1207/2006

Given i Helsingfors den 20 december 2006

Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994 och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgifter för offentligrättsliga prestationer tas ut enligt bilagan till denna förordning.

3 §
Övriga prestationer

Följande tjänster och andra prestationer som baserar sig på beställning eller annat uppdrag är sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) undersöknings- och laboratorietjänster samt jämförelseförsök och testning av apparatur,

2) hydrometriska mätningar,

3) behörighetsintyg för dem som tar miljöprov,

4) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av sådana,

5) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem, om inte något annat bestäms i 2 mom. eller någon annanstans,

6) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

7) informationssökning och fjärrlånetjänster,

8) försäljning av metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem,

9) användning av lokaliteter,

10) utbildningstjänster,

11) fotokopior, utskrifter och andra kopior med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom. samt

12) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forskining och undervisning tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Finlands miljöcentral satt upp.

Finlands miljöcentral beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av utgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offenlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Bestämmelser om vissa avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer

För en prestation kan förskottavgift tas ut enligt tabellen i bilagan till denna förordning.

För behandling av en återtagen ansökan eller anmälan som annars förfallit, uttas en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte något annat följer av tabellen.

Avgiften är densamma för bifallsbeslut och avslagsbelut, om inte något annat följer av avgiftstabellen i bilagan.

Från behandlingavgiften för ett ärende som domstolen till följd överklagande har återsänt för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut ett beslut som Finlands miljöcentral fattat i samma ärende.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till utgången av 2009.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 december 2006

Minister
Hannes Manninen

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Finlands miljöcentrals offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka avgift tas ut.

