1205/2006

Given i Helsingfors den 15 december 2006

Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifter samt om avgifter som tas ut för vissa offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer, för vilka en avgift enligt självkostnadsvärde tas ut

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka tas ut en avgift som bestäms på basis av prestationens självkostnadsvärde, är:

1) typgodkännande enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

2) åtgärder föranledda av kvalitetskontroll i samband med typgodkännande,

3) återkallande av ansökan om typgodkännande samt

4) godkännande av certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorier.

Avgiften bestäms på basis av antalet arbetstimmar som använts för utförandet av prestationer. För sakkunniguppdrag tas ut 78 euro per arbetstimme och för biträdande uppdrag 42 euro per arbetstimme. Dessutom debiteras i enlighet med statens tjänste- och kollektivavtal för resekostnader som uppkommit i samband med behandling av ansökan om typgodkännande.

3 §
Offentligrättsliga prestationer, för vilka en fast avgift tas ut

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka uttas en fast avgift som bestäms på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet eller med stöd av 6 § 3 mom. en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet, är:

Beslut:

1) beslut om beviljande av undantag från uppfyllande av i 20 § 2 mom. markanvändnings- och bygglagen angiven förpliktelse 220 euro,

2) beslut på ansökan gällande uppfyllande av i 177 § 1 och 4 mom. markanvändnings- och bygglagen avsedd planeringsförpliktelse 175 euro,

3) beslut om besvär över landskapsplan 175 euro,

4) beslut om besvär över kommuners gemensamma generalplan 175 euro,

5) beslut om besvär som överförts från högsta förvaltningsdomstolen till statsrådet 175 euro,

6) beslut enligt 17 § miljöskyddslagen (86/2000) om beviljande av undantag i fråga om iakttagande av förordningen 260 euro,

7) beslut enligt 80 § miljöskyddslagen om delegering av beslutanderätten till kommunen i ärenden som gäller förorenad mark 175 euro,

8) beslut enligt 111 § miljöskyddslagen om beviljande av undantag i fråga om vissa bestämmelser om utsläpp i projekt som avser gemensamt genomförande 1 080 euro,

9) beslut om tillståndsansökan för geologisk forskning eller malmletning meddelats med stöd av förordningar om inrättande av skyddsområden som utfärdats med stöd av den tidigare lagen om naturskydd (71/1923) 200 euro,

10) tillstånd enligt 4, 5 och 5 § ödemarkslagen (62/1991) 200 euro,

11) tillstånd till inlösning med stöd av markanvändnings- och bygglagen 1 550 euro.

Den i punkterna 3―5 avsedda avgiften för beslut i besvärsärenden tas likväl inte ut hos

1) en person som vederbörligen konstaterats vara medellös i ärenden som gäller hans rätt och fördel,

2) en ändringssökande, om besvären återtas, och inte heller hos

3) en ändringssökande vars besvär godkänns helt eller delvis.

Övriga offentligrättsliga prestationer:

1) diarie- och registerintyg eller registerutdrag 21 euro,

2) styrkande av riktigheten hos en handling 4,30 euro/handling samt

3) expeditionsavgift 4,30 euro/expedition.

4 §
Övriga prestationer

Sådana i 7 § om grunderna för avgifter till staten avsedda tjänster och andra prestationer som baserar sig på beställning eller annat uppdrag och som prissätts på företagsekonomiska grunder är:

1) sakkunnig- och utbildningstjänster,

2) undersökningar och utredningar,

3) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem,

4) informationssökning och fjärrlånetjänster,

5) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

6) användning av lokaliteter,

7) fotokopior, utskrifter och andra kopior med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom. samt

8) andra motsvarande prestationer.

Miljöministeriet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offenlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007 och gäller till utgången av 2009.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet

Helsingfors den 15 december 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.