1281/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) träder i kraft den 1 januari 2007. Den tillämpas från och med ikraftträdandet på sådan lantbruksföretagarverksamhet som avses i den. Åtgärder som verkställigheten av lagen om pension för lantbruksföretagare förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Är en person då lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) för samma arbete som enligt bestämmelsen om sambor i 5 § i lagen om pension för lantbruksföretagare borde försäkras i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare, försäkras lantbruksföretagaren enligt lagen om pension för lantbruksföretagare från ingången av månaden efter den under vilken försäkringsansökan inkommit och fram till dess försäkras han eller hon enligt lagen om pension för arbetstagare.

Lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas också på sådan pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) som beviljats före den 1 januari 2007. Om de bestämmelser som gällde när lagarna om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (637/2003 och 893/2004) samt lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (894/2004) trädde i kraft dock har iakttagits vid bestämmande av pension som beviljats före den 1 januari 2007, iakttas vad som föreskrivs i de nämnda lagarna.

Utöver vad som föreskrivs i 114 § 1 mom. 10 punkten i den nya lagen om pension för lantbruksföretagare skall Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kalenderåren 2007―2009 också fullgöra de uppgifter som hänför sig till den i lagen om företagshälsovård (1383/2001) avsedda företagshälsovården för lantbruksföretagare och som det finns bestämmelser om i lagen om olycksfallförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

2 §

Genom denna lag upphävs lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare jämte ändringar.

Om det i någon annan lag eller i en bestämmelse som utfärdats med stöd av någon annan lag hänvisas till lagen om pension för lantbruksföretagare från 1969, avser hänvisningen motsvarande bestämmelser i den nya lagen om pension för lantbruksföretagare, om inte något annat följer av den nya lagen om pension för lantbruksföretagare eller denna lag.

3 §

I denna lag avses med LFöPL lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare jämte ändringar.

4 §

En försäkring enligt LFöPL anses ha ombildats till en försäkring som avses i den nya lagen om pension för lantbruksföretagare.

5 §

Den åldersgränsen på 18 år som avses i 7 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas på lantbruksföretagarverksamhet som avses i nämnda lag och som bedrivs av lantbruksföretagare födda efter 1986, om verksamheten fortgår den 1 januari 2005 eller inleds därefter. Åldersgränsen på 68 år enligt samma lagrum tillämpas på lantbruksföretagarens i nämnda lag avsedda lantbruksföretagarverksamhet, om den fortgår den 1 januari 2005 eller inleds därefter och om den, tiden före nämnda tidpunkt medräknad, fortgår minst fyra månader utan avbrott.

När den pensionsgrundande totala arbetsinkomsten räknas ut enligt 73 § i lagen om pension för lantbruksföretagare beaktas den fastställda arbetsinkomsten före uppnådd 23 års ålder från och med den 1 januari 2005. Till den del arbetsinkomst som före den 1 januari 2005 fastställts för lantbruksföretagaren beaktas när den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut höjs den till 2004 års nivå med indexet enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961, APL), som gällde den 31 december 2004. Vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är då 0,5 och vägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5. Höjningen från den tidpunkten till nivån vid beräkningstidpunkten sker med lönekoefficienten enligt 84 § i lagen om pension för lantbruksföretagare.

6 §

En lantbruksföretagare som befriats från sin försäkringsskyldighet på grundval av 4 § i LFöPL, sådant detta lagrum lydde den 31 december 2001, eller lämnats oförsäkrad på grundval av 4 § i LFöPL och 8 § i APL, sådana dessa lagrum lydde den 31 december 2004, är försäkringsskyldig från den 1 januari 2007. Lantbruksföretagaren skall teckna försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare senast den 30 juni 2007.

En lantbruksföretagare som är född före den 1 januari 1961 och som har befriats från sin försäkringsskyldighet på basis av den bestämmelse som nämns i 1 mom., är dock inte försäkringsskyldig så länge som han eller hon uppfyller de villkor för befrielse som uppställs i den lag som gällde när lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft.

7 §

En lantbruksföretagare som är försäkrad enligt LFöPL, men som på grundval av 7 § 1 mom. 3 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare inte längre är försäkringsskyldig, kan avsluta sin försäkring från ikraftträdandet av lagen om pension för lantbruksföretagare. Försäkringen avslutas inte retroaktivt.

