1284/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 22 §, den finska språkdräkten i 23 §, i 26 § 1 mom. och i 29 § 1 och 2 mom., 30 § 2 mom., 35 § 1 mom., 40 § 2 mom., 41 § och 43 § 1 mom,

av dem 23 § sådan den lyder i lag 614/2006, 35 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1471/1993, 40 § 2 mom. och 43 § 1 mom., sådana de lyder i nämnda lag 614/2006 som följer:

22 §

För den tid för vilken generationsväxlingspension betalas har dess mottagare inte rätt till annan pension på basis av företagarverksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

30 §

Pension som utbetalats utan grund får även återkrävas genom att den kvittas mot sådana poster av generationsväxlingspension enligt denna lag eller av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare som skall utbetalas i framtiden. Av den post som skall betalas får dock inte utan pensionstagarens samtycke dras av mera än en sjättedel av den del av pensionsposten som återstår efter att förskott har innehållits av den i enlighet med lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).


35 §

För verkställigheten av denna lag svarar jord- och skogsbruksministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare. Nämnda anstalt kallas i denna lag pensionsanstalten.


40 §

Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas.


41 §

Pensionsutgifter och förvaltningskostnader enligt denna lag sammanslås med motsvarande kostnader enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och betalas så som 135 § i lagen om pension för lantbruksföretagare föreskriver om betalning av kostnader för pensioner, övriga förmåner och förvaltningskostnader enligt den lagen.

Staten skall varje år i förskott betala ett månatligt belopp som motsvarar det belopp som staten uppskattas komma att betala enligt 1 mom. Förskotten fastställs och utbetalas tillsammans med de förskott som staten enligt 135 § 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare skall betala.

43 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller för generationsväxlingspension i tillämpliga delar 8 g § i 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådan denna paragraf lydde den 31 december 2006, samt 96―100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134―140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 195, 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. och 216―218 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114, 116―124 §, 125 § 2 mom., 126―132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. I denna lag avses med företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare också företagarverksamhet och pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

RP 196/2006
ShUB 42/2006
RSv 201/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.