1285/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 8 § 2 mom. 2 punkten, 14 § 1 mom., den finska språkdräkten i 22 § 1 mom. samt 24 §,

av dem 8 § 2 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 226/2002, 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1304/1990, 22 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1087/1985 och 24 § sådan den lyder i lag 615/2006 som följer:

8 §

Full avträdelsepension ändras till minskad pension


2) om något annat inte följer av 12 a §, om den som får full avträdelsepension, i strid med en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, med stöd av ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år överlåter eller arrenderar ut åkermark som berörs av förbindelsen som tillskottsområde till en person som vid överlåtelsetidpunkten bedriver jordbruk på brukningsenheten så att han eller hon i enlighet med 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) har tagit i nämnda lag bestämd försäkring för minimipensionsskydd, och som förbinder sig att under minst fem år i sin besittning ha och odla det område som överlåts eller arrenderas ut,


14 §

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare. Nämnda anstalt kallas i denna lag pensionsanstalten.


24 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller för avträdelsepension i tillämpliga delar 98―100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125―127, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134―140 och 191 §, 192 § 1 mom., 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. och 216―218 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116―124 §, 125 § 2 mom., 126―132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Utan hinder av det som i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare (1272/2006) bestäms om pensionsanstalternas behörighet, sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt avgörandet av pensionsansökan, betalningen av pension och pensionsanstaltens övriga uppdrag i anslutning till pensionen när den som ansöker om pension får avträdelsepension när han eller hon ansöker om pension.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 196/2006
ShUB 42/2006
RSv 201/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.