8 §

Har lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter preskriberats enligt 29 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, beräknas den totala arbetsinkomsten av den fastställda arbetsinkomsten för 2005 och kalenderåren därefter i enlighet med 73 § 2 mom. i den lagen. Sänkningen av de arbetsinkomster som fastställts för åren 1993―2004 fås genom att den fastställda arbetsinkomsten för varje period av kalenderåret multipliceras med en kvot som utgörs av förhållandet mellan de för samma tidsperiod mottagna försäkringspremierna och de för samma tidsperiod fastställda försäkringspremierna.

9 §

Vad som i 37 och 107―111 § i lagen om pension för arbetstagare bestäms om arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas inte när den som ansöker om pension får eller på basis av en ansökan som anhängiggjorts före den 1 januari 2004 har rätt att få pension som grundar sig på det egna arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller den egna lantbruksföretagarverksamheten eller företagarverksamheten, eller pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och han eller hon ansöker om ny pension eller förlängning av en pension som beviljats tidigare. De nämnda bestämmelserna tillämpas inte heller när pension som beviljats på basis av en före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansökan och som senare avbrutits börjar betalas ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död fick en sådan pension på vilken bestämmelserna i första meningen i denna paragraf inte har tillämpats, tillämpas dessa bestämmelser inte heller på familjepension som beviljas efter honom eller henne.

10 §

Det pensionsutdrag som avses i 75 § i lagen om pension för lantbruksföretagare sänds första gången till lantbruksföretagaren senast 2008.

Den tid av fem år som avses i 75 § 2 och 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas 2013 och därefter.

Det pensionsutdrag för lantbruksföretagare som sänds ut 2008 innehåller uppgifter om i 75 § 1 mom. 1―3 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda lantbruksföretagarverksamheter och andra arbetsförtjänster samt förmåner under de tio kalenderår som föregår utsändandet av utdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för de nio, 2010 för de åtta, 2011 för de sju och 2012 för de sex år som föregår utsändandet av utdraget. De uppgifter som avses i 75 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare uppges dock inte i pensionsutdraget för år som föregått 2005.

11 §

Den preskriptionstid på fem år som avses i 30 §, 75 § 3 och 4 mom., 100 § och 101 § 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är den nämnda preskriptionstiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före ikraftträdandet av lagen om pension för lantbruksföretagare.

12 §

Engångsförhöjningen av invalidpensionen läggs till första gången den 1 januari 2010. Förhöjningen läggs också till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2006. Engångsförhöjningen läggs då till enligt den förhöjningsprocent som motsvarar lantbruksföretagarens ålder vid ingången av 2010, förutsatt att minst fem kalenderår då har förflutit sedan invalidpensionen började.

När pensionsfallet i fråga om invalidpension har inträffat före den 1 januari 2006, läggs engångsförhöjningen till pension som samordnats enligt 8 och 8 a § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2005. Om familjepension bestäms enligt de bestämmelser som gällde när lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft, läggs engångsförhöjningen till familjepension som samordnats enligt 8 och 8 a § i APL, sådana de lydde före den 1 januari 2005.

13 §

Ålderspensioner som börjar 2010 eller därefter omvandlas med en livslängdskoefficient enligt 78 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. Koefficienten fastställs första gången för 2009.

En ålderspension omvandlas med den livslängdskoefficient som fastställs för det år under vilket ålderspensionen börjar, om ålderspensionen börjar före det år under vilket lantbruksföretagaren fyller 62 år. Om en invalidpension ändras till en ålderspension före det år under vilket lantbruksföretagaren fyller 62 år, skall pensionen på motsvarande sätt justeras med den livslängdskoefficient som fastställs för det år under vilket lantbruksföretagarens pension ändras till ålderspension.

14 §

Bestämmelserna i 113 § i lagen om pension för lantbruksföretagare tillämpas på ansökningar om undanröjande av beslut som blir anhängiga den 1 januari 2007 eller därefter.

