1228/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 19 § 4 mom., sådant det lyder i lag 446/1995, och

fogas till lagen en ny 19 a § som följer:

Spridning av exemplar av verk
19 §

Upphovsmannen till ett verk har rätt till ersättning för utlåning av exemplar av verket till allmänheten, med undantag för alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri. Ersättning kan påyrkas endast för utlåning som har ägt rum under de tre föregående kalenderåren. Rätt till ersättning saknas dock, om utlåningen äger rum vid bibliotek som betjänar forskning eller undervisningsverksamhet. Det som sägs i 41 § tillämpas på den rätt som avses i detta moment.


19 a §

Ersättning för utlåning enligt 19 § 4 mom. från allmänna bibliotek betalas genom förmedling av en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal upphovsmän till från allmänna bibliotek utlånade verk.

Undervisningsministeriet godkänner på ansökan en organisation för viss tid, högst fem år. Den organisation som godkänns skall vara solvent och ha beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen skall årligen lämna undervisningsministeriet en utredning om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Organisationen eller, i den händelse upphovsmännens representativitet bara kan uppnås genom att flera organisationer godkänns, organisationerna skall företräda en betydande del av de upphovsmän till verk inom olika områden vars verk lånas från allmänna bibliotek. I beslutet om godkännande kan även tas in villkor som allmänt styr organisationens praktiska verksamhet.

Undervisningsministeriets beslut skall iakttas även om det överklagas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ersättning för utlåning från offentliga bibliotek kan påyrkas endast för utlåning som äger rum efter lagens ikraftträdande.

RP 126/2006
KuUB 15/2006
RSv 226/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.