1249/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 92 a § 1 punkten, 92 b § 2 mom., 92 f § 1 mom. och 92 n § 1 mom., sådana de lyder i lag 401/2005, som följer:

92 a §
Definitioner

I detta kapitel avses med

1) kör- och vilotidsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,


92 b §
Viss social lagstiftning om vägtransporter

I fråga om kör- och vilotidsförordningen iakttas i Finland också vad som bestäms i artikel 5.2 i förordningen. I fråga om de undantag som anges i artikel 13.1 och 13.3 i förordningen föreskrivs genom förordning av statsrådet. I fråga om de undantag som anges i artikel 14 i förordningen beslutar kommunikationsministeriet, som vid behov också kan utfärda förordningar om beviljande av undantag.


92 f §
Förarens skyldigheter i samband med användningen av färdskrivare

Vid användningen av färdskrivare och förarkort skall färdskrivarförordningen och AETR-överenskommelsen iakttas.


92 n §
Utbyte av information med myndigheter i andra stater om iakttagande av viss social lagstiftning om vägtransporter

Tillsynsmyndigheterna får lämna ut de uppgifter som framgår av färdskrivaren, färdskrivarskivan och förarkortet samt övrig information för specificering av en förseelse, ett fordon och fordonets förare och hans eller hennes arbetsgivare samt de uppgifter om påföljder som har påförts för förseelsen som de skall lämna ut enligt kör- och vilotidsförordningen, färdskrivarförordningen, AETR-överenskommelsen eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG.Denna lag träder i kraft den 11 april 2007. Lagens 92 n § träder dock i kraft den 1 april 2007.

RP 225/2006
KoUB 22/2006
RSv 180/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.