas vid varje tidpunkt får dock inte utan mottagarens samtycke dras av mera än en sjättedel av den del av posten som återstår efter att förskott har innehållits av den i enlighet med lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Med samma inskränkningar kan den avträdelseersättning som utbetalts utan grund återkrävas genom att den kvittas mot sådana poster av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare som skall utbetalas i framtiden.


32 §

Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas.

35 §

Kostnaderna för avträdelseersättningarna betalas av statens medel. De förvaltningskostnader som pensionsanstalten orsakas av verksamheten enligt denna lag sammanslås med förvaltningskostnaderna för dess övriga verksamhet, och pensionsanstalten ersätts för dem så som föreskrivs om förvaltningskostnader enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.


37 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller för avträdelseersättning i tillämpliga delar 98―100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134―140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. och 216―218 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116―124 §, 125 § 2 mom., 126―132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. I denna lag avses med företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare också företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

RP 196/2006
ShUB 42/2006
RSv 201/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.