1262/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

I denna lag bestäms om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie som avses i 18 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) och som tas ut hos de försäkrade samt för arbetsgivares folkpensionsavgift som avses i 3 § i folkpensionslagen (347/1956).

2 §

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie utgör 1,28 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen och av de andra premiegrunder som avses i 18 kap. 14 och 16―19 § i sjukförsäkringslagen.

Om en försäkrad får annan förvärvsinkomst än sådan som avses i 18 kap. 15―18 § i sjukförsäkringslagen, skall hos honom eller henne för denna inkomst, utöver vad som bestäms i 1 mom., som sjukförsäkringens sjukvårdspremie tas ut 0,17 procent av skillnaden mellan grunden för sjukvårdspremien och grunden för sjukförsäkringens dagpenningspremie.

3 §

Storleken på arbetsgivares folkpensionsavgift är hos privata arbetsgivare och hos sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002)

1) 0,901 procent i avgiftsklass I,

2) 3,101 procent i avgiftsklass II,

3) 4,001 procent i avgiftsklass III.

Hos övriga arbetsgivare är folkpensionsavgiftens storlek 1,951 procent.

Arbetsgivares folkpensionsavgift betalas på basis av den lön som avses i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963).

4 §

Avgiftsklassen för arbetsgivares folkpensionsavgift bestäms utifrån de normala avskrivningar som de har uppgivit i skattedeklarationen för beskattningen för det näst närmaste skatteåret före kalenderåret och som de har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och utifrån de löner som utgjort grund för folkpensionsavgiften under samma skatteår. Avgiftsklassen bestäms på basis av ovan nämnda löner och avskrivningar även då arbetsgivaren under skatteåret har varit befriad från arbetsgivares folkpensionsavgift. Har beskattning inte verkställts för skatteåret i fråga, används uppgifterna från beskattningen för det föregående skatteåret samt de löner som utgjort grund för folkpensionsavgiften under motsvarande tid.

Till avgiftsklass II för arbetsgivares folkpensionsavgift hör privata arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet och som är skyldiga att betala inkomstskatt till staten samt i 4 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda näringssammanslutningar som bedriver affärsverksamhet, om beloppet av de avskrivningar som avses ovan i 1 mom. är större än 50 500 euro och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som de utbetalat. Privata arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet och näringssammanslutningar som bedriver affärsverksamhet hör till avgiftsklass III, om beloppet av de avskrivningar som avses ovan i 1 mom. är större än 50 500 euro och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som betalats ut. Övriga privata arbetsgivare hör till avgiftsklass I.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om privata arbetsgivare gäller på motsvarande sätt sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statliga affärsverk.

5 §

Arbetsgivares folkpensionsavgift betalas enligt den avgiftsklass som tillämpas på den finska arbetsgivaren även då denne betalar arbetsgivares socialskyddsavgift för en utländsk arbetsgivares räkning så som bestäms i 3 § 3 mom. i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Premieprocentsatsen enligt 2 § 1 mom. i denna lag tillämpas på sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut för 2007 och premieprocentsatserna enligt 3 § tillämpas från och med den 1 januari 2007 på arbetsgivares folkpensionsavgift som erläggs på grundval av den lön som betalas ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 131/2006
ShUB 46/2006
RSv 213/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.