1238/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om faderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 september 1975 om faderskap (700/1975) 3 § 2 mom., 10 §, 28 § 1 mom., 34 §, 35 § 4 mom. och 42 § 2 mom., av dem 34 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 927/2002 och 42 § 2 mom. sådant det lyder i lag 351/1980, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 3 a § som följer:

3 §
Fastställande av faderskap genom erkännande och genom utslag av domstol

Domstolen skall fastställa att en man är far till ett barn, om det har utretts att

1) mannen har haft samlag med modern vid den tid då barnet har kunnat avlas och det kan anses vara styrkt att mannen avlat barnet, eller

2) mannens spermier på ett annat sätt än vad som avses i 3 a § har använts för befruktning av barnets mor och det kan anses vara styrkt att barnet har fötts till följd av detta.

I fråga om rättegång om fastställande av faderskap gäller vad som föreskrivs i 4 kap.

3 a §
Fadern till ett barn som har fötts till följd av assisterad befruktning

Har barnets mor fått sådan assisterad befruktning som avses i 1 § i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) och kan det anses vara styrkt att barnet har fötts till följd av den assisterade befruktningen, skall den man som i samråd med modern gett sitt samtycke till behandlingen fastställas vara far till barnet. Har behandlingen bara gällt en kvinna, skall den man vars spermier har använts vid behandlingen fastställas vara far till barnet om han gett sitt samtycke till fastställande av faderskap enligt 16 § 2 mom. i nämnda lag. Är barnet fött under äktenskap eller under den i 2 § i denna lag nämnda tiden efter att äktenskapet hade upplösts på grund av mannens död, är dock den äkta mannen barnets far i enlighet med vad som föreskrivs i 2 §.

Vad som i denna lag föreskrivs om utredande, fastställande och upphävande av faderskap skall också tillämpas när assisterad befruktning har utförts så som avses i 1 mom.

10 §
Moderns skyldighet att lämna uppgifter för faderskapsutredningen

Om barnets moder önskar att barnatillsyningsmannen sköter faderskapsutredningen, är hon skyldig att lämna barnatillsyningsmannen sanningsenliga uppgifter om alla de omständigheter som är nödvändiga för utredningen. Modern skall särskilt uppge vilka män hon haft samlag med vid den tid då barnet kunnat avlas.

28 §
Laga domstol

Talan om fastställande av faderskap förs vid den domstol till vars domkrets den kommun hör vars barnatillsyningsman skött faderskapsutredningen. Talan kan även föras vid domstolen på den ort där modern, barnet eller barnets lagliga företrädare har sitt hemvist eller där samlaget ägt rum.


34 §
Grunderna för upphävande av faderskap

Domstolen skall på grund av talan fastställa att den äkta mannen inte är far till det barn som avses i 2 §, om det utretts att modern vid den tid då barnet kunnat avlas haft samlag med någon annan man eller att en annan mans spermier har använts för befruktning av modern och det bör anses vara styrkt att barnet då har avlats, eller om det på grund av barnets ärftliga egenskaper eller någon annan särskild omständighet annars kan anses styrkt att mannen inte är barnets far.

Är barnet avlat före äktenskapet eller medan makarna på grund av söndring levat åtskilda, skall domstolen fastställa att den äkta mannen inte är barnets far, om det inte görs sannolikt att makarna har haft samlag med varandra eller att mannens spermier har använts för åtgärder som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten under den tid då barnet kunnat avlas.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. kan faderskapet dock inte upphävas, om barnet har fötts till följd av assisterad befruktning som avses i 3 a § och den äkta mannen gett sitt samtycke till behandlingen.

Den äkta mannens faderskap är upphävt då en annan man på det sätt som föreskrivs i 15 § 1 mom. har erkänt faderskapet och magistraten har godkänt erkännandet.

35 §
Talerätt

Den äkta mannen har inte rätt att väcka talan om han, sedan han fått veta att någon annan man har haft samlag med modern eller någon annan mans spermier har använts för befruktning av modern under den tid då barnet kunnat avlas, efter barnets födelse skriftligen förklarat att barnet är hans.

42 §
Upphävande av erkänt faderskap

Angående talan om upphävande av erkänt faderskap gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 34 § 1 och 3 mom., 35 § 3 och 4 mom. samt 36―41 §.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2007 och den tillämpas på barn som har fötts efter det att lagen om faderskap trädde i kraft.

RP 3/2006
StoUB 1/2006
LaUB 12/2006
RSv 122/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.