1260/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådan den lyder i lag 1198/1999, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., och till lagen en ny 30 h § som följer:

6 kap.

Biocidpreparat

27 §
Förutsättningar för godkännande

Närmare bestämmelser om tidsfristen för återkallande och ansökan om godkännande av sådana biocidpreparat som innehåller ett verksamt ämne som avses i 1 mom. 1 punkten samt om villkoren för användning av sådana biocidpreparat och om andra uppgifter som inverkar på godkännande av dem utfärdas genom förordning av miljöministeriet enligt vad som bestäms om dem i biociddirektivet.


30 h §
Godkännande av vissa biocidpreparat

Den behöriga myndigheten kan för utsläppande på marknaden för viss tid godkänna biocidpreparat som används som flugmedel eller insektrepellent och biocidpreparat som används för bekämpning av skadedjur i bostäder, djurstall, lagerrum eller andra inomhusutrymmen samt övriga biocidpreparat som i fråga om användningsändamålet kan likställas med dessa, även om det verksamma ämne som biocidpreparatet innehåller inte tagits upp i bilaga I, IA eller IB till biociddirektivet, om det verksamma ämnet är nämnt med detta användningsändamål i bilaga II till kommissionens förordning nr 2032/2003/EG om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, och om ändring av förordning (EG) nr 1896/2000. Godkännande kan sökas ända tills ett beslut om upptagande av det verksamma ämnet i bilaga I, IA eller IB till biociddirektivet har fattats med iakttagande av det tillvägagångssätt som anges i direktivet. En förutsättning för godkännande är att biocidpreparatet uppfyller villkoren för godkännande enligt 27 § 1 mom. 2 och 3 punkten. När biocidpreparat av detta slag godkänns eller återkallas iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet om det verksamma ämnet.

På biocidpreparat som avses i 1 mom. tillämpas i övrigt vad som bestäms i 25, 26, 28―30, 30 e och 30 g §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

För behandling av sådana ansökningar som gäller godkännande av biocidpreparat som avses i 30 h § 1 mom. och som är anhängiga när lagen träder i kraft tas en avgift ut i enlighet med 7 § 1 mom. 1 punkten i den upphävda lagen om bekämpningsmedel (327/1969). På avgifter för preparat som har godkänts före lagens ikraftträdande skall de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas för tiden före ikraftträdandet.

RP 147/2006
JsUB 10/2006
RSv 164/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.