1 §

A. Prestationer enligt kemikalielagen (744/1989)

euro
1. För behandling av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier uttas en avgift som bestäms på basis av innehållet i ansökan och som utgör summan av följande element:
- preparatgranskning (1,25 månadsverken) 9 900
- bedömning av verksamt ämne (1,5 månadsverken) 7 900 /ämne
- granskning av ytterligare preparatnamn 200/namn
- behandling av en andra eller flera tilläggsutredningar på begäran 700/utredning
Avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne tas ut nedsatt med 25 procent om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna insatsen med minst 25 procent. Avgiften höjs med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Motsvarande avgift tas ut nedsatt med 50 procent om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 50 procent. Avgiften höjs med 50 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med 50 procent.
I samband med inlämningen av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier uttas en förskottsavgift, som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne.
2. Behandling av en anmälan om skyddskemikalier
- träskyddskemikalie som används på samma sätt som målarfärg 1 300
- behandling av en sådan ändringsanmälan om träskyddskemikalie, som används på samma sätt som målarfärg, vilken krävs av tekniska eller andra orsaker 200
- granskning av ytterligarepreparatnamn 200
- skyddskemikalie tillverkad enbart för export 220
- prov utfört med skyddskemikalie 600
3. Behandling av en exportanmälan för kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade 220
4. Behandling av en ansökan och anmälan angående biocidpreparater
4.1. Ansökan om godkännande av verksamt ämne
a)- granskning av att materialet är fullständigt (2 månadsverken) 19 800
b)- bedömning av verksamt ämne i den första preparatgruppen (22 månadsverken) 217 500
c)- bedömning av verksamt ämne i en andra eller flera preparatgrupper (11 månadsverken) 108 750/grupp
4.2. Behandling av en ansökan om preparatgodkännande och preparatregistrering
a)- granskning av att materialet är fullständig före initialt preparatgodkännande (1 månadsverke) 9 900
- initialt godkännande av preparat (4 månadsverken) 39 600
- tilläggsavgift för preparat med två eller flera verksamma ämnen (1 månadsverke/ämne) 9 900/ ämne
b)- granskning av att materialet är fullständigt innan tillfälligt preparatgodkännande (1 månadsverke) 9 900
- tillfälligt preparatgodkännande (4 månadsverken) 39 600
- tilläggsavgift för preparat med två eller flera verksamma ämnen (1 månadsverke/ämne) 9 900/ ämne
c) parallellt preparatgodkännande (0,8 månadsverken) 7 900
d) initialregistrering av lågriskpreparat (1 månadsverke) 9 900
e) parallellregistrering av lågriskpreparat (0,25 månadsverken) 2 500
f) bestämning av rampreparat på sökandens begäran (0,25 månadsverken) 2 500
g) godkännande av preparat i anslutning till bestämning av rampreparat (0,25 månadsverken) 2 500
4.3 Övriga förfaranden i samband med biocidpreparat
- tillstånd för exceptionell användning av preparat 2 500
- anmälan om försöksverksamhet 500
- tillstånd för försöksverksamhet 1 500
4.4 Avgifter gällande antifoulingpreparat under en övergångsperiod
a) för behandling av sådan ansökan om godkännande av antifoulingpreparat som avses i 3 mom i övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av kemikalielagen (1198/1999), tas avgift ut enligt punkt 1 i tabellen.
b) bestämning av rampreparat på sökandeen begäran 1 900
c) godkännande av preparat i samband med bestämning av rampreparat 1 900
d) prov med antifoulinpreparat 600
4.5 Ansökan om godkännande av vissa biocidpreparat
a) för behandling av sådan ansökan om godkännande av biocidpreparat som avses i 30 h § i lagen om ändring av kemikalielagen (1260/2006) tas avgift ut enligt punkt 1 i tabellen
b) godkännande av ett preparat som tillhör samma produktgrupp som ett preparat som godkänts tidigare 1 900
c) prov med preparat 600
4.6 Utlåtanden till annan behörig myndighet
För utlåtanden om en ansökan och anmälan gällande biocidpreparat tas följande avgifter ut av den myndighet som ber om ett utlåtande:
a) utlåtande om granskning av att materialet är fullständigt i fråga om det verksamma ämnet (1 månadsverke) 9 900
b) utlåtande om en ansökan om godkännande av verksamt ämne i den första preparatgruppen (8,5 månadsverken) 84 100
c) utlåtande om en ansökan om godkännande av verksamt ämne i en andra eller flera preparatgrupper (4,25 månadsverken) 42 050 /grupp
d) utlåtande om granskning av att materialet är fullständigt i fråga om preparatet (0,5 månadsverken) 4 950
e) utlåtande om en ansökan om initialt godkännande av preparat (1,5 månadsverken) 14 800
- tilläggsavgift för preparat med två eller flera verksamma ämnen (0,3 månadsverken/ämne) 3 000/ämne
f) utlåtande om en ansökan om tillfälligt godkännande av preparat (1,5 månadsverken) 14 800
- tilläggsavgift för preparat med två eller flera verksamma ämnen (0,3 månadsverken /ämne) 3 000/ämne
g) utlåtande om en ansökan om parallellt godkännande av preparat (0,25 månadsverken) 2 500
h) utlåtande om en ansökan om initialt registrering av lågriskpreparat (0,3 månadsverken ) 3 000
i) utlåtande om en ansökan om godkännande av biocidpreparat som avses i punkt 4.5. (0,5 månadsverken) 5 200
j) utlåtande om klassificering av biocidpreparat som avses i punkt 4.5. 950
k) utlåtande om godkännande av preparat som hör till samma produktgrupp som ett preparat som godkänts tidigare 600
Avgifterna i punkterna 1, 2 och 4 i tabellen omfattar även sådana kostnader som uppkommit till följd av det arbete som utförts i anslutning till utlåtandet av en annan behörig myndighet och av den myndighet som angivit utlåtandet.
Avgifterna för de prestationer som anges i punkterna 4.1 och 4.2 samt underpunkterna a-h i punkt 4.6 i tabellen tas ut nedsatta med 25 procent om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Avgiften höjs med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Motsvarande avgifter tas ut nedsatta med 50 procent om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 50 procent. Avgiften höjs med 50 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 50 procent.
För behandling av sådana ansökningar eller anmälningar som återtagits eller annars förfallit och som avses i punkterna 1-3, i underpunkterna c-g i punkt 4.2 samt i punkterna 4.4 och 4.5 i tabellen tas ut en avgift som utgör 35 procent av den avgift, som anges i tabellen. För behandling av sådana ansökningar som återtagits eller annars förfallit och som avses i punkt 4.1 och underpunkterna a och b i punkt 4.2 i tabellen uttas 65 euro/ påbörjad timme.
För behandling av en ansökan som gäller nytt godkännande eller ny registrering av en skyddskemikalie som avses i punkt 1, ett verksamt ämne eller biocidpreparat som avses i punkterna 4.1 och 4.2, ett antifoulingspreparat som avses i punkt 4.4 a eller ett biosidpreparat som avses i punkt 4.5 a i tabellen uttas en avgift som utgör 50 procent av den avgift som anges i tabellen.
För behandling av en ansökan om ändring av ett beslut som avses i punkterna 1, 4.1 och 4.2, 4.4 a och 4.5 a i tabellen tas avgift ut enligt följande:
- för behandling av en ansökan som kräver omprövning av beslutsgrunderna (väsentlig ändring), uttas en avgift som utgör 50 procent av den avgift som anges i tabellen; om arbetsinsatsen är högst 25 procent av den arbetsinsts som avses i tabellen, uttas 25 procent av avgiften enligt tabellen
- för behandling av en ansökan som inte kräver omprövning av beslutsgrunderna (mindre ändring), uttas en avgift som utgör 10 procent av den avgift som anges i tabellen
- för behandling av en ansökan vilken leder till sådan beslutsändring som har tekniska eller motsvarande orsaker, uttas en avgift på 200
B. Prestationer enligt Europaparlament och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel
Behandling av ansökan om undantag 6 350
C. Prestationer enligt statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005)
Behandling av ansökan om undantag
a) undantag för försäljning eller inköp av produkter som används för restaurering eller reparation av gamla fordon 200
b) undantag för försäljning av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde 200
c) undantag för inköp av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde 200
2 §

Prestationer enligt avfallslagen (1072/1993)

