1242/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets kanslis förordning om avgifter för statsrådets kanslis prestationer

I enlighet med statsrådets kanslis beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter som skall tas ut för statsrådets kanslis prestationer.

2 §
Avgiftsfria prestationer

För utlämnande av en handling med stöd av 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet tas vid statsrådets kansli ingen avgift ut när

1) uppgifter ur handlingen lämnas muntligen,

2) handlingen läses eller kopieras i statsrådets kansli,

3) en offentlig handling som lagrats i elektronisk form sänds per e-post till den som begärt uppgifterna,

4) en handling som lagrats i elektronisk form sänds till en part per e-post,

5) lämnandet av den begärda handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller informera.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För svartvita kopior eller utskrifter av standardstorlek av handlingar eller mikrofilmer som förvaras i statsrådets kansli tas ut en avgift om 0,55 euro per sida i A4-format och 1,10 euro per sida i A3-format.

För styrkta kopior av eller styrkta utdrag ur handlingar tas en avgift om 12 euro ut för första sidan och för varje följande sida 2,20 euro. För diariebevis som utfärdas på särskild begäran tas en avgift om 8,50 euro ut.

Beslut om avgifter som skall tas ut för framtagande av uppgifter i enlighet med 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift i enlighet med 34 § 3 mom. i samma lag fattas av statsrådets kansli med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer, för vilka kansliet fastställer en avgift enligt företagsekonomiska grunder, är

1) publikationer, med undantag av officiell distribution,

2) utredningar, sakkunnigarbete och meddelande av upplysningar som inte hör till sådan verksamhet som avses i 2 § samt användning av lokaler, anordningar och system då de kostnader som föranleds av dessa inte är ringa,

3) kopior av fotografier, dior, videor, kartor och ritningar samt andra motsvarande kopior som tagits för annan verksamhet än sådan som avses i 2 §.

För avgiftsbelagda prestationer tas ut ett fast pris som bestäms på företagsekonomiska grunder eller en avgift som baserar sig på timdebitering, vilka motsvarar minst en avgift enligt självkostnadsvärdet.

5 §
Portokostnader

För sändande av avgiftsbelagda prestationer tas dessutom ut en ersättning som bestäms med stöd av gällande porton och kostnader som kan jämställas med dessa.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008. Genom denna förordning upphävs statsrådets kanslis förordning av den 10 december 2003 om avgifter för statsrådets kanslis prestationer (1093/2003).

Helsingfors den 21 december 2006

Statsminister
Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.