1270/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen av den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 4 mom. 10 b-punkten samt 34, 49 och 60 punkten, sådana de lyder 10 § 4 mom. 10 b-punkten i förordning 752/2001, 10 § 4 mom. 34 punkten i förordning 349/2005 samt 10 § 4 mom. 49 och 60 punkten i förordning 497/1996,

ändras 10 § 3 mom. 6 punkten samt 10 § 4 mom. 5 och 8 punkten, 8 a-punkten, 10 punkten, 10 a-punkten, 23, 47 och 83 punkten, sådana de lyder 10 § 3 mom. 6 punkten och 10 § 4 mom. 8 punkten i förordning 731/1998, 10 § 4 mom. 5 punkten i förordning 960/2003, 10 § 4 mom. 8 a-punkten i förordning 1033/1997, 10 § 4 mom. 10 och 10 a-punkten i nämnda förordning 752/2001, 10 § 4 mom. 23 och 83 punkten i nämnda förordning 497/1996 och 10 § 4 mom. 47 punkten i förordning 481/2001, samt

fogas till 10 § 4 mom. en ny 5 a-, 5 b- och 9 a-punkt samt en ny 36 punkt, i stället för den 36 punkt, som upphävts genom nämnda förordning 349/2005, som följer:

10 §

Arbetsgivartjänster är:


6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, de lokala åklagarämbetena, exekutionsverken, de statliga rättshjälpsbyråerna, kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer, rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, magistraterna, den lokala polisen, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, statens läroanstalter förutom högskolorna, besvärsnämnden för studiestöd, freds- och konfliktforskningsinstitutet och byråföreståndarna vid arbetskraftsbyråerna, samt


Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:


5) justitieministeriet: utsökningsdirektör vid justitieförvaltningsavdelningens utsökningsbyrå, biträdande avdelningschef vid lagberedningsavdelningen som ansvarar för beredningen av privaträtt, biträdande avdelningschef vid kriminalpolitiska avdelningen, regeringsråd som ansvarar för allmän förvaltning och personaladministration samt regeringssekreterare som arbetar i dessa uppgifter samt konsultativ tjänsteman som sköter personalfrågor vid åklagarväsendet och datadirektör,

5 a) justitieförvaltningens datateknikcentral: förvaltningschef,

5 b) justitieförvaltningens servicecentral: förvaltningschef,


8) tingsrätterna: Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Björneborgs, Uleåborgs, Tammerfors, Åbo och Vanda lagman samt förvaltningsdirektör, förvaltningschef och sekreterare,

8 a) riksåklagarämbetet: biträdande riksåklagare, statsåklagare som är chef för förvaltningsenheten och statsåklagare som sköter personalfrågor,


9 a) konsumentklagonämnden: generalsekreterare,

10) fångvårdsväsendet: direktör för ett regionfängelse, ledande överläkare, fängelsedirektör och överläkare vid sinnessjukhus för fångar,

10 a) brottspåföljdsverket: kriminalvårdsväsendets överdirektör, förvaltningsdirektör, direktör för juridiska enheten, kriminalvårdsdirektör och fångvårdsdirektör som ansvarar för fångvården,


23) finansministeriet: biträdande avdelningschef, personalsekretare som bereder och föredrar personalärenden, tjänstemännen vid personalavdelningen och informatör som ansvarar för kommunikationen gällande statens verksamhet som arbetsgivare,


36) centret för internationellt personbyte: biträdande direktör,


47) forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi: forskningsdirektör, direktör för en forskningsenhet, direktör för en serviceenhet, förvaltningschef och personalchef,


83) regionala miljöcentraler: förvaltningschef och chef för miljöförvaltningens serviceenhet.



Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 21 december 2006

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Regeringsråd
Tuija Wilska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.