15 §

Om pensionsfallet inträffar 2006―2009, beaktas som arbetsförtjänst för 2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den totala arbetsinkomst på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om lantbruksföretagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsförtjänsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 76 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsförtjänsterna för 2005 så som bestäms i 71 §, 76 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten samt 77 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005―2010. Vid bestämmande av den inkomstförutsättning som avses i 42 § 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare beaktas arbetsförtjänsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

16 §

Om en lantbruksföretagare vars ansökan om utbetalning av pension till utlandet har avslagits enligt bestämmelserna i 19 § i LFöPL och 9 a § i APL, sådana de lydde före den 1 januari 2003, på nytt ansöker om utbetalning av pensionen till utlandet, betalas av pensionen till utlandet de belopp som har förfallit till betalning efter att den nya ansökan inkommit.

17 §

Sker en sådan förändring i arbetsförmågan hos en lantbruksföretagare som får delinvalidpension som börjat före den 1 januari 1982 och fortgått utan avbrott att han eller hon har rätt till full invalidpension och förändringen kan bedömas fortgå minst ett år, ändras delinvalidpensionen till full invalidpension från ingången av månaden efter förändringen.

18 §

Ett långvarigt arbetsoförmöget barn som får familjepension efter en förmånslåtare som har dött före den 1 juli 1990 har rätt att få familjepension så länge arbetsoförmågan fortgår utan avbrott. Fortsatt utbetalning av familjepension efter det att barnet fyllt 18 år förutsätter särskild ansökan.

Den rätt till tillägg för föräldralösa barn som en familjepensionstagare som får nämnda tillägg har bestäms enligt den APL som gällde före ikraftträdandet av lagen om pension för lantbruksföretagare också när beloppet av familjepensionen skall justeras efter det att lagen om pension för lantbruksföretagare har trätt i kraft.

19 §

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950 eller tidigare, så som bestäms i 19 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006).

20 §

En efterlevandepension som indragits på grund av att den efterlevande maken ingått ett nytt äktenskap börjar på ansökan av den efterlevande maken betalas ut på nytt enligt 19 § i LFöPL och 4 b § 2 mom. i APL, sådana de lydde när lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft, om den efterlevande makens nya äktenskap upplöses innan lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft och ansökan om ny utbetalning inkommer till pensionsanstalten inom sex månader från det att lagen om pension för lantbruksföretagare har trätt i kraft.

21 §

Det villkor om arbetsförtjänster som utgör en förutsättning för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls när den återstående tiden har beaktats i lantbruksföretagarens pension i enlighet med 7 § i LFöPL och 6 a och 6 b § i APL, sådana de lydde före den 1 januari 2005.

22 §

Om en lantbruksföretagare har bedrivit i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd lantbruksföretagarverksamhet före den 1 januari 2005, räknas det särskilda tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 68 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare ut på basis av den totala arbetsinkomst utifrån vilken återstående tid eller motsvarande inkomst borde beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av LFöPL som gällde före den 1 januari 2005.

23 §

På en pension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar före den 1 januari 2007 tillämpas 19 § i LFöPL och 8 § 6 mom. i APL, sådana de lyder före den 1 januari 2007, också efter det att lagen om pension för lantbruksföretagare har trätt i kraft.

Från pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare avdras inte en sådan ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) som grundar sig på en skada som uppkommit under krigen 1939―1945.

24 §

Om en lantbruksföretagare får pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), beaktas grundbeloppet av generationsväxlingspensionen, avträdelseersättningen och avträdelsestödet

1) som pension som medför att pensionstagaren inte har rätt till deltidspension,

2) vid bestämmandet av efterlevandepension som pension som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete,

3) vid tillämpningen av 83 § i lagen om pension för lantbruksföretagare som pension som avses i 92 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, och

4) som pension som avses i 74 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anses vara sista pensionsanstalt även då i 1 mom. avsedd pensionstagare beviljas ålderspension.

25 §

En pension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före 2005 bestäms enligt den LFöPL som gällde före 2005, om inte något annat följer av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av nämnda lag (637/2003 och 893/2004) och av lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lag 637/2003 (894/2004).

På sådan invalid-, arbetslöshets- och familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffat 2005 tillämpas bestämmelserna i den LFöPL som gällde den 31 december 2004. Om lantbruksföretagaren har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan börjat, beviljas företagaren ålderspension motsvarande det intjänade beloppet i stället för invalidpension. Om lantbruksföretagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som anges i 12 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), beräknas och beviljas pensionen, i stället för såsom invalidpension, i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då företagaren uppnår 63 års ålder.