För behandling av en anmälan om avfallstransport och för övervakning av en transport enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93 tas följande avgifter ut i samband med behandlingen av anmälan:
a) antal avfallstransporter från Finland till ett annat land eller från ett annat land till Finland enligt anmälan
-1-10 715
-11-50 825
-51-150 935
-151-400 1 045
- över 400 1 100
Om tillstånd för avfallstransport inte beviljas, uttas en avgift på 715 euro oavsett vilket antal transporter ansökan gäller.
b) anmälan om avfallstransport via Finland 300
c) ändring av ett beslut om avfallstransport på anmälarens begäran 110
Om beslutet ändras så att antalet transporter överskrider gränserna för de avgiftsklasser som nämns i punkt a, tas av anmälaren dessutom ut skillnaden mellan behandlingsavgiften enligt Finlans miljöcentrals tidigare beslut och behandlingsavgiften enligt den nya avgiftsklassen.
3 §

Prestationer som gäller naturvården

1.Tillstånd och intyg som krävs enligt rådets förordning (EG) nr. 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
- tillstånd eller intyg för införsel eller export eller reexport av exemplar 75
- intyg för byte eller förflyttning av exemplar inom EU 40
2. Intyg enligt kommisionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
- intyg för mobil utställning 75
- intyg för personlig egendom 75
3. Importtillstånd enligt 2 § i lagen om skydd av valar och arktiska sälar (1112/1982, ändrad genom lag 1107/1994) 75
4.Tillstånd och intyg som beviljas för forskning och undervisning som främjar naturvården är avgiftsfria.
4 §

Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (914/2002)

1. Behandling av registreringsansökan
a) Då registreringsansökan gäller verksamhet på 1 ställe tas avgiften ut enligt antalet anställda i organisationen enligt följande:
- 50 personer eller flera 2 000
- 10-49 personer 1 200
- högst 9 personer 650
b) Då registreringsansökan gäller verksamhet på 2-4 ställen tas avgiften ut enligt antalet anställda i organisationen enligt följande:
- 100 personer ellerflera 2 400
- 20-99 personer 1 900
- högst 19 personer 1 100
c) Då registreringsansökan gäller verksamhet på minst 5 ställen tas avgiften ut enligt antalet anställda i organisationen enligt följande:
- 250 personer eller flera 2 700
- 50-249 personer 2 200
- högst 49 personer 1 650
d) Då registreringansökan gäller annan registrering än sådan som avses i punkterna a-c ovan tas avgiften ut enligt antalet anstllda iorganisationen enligt punkt a.
Om sammanräknade omsättningen på ett eller samtliga verksamhetsställen under räkenskapsperioden innan ansökan anhängiggjordes överskrider 9 200 000 euro per verksamhetsställe, tas avgiften ut oavsett antalet annställda i organisationen enligt de högsta avgifterna under punkterna a-c i tabellen.
2. Upprätthållande för registrering
Avgift för åtgärder för att upprätthålla en registrering uttas enligt det antal verksamhetsställen som hör till en registrerad organisation eller enligt det antal separat registrerade underavdelningar som hör till ett verksamhetsställe enligt följande:
- avgift för se första verksamhetsstället 350
- avgift för varje därpå följande verksamhetsställe 175
- avgift för varje separat registrerat verksamhetsställe eller separat registrerad underavdelning till ett verksamhetsställe 350
3. Avförande ur registret och avslag
Om en organisation tillfälligt avregistreras på grundval av bestämmelserna i artikel 6.4 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), tas samma avgift ut som för behandling av en registreringsansökan.
Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på grundval av någon annan bestämmelse än artikel 6.4 andra stycket i den förordning som nämns i föregående stycke, tas för avregistreringen och avförandet ut en avgift på 550 euro. Avgift tas dock inte ut om en tillfällig avregistrering grundar sig på artikel 6.2 i förordningen.
Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på artikel 6.2 i förordningen, tas avgift inte ut för behandling av registreringsansökan. Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på ett annat stycke i artikel 6 i förordningen, tas samma avgift ut som för behandling av registreringsansökan.
För återkallande av en temporär avregistrering tas avgift inte ut.
Om en organisation, ett verksamhetställe som hör till organisationen eller en del av ett verksamhetsställe avförs ur registret på egen begäran, uttas en avgift på 70 euro.
5 §

Övriga prestationer

Prestationer enligt förordningen om offentlig tillsyn underställda vattenundersökningsanstalter (325/1962)
- behandling av en ansökan om godkännande som vattenundersökningsanstalt 1 200
- inspektion för fastställande av vattenundersökningsanstaltens behörighet 850
Dessutom debiteras i enlighet med statens tjänste- och kollektivavtal för resekostnader som uppkommit i samband med behandlingen av ansökan om godkännande och inspektion av vattenundersökningsanstalter.
Intyg och utdrag
- diarie- och registerintyg eller registerutdrag 21
-styrkande av riktigheten hos en handling 4,30/handling
-expeditionsavgift 4,30/expedition
6 §

Förskottsavgift för prestationer som inte hänför sig till kemikalielagen

I enlighet med 5 § 2 mom. i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992) kan Finlands miljöcentral kräva att avgiften för en prestation i sin helhet eller till en del betalas på förhand.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.