1251/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 4 § 2 mom. och 7 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1190/2005, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i lag 394/2003 och i nämnda lag 1190/2005, ett nytt 3 mom. och till 7 §, sådan den lyder i nämnda lagar 394/2003 och 1190/2005, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

4 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

På utövande av sådan televisions- eller radioverksamhet som avses i 7 § 2 mom. och 3 mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte 10 och 11 §, 13 § 1―6 mom. eller 14, 16 och 17 §.

På utövande av sådan televisions- eller radioverksamhet som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten tillämpas inte 10, 11, 13 och 14 §.

7 §
Rätt att utöva televisions- och radioverksamhet

Koncession för utövande av televisions- eller radioverksamhet i ett sådant digitalt markbundet masskommunikationsnät som avses i 2 § i kommunikationsmarknadslagen skall sökas hos Kommunikationsverket, om

1) verksamheten pågår högst tre månader,

2) verksamheten per vecka pågår högst åtta timmar, eller om

3) verksamheten utövas i ett digitalt markbundet masskommunikationsnät som i den plan för användning av frekvensområden som avses i 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) är reserverad för sådan televisions- eller radioverksamhet eller tillhandahållande av andra tjänster som använder DVB-H-standarden eller en motsvarande standard.

En utövare av televisions- eller radioverksamhet som har en av statsrådet beviljad koncession för digital sändningsverksamhet får sända sitt med stöd av koncessionen tillhandahållna programutbud utan särskild koncession även i ett i 3 mom. 3 punkten avsett nät. Programutbudet skall sändas samtidigt och till innehållet oförändrat inom ett koncessionsenligt eller annat ursprungligt sändningsområde. Rundradion Ab får på motsvarande sätt sända sitt televisions- och radioprogramutbud enligt lag på det sätt som avses i detta moment.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 98/2006
KoUB 28/2006
RSv 238/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.