Om pensionsfallet i fråga om familjepension inträffar efter 2005, men familjepensionen bestäms utifrån sådan pension till förmånslåtaren som samordnats enligt den LFöPL som gällde före den 1 januari 2005, samordnas också familjepensionen i enlighet med ovan avsedda lag. Vid uträkning av samordningsgränsen avdras härvid dock varken grundbeloppet av barnpension eller grundbeloppet av efterlevandepension enligt familjepensionslagen (38/1969).

Den pensionsrätt som intjänats av lantbruksföretagarverksamhet som bedrivits före den 1 januari 2005 uträknas enligt den LFöPL som gällde den 31 december 2004. Lantbruksföretagarverksamhet som börjat före den 1 januari 2005 och fortgår vid nämnda tidpunkt anses härvid ha upphört den 31 december 2004. Pensionen uträknas särskilt även på basis av en sådan lantbruksföretagarperiod som till utgången av 2004 har fortgått kortare tid än fyra månader men dock minst en månad, om lantbruksföretagarperioden i fråga fortgår 2005 och denna tid medräknad pågår minst fyra månader. Den intjänade pensionsrätten höjs med lönekoefficienten att motsvara nivån för det år under vilket pensionen räknas ut.

26 §

På deltidspension för en lantbruksföretagare som är född före 1947 och på ålderspension som beviljas efter den tillämpas 19 § i LFöPL samt 4 § 2 mom., det inledande stycket i 4 f § 1 mom. samt 4 g § 2 mom. och 5 § 4 mom. i APL, sådana de lydde den 31 december 2004, samt 19 § i LFöPL och 5 § 6 mom. i APL, sådana de lydde den 31 december 2002. En sådan lantbruksföretagare har rätt till förtida ålderspension från ingången av månaden efter den under vilken han eller hon fyllt 60 år. Förtidsminskningen görs från 65 års ålder till pensionens början i enlighet med de koefficienter för förtida uttag som anges i 19 § i LFöPL och i 5 a § 2 mom. i APL, sådana de lydde den 31 december 2004.

En lantbruksföretagare som avses i 1 mom. har rätt till oreducerad ålderspension vid fyllda 63 år. Fortsätter lantbruksföretagaren dock i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, omvandlas deltidspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken 65 års ålder uppnåtts till en lika stor ålderspension. I pension på grundval av arbetsförtjänsterna intjänas då 1,5 procent per år under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken lantbruksföretagaren fyller 65 år och utgången av den kalendermånad under vilken lantbruksföretagaren fyller 68 år. Börjar ålderspensionen för deltidsarbetet senare än från ingången av månaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som föreskrivs i 32 § 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas också när ny pension beviljas efter en sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2005.

27 §

En långtidsarbetslös lantbruksföretagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den LFöPL som gäller när lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den och i lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan pension bestämmelserna i 19 § i LFöPL samt i 4 c §, 5 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 10 d § 7 mom. och 17 b § 3 mom. i APL sådana de lyder när lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. bestäms en lantbruksföretagares rätt till pension för återstående tid på samma sätt som den skulle bestämmas om pensionsfallet i fråga om arbetslöshetspensionen inträffade den 31 december 2006. Vid beräkningen av den lön som ligger till grund för pensionen för den återstående tiden beaktas då inkomsterna fram till den 31 december 2006.

28 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen för uträkning av en pension som avses i 26 och 27 § rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för fastställande av pensionsgrundande rätt till återstående tid enligt 19 § i LFöPL och 6 a § i APL samt för uträkning av arbetspensionstillägget enligt 7 f § i nämnda lag.

Den som beviljar eller betalar ut förmåner enligt 1 mom. skall på det sätt som Pensionsskyddscentralen bestämmer lämna uppgifterna till centralen för varje kalenderår före utgången av maj det följande året eller före en annan med centralen överenskommen tidpunkt.

29 §

En lantbruksföretagare som är född före 1947 har rätt att få barnförhöjning enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2004.

30 §

Det belopp som skall återbäras med anledning av den vinst som fås efter den 31 december 2005 vid en eventuell försäljning av aktier som Pensionsskyddscentralen anskaffat i ett sådant kreditförsäkringsbolag som avses i 13 b § 5 mom. i APL, sådant det lyder den 31 december 2006, beaktas inte i fråga om den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.

31 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 196/2006
ShUB 42/2006
RSv 201/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.