1218/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 48 § 4 mom., 80 § 7 punkten, 93 § 1 mom., 105 a § 2 mom., 108 §, 116 a § 2 mom., 116 c § 1 och 3 mom., 124 § 3 mom., 125 § 2 mom., 127 a § 3 mom. och 127 b § 2 punkten,

av dem 80 § 7 punkten sådan den lyder i lag 1389/1995, 93 § 1 mom. och 116 c § 3 mom. sådana de lyder i lag 896/2001, 105 a § 2 mom. och 124 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1275/2004, 108 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1502/1993 och 1126/1996, 116 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 229/1999, 116 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 1065/2003, 125 § 2 mom. och 127 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 1128/2005 och 127 b § 2 punkten sådan den lyder i lag 1162/2002, samt

fogas till 127 a §, sådan den lyder i lagarna 995/2000 och 1273/2004 samt i nämnda lag 1128/2005, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

48 §
Skattefria överlåtelsevinster

Vinst av överlåtelse av fast egendom för ett skyddsområde som avses i naturvårdslagen (1096/1996) är inte skattepliktig inkomst till den del fastigheten byts mot en annan fastighet. Anskaffningstiden för den fasta egendom som vid bytet har erhållits som vederlag räknas på basis av anskaffningstiden för den överlåtna egendomen.


80 §
Skattefria försäkringsersättningar och skadestånd

Skattepliktiga ersättningar är inte


7) engångsersättning som med stöd av naturvårdslagen har betalats till ägaren av ett skyddsområde för den förlust av ekonomisk nytta som ägaren tillfogas av skyddet.

93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan dock dras av till ett belopp av högst 7 000 euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 500 euro (självriskandel).


105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Avdraget utgör 49 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 26 procent av det belopp som överstiger detta. Avdraget är dock högst 3 250 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 14 000 euro, minskar avdraget med 4 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 14 000 euro.

108 §
Avdrag för efterlevande make som beviljas dödsbon

Dödsboet beviljas pensionsförsäkringspremieavdrag och invalidavdrag vid kommunal- och statsbeskattningen för den efterlevande maken, om den efterlevande maken är delägare i dödsboet och han eller hon inte har yrkat att de i första hand skall dras av från hans eller hennes egna inkomster eller inkomstskatt.

116 a §
Periodisering av idrottsinkomst

Som idrottsinkomst betraktas penningpriser som härrör från idrottstävlingar och andra från tävlande eller spelande härrörande samt därmed jämförbara inkomster liksom även inkomster av reklamavtal och andra samarbetsavtal som är relaterade till idrottsutövande, om avtalsparter är idrottsutövaren, grenförbundet och samarbetspartnern tillsammans. Som idrottsinkomst betraktas inte träningsstipendium som avses ovan i 82 § 1 mom. 4 punkten eller träningsstöd som erhållits från grenförbundet eller olympiska kommittén eller annat härmed jämförbart träningsstöd.

116 c §
Idrottsutövarfond

En idrottsutövare, vars idrottsinkomst för skatteåret uppgår till minst 9 600 euro före avdrag av utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, har rätt att av sin idrottsinkomst skattefritt till en idrottsutövarfond överföra högst 30 procent, beräknat på idrottsinkomstens bruttobelopp, dock högst 50 000 euro per år.


Idrottskarriären anses vara avslutad om idrottsinkomsten under två på varandra följande år understiger 9 600 euro och idrottsutövaren inte visar idrottsutövarfonden att han eller hon fortsätter sin idrottskarriär eller om idrottskarriären har avslutats till följd av att idrottutövaren skadat sig eller till en fond anmäler att han eller hon avslutat sin idrottskarriär.


124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som delvis skattefria samfund vilka avses i 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,1828. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 § 2 mom. är 5,7278.


125 §
Förvärvsinkomstavdrag vid statsbeskattningen

Avdraget utgör 3,6 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 400 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 0,9 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som skall betalas till staten.


127 a §
Hushållsavdrag

Hushållsavdrag beviljas inte, om direkt för samma arbetsprestation har erhållits stöd för närståendevård, servicesedel som beviljats av kommunen för social- och hälsovård, stöd som avses i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, lönesubvention enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller stöd enligt lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare (1078/2005). Avdrag beviljas inte heller med anledning av arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av en bostad, om reparationsunderstöd för reparation av bostaden har beviljats av statens eller något annat offentligt samfunds medel. När avdrag beviljas beaktas dock inte energiunderstöd som beviljas för ändring av uppvärmningssätt i småhus enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005).

Hushållsavdrag beviljas inte för arbete som den skattskyldige själv har utfört, och inte heller för arbete som har utförts av en person som bor i samma hushåll som den skattskyldige som yrkar på avdrag.


127 b §
Grunden för hushållsavdrag

Den skattskyldige får dra av


2) 60 procent av en ersättning för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och som har betalts till en i förskottsuppbördsregistret införd person som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som idkar inkomstskattepliktig verksamhet, ochDenna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2007. Lagens 127 a § 3 mom. tillämpas dock första gången redan vid beskattningen för 2006.

RP 144/2006
FiUB 37/2006
RSv 209/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.