1224/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 22 a § 5 mom., sådant det lyder i lag 565/2004, samt

fogas till lagen en ny 15 a § samt till 17 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 775/2004, nya 7―9 mom., varvid det nuvarande 7 mom. blir 10 mom., och till 22 §, sådan den lyder i nämnda lag 565/2004, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

15 a §
En utländsk arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter

En utländsk arbetsgivare skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om den uppskattade längden för arbetet och det kalkylerade lönebeloppet för en hyrd arbetstagare enligt 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt om den som låter utföra arbetet, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens lön. Uppgifterna skall tillställas före utgången av kalendermånaden efter den då arbetet inleddes.

En utländsk arbetsgivare skall årligen tillställa skatteförvaltningen i 15 § 1 mom. avsedda uppgifter om utbetalda

1) löner enligt 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på lönen,

2) andra löner än sådana som avses i 1 punkten, när löntagaren fortgående vistas i Finland över sex månader.

Med avvikelse från vad som bestäms ovan skall en företrädare som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) tillställa skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. då den utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas och om när och hur detta skall ske, eller begränsar skyldigheten att lämna uppgifter.

17 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter

Var och en som låter utföra arbete med en hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om det företag som hyrt ut arbetstagaren, om ett internationellt avtal inte hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens lön. Det skall då dessutom tillställas uppgifter om den företrädare för företaget som utsetts i enlighet med 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare. Uppgifterna skall tillställas före utgången av kalendermånaden efter den under vilken företagets första arbetstagare börjar arbeta för den som låter utföra arbetet. Förändringar i de ovan nämnda uppgifterna skall meddelas till skatteförvaltningen före utgången av den kalendermånad som följer på förändringen.

Den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning skall verkställas skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om betalningsmottagaren och betalningsslaget när betalaren med stöd av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) begär sådana uppgifter av skatteförvaltningen som behövs för att verkställa förskottsinnehållning. I fråga om pensioner och därmed jämförbara betalningar skall också uppges det kalkylerade beloppet av betalningen.

Pensionsanstalten skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om hemviststat och medborgarskap för en begränsat skattskyldig person med pensionsinkomst. Folkpensionsanstalten skall dessutom tillställa skatteförvaltningen uppgifter om huruvida personen är försäkrad i Finland och huruvida Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.


22 §
Särskilda bestämmelser om lämnande av uppgifter

I de fall som avses i 15 a § och 17 § 7 och 9 mom. skall den som uppgifterna gäller förutom med namn specificeras med följande uppgifter som den uppgiftsskyldige besitter:

1) företags- och organisationsnummer eller personbeteckning, eller om personbeteckning saknas, födelsetid,

2) skatte- eller personnummer som tilldelats av hemviststaten, eller om sådana uppgifter saknas, med något annat motsvarande signum, och

3) kontaktuppgifter i både Finland och hemviststaten.


22 a §
Försummelseavgift

Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk. En företrädare som avses i 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare kan dock alltid åläggas att betala försummelseavgift.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången på uppgifter som lämnas för 2007. Bestämmelserna i 15 a § 1 mom. tillämpas dock första gången på arbete som inleds den 1 juli 2007 eller därefter. Bestämmelserna i 17 § 7 mom. tillämpas första gången på uppgifter som lämnas på basis av arbete som någon låter utföra och som inleds den 1 januari 2007 eller därefter. Uppgifterna skall dock tillställas skatteförvaltningen första gången senast den 31 augusti 2007.

RP 158/2006
FiUB 31/2006
RSv 179/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.