1252/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 5 kap. 4 § 3 mom., 6 kap. 3 a § 1 mom. 1 punkten, 9 § 2 mom. 2 punkten och 11 § samt 10 kap. 3 §,

av dem 6 kap. 3 a § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 459/2005 och 6 kap. 11 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag samt 10 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1330/2004, 1364/2003 och 1180/2005, samt

fogas till 14 kap. en ny 1 a § som följer:

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

4 §
Arbete som skall räknas in i löntagares arbetsvillkor

Kraven för lön uppfylls när lönen är kollektivavtalsenlig. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen, skall lönen för heltidsarbete vara minst 940 euro i månaden.


6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

3 a §
Förutsättningar för tillägg för sysselsättningsplan

Den inkomstrelaterade dagpenningens tillägg för sysselsättningsplan enligt 2 § 3 mom. betalas till en arbetssökande för vilken en sysselsättningsplan har utarbetats och som

1) har förlorat sitt arbete till följd av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker enligt 7 kap. 3, 4, 7 eller 8 § i arbetsavtalslagen, av motsvarande orsaker enligt sjömanslagen eller av orsaker som beror på en offentlig sammanslutnings verksamhet och som före uppsägningstidens utgång har arbetat sammanlagt minst tre år hos en eller flera arbetsgivare, eller


9 §
Rätt till tilläggsdagar

Till en arbetssökande som är född 1950 eller därefter kan utan hinder av maximitiden enligt 7 § betalas löntagares grunddagpenning och inkomstrelaterade dagpenning till utgången av den kalendermånad under vilken den arbetssökande fyller 65 år, om han eller hon


2) när maximitiden går ut i minst fem år under de senaste 20 åren har varit i sådant arbete som avses i 11 §.

11 §
Beräknande av tid i arbete

Tiden i arbete enligt 3, 9 och 10 § beräknas på grundval av de inkomster som omfattas av de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Antalet arbetade månader fås genom att inkomsten under respektive kalenderår divideras med talet 423. Kvoten för ett kalenderår avrundas nedåt till närmaste hela tal, som kan vara högst 12. Kvoterna för de olika åren räknas samman.

När tiden i arbete enligt 3 och 10 § beräknas skall som tid som jämställs med arbete dessutom beaktas varje sådan full kalendermånad

1) för vilken en person har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen,

2) under vilken en person har varit vårdledig med stöd av lag eller kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal eller fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, och

3) under vilken en person har varit arbetsoförmögen och därvid fått pension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Av tiden i arbete kan högst en fjärdedel vara sådan i 3 mom. avsedd tid som jämställs med arbete.

10 kap.

Bestämmelser om utbildningsdagpenning

3 §
Särskilda förutsättningar för erhållande av utbildningsdagpenning

Rätt till utbildningsdagpenning har den som påbörjar sådan utbildning på heltid som främjar hans eller hennes yrkesfärdigheter. Rätt till utbildningsdagpenning har också den som på heltid återupptar sådana studier som främjar yrkesfärdigheterna och som avbrutits innan han eller hon blev arbetslös.

En förutsättning för erhållande av utbildningsdagpenning är att sökanden när utbildningen inleds

1) under de omedelbart föregående 12 månaderna fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd för minst 65 arbetslöshetsdagar, samt

2) i minst 10 år har varit i sådant arbete som avses i 6 kap. 11 §.

Om sökandens utbildning eller studier enligt 1 mom. ingår i en sysselsättningsplan, förutsätts det inte att villkoret enligt 2 mom. 1 punkten skall uppfyllas för att utbildningsdagpenning skall kunna erhållas.

Om sökanden har fått utbildningsdagpenning eller stöd enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997), räknas endast tid efter det att utbildningsdagpenningen eller stödet mottagits med i tiden i arbete.

Den som är sysselsatt i arbete på heltid i över två veckors tid har inte rätt till utbildningsdagpenning. Rätt till utbildningsdagpenning föreligger inte heller, när en studerande får studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) för studier som ligger till grund för utbildningsdagpenning eller för andra studier på heltid.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

1 a §
Förhöjning av lönens minimibelopp och det belopp som används vid beräknande av antalet arbetade månader

De belopp som anges i 5 kap. 4 § 3 mom. och i 6 kap. 11 § 2 mom. justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

De belopp som avses i 1 mom. anges i 2007 års nivå.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Då tid i arbete beräknas för tid som infallit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 195/2006
ShUB 51/2006
RSv 239/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.