1266/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

När högsta förvaltningsdomstolen behandlar ärenden som avses i vattenlagen (264/1961), miljöskyddslagen (86/2000) och lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) deltar två miljösakkunnigråd i behandlingen. Miljösakkunnigråden deltar även i behandlingen av motsvarande miljö- och vattenärenden som gäller landskapet Åland.

I behandlingen av ärenden som gäller patent, nyttighetsmodellrätt eller kretsmönster för integrerade kretsar deltar två överingenjörsråd.

2 §

Behörighetsvillkor för högsta förvaltningsdomstolens miljösakkunnigråd är lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom skall miljösakkunnigråden vara förtrogna med uppgifter inom området för den lagstiftning som skall tillämpas.

Behörighetsvillkor för högsta förvaltningsdomstolens överingenjörsråd är lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska området. Dessutom skall överingenjörsråden vara förtrogna med patentärenden.

Miljösakkunnigråden och överingenjörsråden utnämns av republikens president för fyra år i sänder.

3 §

Behörighetsvillkor i fråga om språkkunskaper för den som utnämns till miljösakkunnigråd och överingenjörsråd är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs 9 § i lagen av den 26 juni 1992 om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (576/1992), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1211/2003.

RP 201/2006
LaUB 18/2006
RSv 200/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.